Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0048-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/024-03
Наименование: Повишаване на качеството на образование в гр. Пазарджик чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища
Бенефициент: Община Пазарджик
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 13.08.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура в община Пазарджик, допринасяща за устойчивото развитие на района.
Дейности: дейност 1: Организация, управление и мониторинг на проекта
дейност 2.1: Избор на лицензирана компания за извършване на детайлно обследване за енергийна ефективност
дейност 2.2: Избор на изпълнители за СМР
дейност 2.3: Избор на независим строителен надзор
дейност 2.4: Избор на доставчици на оборудване
дейност 3: Извършване на детайлно обследване за енергийна ефективност на ОУ „Кл. Охридски” и СОУ „Г. Бенковски”
дейност 4: Извършване на строително-монтажни работи
дейност 5: Доставка и инсталиране на оборудване
дейност 6: Осигуряване на публичност и визуализация
дейност 7: Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 677 387 BGN
Общ бюджет: 3 933 103 BGN
БФП: 3 933 103 BGN
Общо изплатени средства: 3 933 103 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 933 103 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 755 106 BGN
2012 2 177 997 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 933 103 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 343 138 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 491 840 BGN
2012 1 851 298 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 343 138 BGN
В т.ч. Национално финансиране 589 966 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 263 266 BGN
2012 326 700 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
589 966 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Брой ученици от ромски произход и ученици със СОП, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 5 Брой преподаватели, ръководен и помощен персонал, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 6 Спестени парични средства от икономия на енергия
Индикатор 7 Доставено съвременно оборудване за учебни цели
Индикатор 8 Доставен и инсталиран софтуер
Индикатор 9 Извършено обследване за енергийна ефективност на училищата по проекта
Индикатор 10 Ученици, посещаващи редовно учебни занятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз