Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0097-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/018
Наименование: “Изграждане на модерна и рентабилна образователна инфраструктура на територията на община Каспичан”
Бенефициент: Община Каспичан
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Каспичан
Описание
Описание на проекта: Устойчиво, интегрирано местно развитие и повишаване привлекателността на регион Каспичан, чрез подобряване условията на живот в детските заведения и осигуряване на качествени образователни услуги, предлагани в подходяща, модерна и рентабилна инфраструктура, гарантираща активно социално включване и равен достъп на малцинственото население.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта
Дейност 2 Провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и сключване на договори с изпълнители
Дейност 3 Строително-монтажни работи
Дейност 4 Доставка и монтаж на оборудване
Дейност 5 Мониторинг, контрол и отчетност
Дейност 6 Дейности за информация, публичност и визуализация
Дейност 7 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 422 427 BGN
Общ бюджет: 2 527 217 BGN
БФП: 2 527 217 BGN
Общо изплатени средства: 2 373 153 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 527 217 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 634 749 BGN
2011 241 007 BGN
2012 497 398 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 373 153 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 148 135 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 389 536 BGN
2011 204 856 BGN
2012 422 788 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 017 180 BGN
В т.ч. Национално финансиране 379 083 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 245 212 BGN
2011 36 151 BGN
2012 74 610 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
355 973 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Нови работни места
Индикатор 5 Намаляване на емисиите на парникови газове (СО2 и еквиваленти, kt)
Индикатор 6 Повишен среден успех на учениците
Индикатор 7 Намален брой на напусналите деца
Индикатор 8 Удовлетвореност на родителите от условията в учебните заведени


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз