Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0056-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/032-01
Наименование: “Ремонт и реконструкция на училищни сгради в гр. Пловдив”
Бенефициент: Община Пловдив
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да подобри, обнови и модернизира образователната инфраструктура в гр. Пловдив.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип на проекта
Дейност 2: Визуализация и публичност на проекта
Дейност 3: Подготовка и провеждане на тръжни процедури по проекта
Дейност 4: Изготвяне на проекти
Дейност 5: Осъществяване на авторски надзор
Дейност 6 :Осигуряване на Консултант – Строителен надзор
Дейност 7. Извършване на строително – ремонтни работи
Дейност 8: Съгласуване и контрол от компетентните органи
Дейност 10: Финансов Одит на проекта
Дейност 9: Енергийно обследване
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 966 112 BGN
Общ бюджет: 4 859 236 BGN
БФП: 4 859 236 BGN
Общо изплатени средства: 4 859 236 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 859 236 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 088 139 BGN
2011 1 225 242 BGN
2012 1 548 824 BGN
2013 - 2 970 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 859 236 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 130 350 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 774 918 BGN
2011 1 041 456 BGN
2012 1 316 501 BGN
2013 - 2 525 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 130 350 BGN
В т.ч. Национално финансиране 728 885 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 313 221 BGN
2011 183 786 BGN
2012 232 324 BGN
2013 - 446 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
728 885 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 2 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия от обновяване на сградите - ОМГ „Акад. К. Попов”
Индикатор 4 Икономия на енергия от обновяване на сградите - ЕГ „Иван Вазов”
Индикатор 5 Икономия на енергия от обновяване на сградите - общежитие
Индикатор 6 Икономия на енергия от обновяване на сградите - СОУ „Д. Матевски”
Индикатор 7 Намаляване на заболяванията сред учениците


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз