Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0078-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/040-02
Наименование: Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на социалните услуги за хората в неравностойно положение – принос към устойчивото развитие на община Габрово
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: • Да се допринесе за устойчивото развитие на местната общност чрез подобряване на социалната инфраструктура и повишаване качеството на предоставяните социални услуги за хората в неравностойно социално положение в община Габрово. Чрез настоящия проект ще се инвестира в ремонта, модернизирането и адаптирането на обект, частна общинска собственост, за преместване и пребазиране на Дом за възрастни с физически увреждания (ДВФУ), кв. Кряковци, гр. Габрово. Това ще доведе до подобряване стандарта на
Дейности: дейност 1 Организация и управление на проекта
дейност 1.1. Сформиране на Надзорна Комисия при Община Габрово
дейност 1.2. Сформиране на екип за управление на проекта
дейност 1.3. Технически доклади и финансови отчети
дейност 1.4. Мониторинг
дейност 2 PR и визуализация
дейност 2.1. Официален старт на проекта
дейност 2.2. Изработка и поставяне на билборд
дейност 2.3. Изработка и поставяне на постоянни обяснителни табели
дейност 2.4. Изработка и разпространение на брошури
дейност 2.5. Публикуване на прес-съобщения
дейност 2.6. Публикуване и актуализиране на информация за проекта на уеб- страницата на Община Габрово
дейност 2.7. Официално откриване на реконструираната сграда на ДВФУ
дейност 5 Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 5.1 Избор на консултант и подготовка на тръжни процедури
дейност 5.2 Провеждане на тръжни процедури
дейност 5.2.1. Провеждане на тръжна процедура за СМР
дейност 5.2.2 Провеждане на тръжна процедура за доставка на оборудване дейността ще се изпълнява през м.2-3 и м.13-14
дейност 5.2.3. Провеждане на тръжна процедура за строителен надзор и инвеститорски контрол
дейност 6 Изпълнение на СМР
дейност 7 Строителен надзор и инвеститорски контрол
дейност 10 Одит
дейност 9 Доставка на оборудване
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 537 459 BGN
Общ бюджет: 1 059 670 BGN
БФП: 1 059 670 BGN
Общо изплатени средства: 1 128 510 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 059 670 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 200 351 BGN
2011 - 71 841 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 128 510 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 900 719 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 020 298 BGN
2011 - 61 065 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
959 234 BGN
В т.ч. Национално финансиране 158 950 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 180 053 BGN
2011 - 10 776 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
169 277 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги
Индикатор 3 Спестени емисии на въглероден диоксид
Индикатор 4 Брой ползватели на социалните услуги в ДВФУ по определен капацитет
Индикатор 5 Създаване на нови работни места-постоянни
Индикатор 6 Създаване на нови работни места-временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз