Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0085-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/038
Наименование: ПОДКРЕПА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩА И РЕНТАБИЛНА СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, ДОПРИНАСЯЩА ЗА РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
Бенефициент: Община Пазарджик
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 28.07.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да се подпомогне устойчивото социално развитие на Община Пазарджик като основна община от агломерационния ареал около Пазарджик чрез подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна социална инфраструктура, а оттам и чрез осигуряване на по-добър достъп до социалните услуги и по-добро качество на живот в района. Тази обща цел е в пълно съответствие с основната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (да
Дейности: дейност 1 Сформиране на екип по проекта
дейност 2 Изработване на билбордове и информационни табели
дейност 3 Провеждане на пресконференция
дейност 4 Финансов одит
дейност 5 Изготвяне на енергиен одит
дейност 6 Провеждане на процедура за обществена поръчка за строително-ремонтни работи
дейност 7 Строителен надзор
дейност 8 Извършване на строително-монтажни работи
дейност 9 Приемане на извършените строително-монтажни работи
дейност 10 Доставка на офис оборудване
дейност 11 Провеждане на обществена поръчка за за доставка на кухненско оборудване
дейност 12 Осъществяване на мониторинг
дейност 13 Изработка на информационни дипляни
дейност 14 Провеждане на кръгла маса
дейност 15 Изготвяне и предаване на окончателни отчети
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 975 516 BGN
Общ бюджет: 767 612 BGN
БФП: 767 612 BGN
Общо изплатени средства: 766 344 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 767 612 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 195 103 BGN
2011 438 982 BGN
2012 132 259 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
766 344 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 652 470 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 165 838 BGN
2011 373 135 BGN
2012 112 420 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
651 393 BGN
В т.ч. Национално финансиране 115 142 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 29 265 BGN
2011 65 847 BGN
2012 19 839 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
114 952 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги
Индикатор 3 Население, облагодетелствано от обновените сгради - ДСП Черногорово
Индикатор 4 Население, облагодетелствано от обновените сгради - ДСП Црънча
Индикатор 5 Население, облагодетелствано от обновените сгради - ДСП Огняново
Индикатор 6 Население, облагодетелствано от обновените сгради - Защитено жилище
Индикатор 7 Създаване на нови работни места - постоянни и временни - ДСП Черногорово
Индикатор 8 Създаване на нови работни места - постоянни и временни - ДСП Црънча
Индикатор 9 Създаване на нови работни места - постоянни и временни - ДСП Огняново
Индикатор 10 Създаване на нови работни места - постоянни и временни - Защитено жилище
Индикатор 11 Създаване на нови работни места - постоянни и временни - Общо


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз