Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.07-0190-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Създаване на мрежа на социални предприятия за прилагане на иновативни маркетингови стратегии
Бенефициент: Сдружение на Югозападните общини
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.02.2013
Начална дата: 10.09.2013
Дата на приключване: 01.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се създадат предпоставки за въвеждане на инновативни модели за развитие на социалните предприятия Специфичните цели на проекта са: 1. Да се изгради мрежа за социално предприемачество в Югозападна България; 2. Да се проучи опита и добрите практики на социално предприемачество в Европейския съюз и възможностите за прилагането им в България; 3. Да се разработи модел за валидиране и прилагане на иновативни маркетингови стратегии на социалните предприятия.
Дейности: 1. Мобилизиране на ресурси Дейността включва следните поддейности: 1.1.Провеждане на първоначална среща и изготвяне на подробен план за действие; 1.2. Създаване и поддържане на система за комуникация в екипа и между партньорите; 1.3. Подготовка на тръжни документи; 1.4. Избор на подизпълнители. Реализацията на тази дейност е необходима, за да се гарантира успешното изпълнение на проекта, за което е необходимо квалифициран екип и избор на подходящите подизпълнители.
2. Създаване на мрежа за социално предприемачество в Югозападна България Планирани са две работни срещи. Преди тяхното провеждане, е необходимо да бъдат идентифицирани потенциалните участници в мрежата. Това ще стане с активното участие на общините, които ще посочат представители на социални предприятия и доставчици на социални услуги, които ще станат учредители на мрежата. На първата среща ще се представи проекта, ще се вземе решение за учредяване на мрежата и ще се заяви желание за членство в нея. Ще бъдат поканени идентифицираните субекти от целевите групи, като всеки от присъстващите ще може да декларира позицията си за създаване на мрежата. На втората среща ще бъдат поканени само деклариралите желание за участие в мрежата лица и организации. На нея ще бъдат дискутиране правилата за работа на мрежата, което ще включва и начина за прилагане на общи маркетингови стратегии и ще бъде официално подписан Меморандум за създаване на партньорска мрежа за социално предприемачество.
3. Проучване на добри европейски практики в областта на социалното предприемачество и работата в мрежа - разработване на публикация. Дейността е.е пряко свързана с достигане на втората специфична цел по проекта – да се проучи опита и добрите практики на социално предприемачество в ЕС и възможностите за прилагането им в България. Резултатите от проучването ще бъдат оформени в публикация, която ще бъде издадена на хартиен и електронен носител - CD. Хартиеното издание ще бъде във формат А5, пълноцветни корици, с обем на книжното тяло между 40 и 80 страници и тираж 500 бр. Електронните носители също ще бъдат в тираж 500 бр. с пълноцветна обложка и печат на носителя. Двата продукта ще бъдат разпространени по време на публичните събития по проекта, а част от тиража ще бъде предоставен на целевите групи и ще остане на тяхно разположение.
4. Реализиране на учебно пътуване за членовете на мрежата за социално предприемачество Учебното пътуване ще включва посещение на 25 представители на целевите групи в Лондон, Великобритания за обмяна на опит на място с членовете на партньора. Програмата ще включва срещи с ръководния екип на партньора и с част от членовете на мрежата за социално предприемачество, споделянето на опит, добри практики, посещения на място в социални предприятия. Посещението ще бъде тридневно. Предвидени са три нощувки, пътни /самолетни билети и наем на микробус за местен транспорт/, хранене за четири дни, преводачески услуги /двама преводачи за четири дни/, застраховки. Изготвянето на програмата, логистиката, лекторите и посещенията на място в социални предприятия са отговорност на партньора.
5. Разработване на модел за прилагане на иновативни маркетингови стратегии Иновативните маркетингови стратегии ще бъдат насочени както към популяризиране на дейността на социалните предприятия, така и към популяризиране на дейността на мрежата за социално предприемачество. Използването на общи комуникационни канали и маркетингови стратегии ще доведе до задълбочаване на партньорството между целевите групи и затвърждаването на усещането за принадлежност към определена кауза – развитието на социална икономика. Разработеният модел за прилагане на иновативни маркетингови стратегии за приложение от социалните предприятия ще бъде използван като основа за разработване на материалите за практическото обучение.
6. Практическо обучение за прилагане на иновативни маркетингови стратегии Обучението ще бъде двудневно с участието на експерти от партньорската организация. Ще бъде предназначено за целевите групи и програмата на обучението ще включва няколко обучителни панела: генериране на идеи за създаване на социални предприятия и мотивация; разработване на бизнес план на социално предприятие и прилагане на иновативни маркетингови стратегии и изграждане на търговски умения. На участниците в обучението ще бъдат издадени сертификати за преминат обучителен курс за прилагане на иновативни маркетингови стратегии в социалните предприятия.
7. Разработване на интернет портал за социално предприемачество На този интернет портал ще има качена библиотека с всички материали по проекта, връзка със страницата на партньора и на други подобни европейски мрежи за социално предприемачество. Ще се даде възможност и за популяризиране на членовете на мрежата и създаването на страница на всеки един от тях, съдържаща информация за организацията и дейността. Платформата ще даде достъп на широк кръг потребители до систематизирана и полезна информация за социалното предприемачество, нормативната база, програмните и стратегически документи, обучителни материали, добри практики. Порталът ще бъде двуезичен – на български и английски език.
8. Организиране на заключителна конференция В програмата на конференцията ще бъдат включени теми като разработването на социални политики, диалог и партньорство между институциите и социалните предприемачи, ще бъде представена мрежата за социално предприемачество и ще бъдат очертани бъдещите насоки за развитието й. Конференцията ще бъде еднодневна с петдасет участника от целевите групи – представители на всички заинтересовани страни. Предвидени са наем зала и техника, обяд, два броя кафе-паузи, лектор/модератор.
Дейности за информация и публичност Дейностите по осигуряване на информация и публичност на проекта включват следните поддейности: 9.1. Издаване на банери; 9.2. Информационна брошура; 9.3. Сертификати за обучението; 9.4. Статии в печатни издания; 9.5. Информационни стикери.
9. Дейности за информация и публичност Дейностите по осигуряване на информация и публичност на проекта включват следните поддейности: 9.1. Издаване на банери; 9.2. Информационна брошура; 9.3. Сертификати за обучението; 9.4. Статии в печатни издания; 9.5. Информационни стикери.
10. Мониторинг и оценка Финансов и програмен мониторинг и вътрешна оценка на проекта ще се осъществява по време на изпълнение на целия проект, като съответно всеки месец ще се изготвят финансови и технически отчети, а на всеки три месеца ще се изготвят обобщаващи оценки, като се посочва и степента на постигнатост на заложените индикатори за изпълнение и за резултат. Тази дейност започва със стартирането на проекта и завършва с неговото отчитане. Своевременно приложените процедури по мониторинг и оценка гарантират доброто управление и успешната реализация на планираните дейности.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 135 077 BGN
Общ бюджет: 128 573 BGN
БФП: 128 573 BGN
Общо изплатени средства: 128 567 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 128 573 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 27 015 BGN
2015 101 551 BGN
128 567 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 109 287 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 22 963 BGN
2015 86 319 BGN
109 282 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 286 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 052 BGN
2015 15 233 BGN
19 285 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите
Индикатор 3 (Д) Включване на целевата група
Индикатор 4 (Д) Реализирани проектни дейности
Индикатор 5 (Д) Проучени добри европейски практики
Индикатор 6 (Д) Обмен на опит - проект 0190
Индикатор 7 (Д) Комуникационно присъствие
Индикатор 8 (Д) Удовлетвореност на целевата група
Индикатор 9 (Д) Функционираща мрежа
Индикатор 10 (Д) Функциониращи партньорства
Индикатор 11 (Д) Приложение на опит
Индикатор 12 (Д) Комуникационна ефективност


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз