Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0062-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/037-01
Наименование: Реконструкция , модернизация и оборудване базата на домашен социален патронаж община Ловеч
Бенефициент: ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ловеч
Описание
Описание на проекта: Да се подпомогне развитието на устойчиви градски центрове, които да бъдат привлекателни за населението и да бъдат двигател за повишаване на конкурентноспособността на регионите. Осигуряването на подходяща и рентабилна социална инфраструктура на община Ловеч ще обезпечи оптималното протичане на процесите в обществото и ще отговори на изискванията на населението на градовете и урбанизираните ареали.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за стартиране на дейностите по проекта
Дейност 2: Реализация на мерки за осигуряване на публичност Дейността се изпълнява през м.1, 4 и 11.
Дейност 3: Избор на консултант за подготовка на тръжни процедури
Дейност 4: Подготовка на тръжна документация
Дейност 5: Провеждане на тръжни процедури за избор на строител, строителен надзор и доставчик на оборудване дейността се изпълнява и през 6 месец
Дейност 6: Изпълнение на Строително-монтажни дейности и надзор
Дейност 7: Доставка на оборудване
Дейност 8: Дейности по въвеждане на проекта в експлоатация
Дейност 9: Одит на проекта
Дейност 10: Изготвяне на финален отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 709 366 BGN
Общ бюджет: 1 098 668 BGN
БФП: 1 098 668 BGN
Общо изплатени средства: 1 098 668 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 098 668 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 54 711 BGN
2010 806 109 BGN
2011 237 847 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 098 668 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 933 868 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 46 505 BGN
2010 685 193 BGN
2011 202 170 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
933 868 BGN
В т.ч. Национално финансиране 164 800 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 8 207 BGN
2010 120 916 BGN
2011 35 677 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
164 800 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги
Индикатор 3 Икономия на енергия от обновяване на сгради
Индикатор 4 Създаване на нови работни места -постоянни
Индикатор 5 Създаване на нови работни места - временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз