Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0070-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/021-02
Наименование: “Реконструкция, ремонт и оборудване на учебните корпуси и физкултурните салони на СОУ “Д-р Петър Берон” – Червен бряг, ОУ “Христо Смирненски” – Червен бряг, ОУ “Алеко Константинов”- V-ти кв. – гр. Червен бряг ОУ “Христо Ботев” – с. Чомаковци, СОУ “Христо Смирненски” – гр. Койнаре, и ЦДГ “МИР” – гр. Червен бряг, ЦДГ “Зора” – гр. Червен бряг, ЦДГ “Бодра смяна” – гр. Червен бряг, ЦДГ “Пролет” – гр. Койнаре, Детска ясла “Щастливо детство” – гр. Червен бряг”.
Бенефициент: Община Червен бряг
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Червен бряг
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на подходяща, рентабилна, енергоефективна и достъпна за ромите и хората в неравностойно положение образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво развитие и повишена конкурентоспособност на градския ареал на община Червен бряг.
Дейности: Сформиране на екип по проекта
Управление, мониторинг, контрол и отчетност
Изготвяне на документация за възлагане на обществени поръчки
провеждане на процедури за избор на изпълнители
Строителен надзор на строителните дейности
Строително-ремонтни работи, мерки за енергийна ефективност и подобряване достъпа на хора с увреждания
Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране
Дейности за визуализация и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 812 425 BGN
Общ бюджет: 5 398 379 BGN
БФП: 5 398 379 BGN
Общо изплатени средства: 5 400 432 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 398 379 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 908 229 BGN
2011 1 197 291 BGN
2012 1 294 913 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 400 432 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 588 622 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 471 994 BGN
2011 1 017 697 BGN
2012 1 100 676 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 590 367 BGN
В т.ч. Национално финансиране 809 757 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 436 234 BGN
2011 179 594 BGN
2012 194 237 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
810 065 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 5 Нови места за работа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз