Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0129-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/039-02
Наименование: Подобряване достъпността и условията за живот на хора в неравностойно положение
Бенефициент: Община Видин
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Оптимизация и модернизация на социалната инфраструктура, чрез ефективно използване на материално-техническата база за предоставяне на по-добри условия за живот на хора в неравностойно положение.
Дейности: Дейност 1. Сформиране на екип по проекта
Дейност 2. Промоциране на проекта
Дейност 3. Разработване на тръжната документация и договори за изпълнение дейността ще се изпълнява през м.1-5 и м.11
Дейност 4. Избор на фирми – изпълнители и сключване на договори с тях
Дейност 5. Изготвяне на одит за енергопотребление
Дейност 6. Провеждане на търг, избор на фирма – изпълнител на строително-ремонтните работи и сключване на договор за изпълнение
Дейност 7. Провеждане на търг, избор на фирма – доставчик на оборудването по проекта и сключване на договор за изпълнение дейността се извършва от 12 до 14 месеци и от 18 до 20 месеци от началото напроекта
Дейност 8. Изработване и монтаж на билбордове и постоянни обяснителни табели
Дейност 9. Строително-ремонтни работи на сградите
Дейност 10. Строителен надзор
Дейност 11. Извозване на строителните отпадъци по време и след приключване на ремонтните работи по обектите
Дейност 12. Доставка и монтаж на оборудване
Дейност 13. Почистване на обектите и прилежащите терени след приключване на строително-ремонтните работи Направление «Социални услуги» към Община Видин
Дейност 14. Официално откриване на обектите
Дейност 15. Оценка, контрол и мониторинг на проекта
Дейност 16. Изготвяне на междинен отчет
Дейност 17. Извършване на финансов одит по проекта
Дейност 18. Изготвяне на краен отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 257 473 BGN
Общ бюджет: 729 332 BGN
БФП: 729 332 BGN
Общо изплатени средства: 721 865 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 729 332 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 225 814 BGN
2011 0 BGN
2012 496 051 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
721 865 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 619 932 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 191 942 BGN
2011 0 BGN
2012 421 643 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
613 585 BGN
В т.ч. Национално финансиране 109 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 33 872 BGN
2011 0 BGN
2012 74 408 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
108 280 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз