Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0098-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/036
Наименование: Ремонт на Социален учебно - професионален център „Анастасия д-р Железкова”, гр. Варна
Бенефициент: ОБЩИНА ВАРНА
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за осигуряването на подходяща и рентабилна, социална инфраструктура, съобразена с настоящите и бъдещите нужди на населението в градския център Варна и прилежащите му територии.
Дейности: дейност 1 Сформиране екип за изпълнение на проекта
дейност 2 Официално обявяване стартирането на проекта и дейности по визуализация
дейност 3 Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители
дейност 4 Изготвяне и одобрение на работен проект - газификация
дейност 5 Изпълнение на СМР
5а. Междинни технически и финансови отчети Дейността се извършва през м.8,12,16 и 19
дейност 6 Постоянен инвеститорски контрол
дейност 7 Промоционални и инф. дейности- дейността се извършва през м.1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24
дейност 8 Мониторинг и отчитане на проекта. Финансов одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 642 317 BGN
Общ бюджет: 4 211 872 BGN
БФП: 4 211 872 BGN
Общо изплатени средства: 4 211 872 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 211 872 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 564 232 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 667 370 BGN
2014 0 BGN
2015 - 19 730 BGN
4 211 872 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 580 091 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 479 597 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 117 264 BGN
2014 0 BGN
2015 - 16 771 BGN
3 580 091 BGN
В т.ч. Национално финансиране 631 781 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 84 635 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 550 106 BGN
2014 0 BGN
2015 - 2 960 BGN
631 781 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 2 Подобрена инфраструктура в сферата на социалните услуги
Индикатор 3 Икономия на енергия от обновяване на сградите-
Индикатор 4 Създаване на нови работни места: - постоянни
Индикатор 5 Създаване на нови работни места: временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз