Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0067-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/041-01
Наименование: „ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА РАДОМИР”
Бенефициент: ОБЩИНА РАДОМИР
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Радомир
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е: Да се подобри и модернизира социалната инфраструктура в община Радомир, като предпоставка за устойчиво развитие.
Дейности: Дейност 1: Подготовка и организация изпълнението на проекта
Дейност 2: Избор на подизпълнители
Дейност 3: Изготвяне на работни проекти дейността се извършва 8,9,11 и 12 месеци от проекта
Дейност 4: Реконструиране и реновиране на Дом за стари хора „Св. Иван Рилски” – гр. Радомир дейността се извършва от 7 до 12 месеци и от 14 до 20 месеци от началото на проекта
Дейност 5: Модернизиране и рехабилитиране на Дом за деца лишени от родителските грижи „Радост” - с. Дрен, община Радомир дейнсотта се извършва от 7 до 12 и от 13 до20 месеци от началото на проекта
Дейност 7: Дейности по осигуряване на информираност и публичност дейността ще се изпълнява през м.4, 11 и 23
Дейност 8: Дейности, относно мониторинг и отчитане на проекта
Дейност 9: Одит на проекта
Дейност 6: Въвеждане на обектите в експлоатация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 681 055 BGN
Общ бюджет: 3 495 724 BGN
БФП: 3 495 724 BGN
Общо изплатени средства: 3 255 939 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 495 724 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 387 427 BGN
2011 0 BGN
2012 868 512 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 255 939 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 971 365 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 029 313 BGN
2011 0 BGN
2012 738 236 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 767 548 BGN
В т.ч. Национално финансиране 524 359 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 358 114 BGN
2011 0 BGN
2012 130 277 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
488 391 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги
Индикатор 3 Икономия на енергия от обновяване на сградите:
Индикатор 4 Лица в социални институции живеещи в подобрени условия
Индикатор 5 Създаване на нови работни места: - постоянни
Индикатор 6 Създаване на нови работни места:- временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз