Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0049-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/026
Наименование: Подобряване на образователната инфраструктура в подкрепа на устойчиво местно развитие на територията на община Първомай
Бенефициент: Община Първомай
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Първомай
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е подобряването на материалната база и условията в училища и детски градини на територията на община Първомай. По този начин тя е в пълно съответствие с основната цел на настоящата схема за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали. Проектното предложение предвижда ремонт и обновяване на сградите на 3 училища и 3 детски градини, намиращи се в рамките на община Първомай, както и доставка на обору
Дейности: 1 (Сформиране на екип по проекта)
2. (Изготвяне на тръжна документация и процедури за кандидатстване)
3. (Провеждане на тръжни процудери, оценка и избор на фирми подизпълнители)
4. (Извършване на СМР)
5. (Строителен надзор и технически контрол)
6. (Доставка на мултимедийно оборудване)
7. (Изготвяне на работни проекти за достъпна среда)
8. (Провеждане на информационна кампания)
9. (Вътрешен контрол и оценка)
10. (Отчитане)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 193 221 BGN
Общ бюджет: 3 321 735 BGN
БФП: 3 321 735 BGN
Общо изплатени средства: 3 321 735 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 321 735 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 434 331 BGN
2011 887 404 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 321 735 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 823 475 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 069 182 BGN
2011 754 293 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 823 475 BGN
В т.ч. Национално финансиране 498 260 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 365 150 BGN
2011 133 111 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
498 260 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Индикатор: Постоянни работни места
Индикатор 5 Индикатор: Временни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз