Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.06-0001-C0001
Номер на проект: K13-12-1
Наименование: „Подобряване на съществуващите законодателство, структури и механизми за осигуряване на вътрешен контрол върху управлението и дейността на администрацията на базата на независима оценка на въздействието на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност”
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2013
Начална дата: 04.09.2013
Дата на приключване: 04.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на съществуващите законодателство, структури и механизми за осигуряване на вътрешен контрол върху управлението и дейността на администрацията от гледна точка на борбата с корупцията
Дейности: Дейност 11 Дейности за провеждане на одит на проекта Ще се извърши цялостен одит на изпълнените дейности по проекта и направените разходи, за което ще се изготви одитен доклад. Дейността ще гарантира правилното изразходване на средствата по проекта.
Дейност 5 Изготвяне на анализ на ефективността на механизма за проверки на декларирането на имотното състояние, получените през предходната календарна година възнаграждения, свързани с полагане на труд извън служебното правоотношение, и деклариранет В рамките на дейността ще се анализира ефективността на механизма за проверки на декларираното имущество, получените през предходната календарна година възнаграждения, свързани с полагане на труд извън служебното правоотношение, и на декларирането на несъвместимост и частни интереси. Ще се очертаят проблемните области при проверката на истинността на декларираната информация. Ще се формулират предложения за подобряване на механизма за проверка на информацията, съдържаща се в подаваните декларации.
Дейност 7 Разработване на процедура за оповестяване на резултатите от работата на различните звена за вътрешен административен контрол В рамките на дейността ще се разработи процедура за оповестяване на резултатите от работата на различните звена за вътрешен административен контрол. Тя ще бъде въведена първоначално чрез методически указания във връзка с функциите и процедурите за работа на инспекторатите, съдържащи ред за оповестяване на резултатите от работата на звената за вътрешен административен контрол, утвърдени от министър-председателя, а впоследствие чрез изготвяне на нормативни текстове за промени в законодателството, регламентиращо дейността на инспекторатите по чл. 46 и чл. 46а от Закона за администрацията, в рамките на Дейност 8.
Дейност 3 Изготвяне на анализ на изпълнението на мерките/дейностите, включени в плановете за действие към Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност В рамките на дейността по проекта ще се изготви анализ на изпълнението на мерките/дейностите, включени в плановете за действие към Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност
Дейност 1 Подготовка на документация и провеждане на процедури по ЗОП за изпълнение на дейностите по проекта (Дейността предвижда провеждането на процедури по ЗОП за дейности 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 11). • Изготвяне на комплекти от документи, съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и действащите подзаконови нормативни актове, за осъществяване на дейностите по проекта и провеждане на процедурите; • Провеждане на процедури по ЗОП. В комисиите за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще вземат участие експерти, след назначаването им от възложителя; • Сключване на договори за възлагане на дейности 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 11.
Дейност 6 Разработване на механизъм за обработка и докладване на нередности при подаването на декларации за имотно състояние, получените през предходната календарна година възнаграждения, свързани с полагане на труд извън служебното правоотношение, По Дейност 6 ще се разработи механизъм за проверка на подадените декларации по чл. 29, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси като се използват резултатите по предходната дейност, за да се създаде концепция за проверка на подадените декларации. В неговите рамки ще се предложи на министър-председателя за утвърждаване методически указания във връзка с функциите и процедурите за работа на инспекторатите, съдържащи ред за докладване на установените нередности пред органа по назначаване. Приетия концептуален модел ще бъде реализиран чрез разработените проекти на нормативни актове и/или проекти за изменения и допълнения на нормативни актове по Дейност 8.
Дейност 2 Изготвяне на анализ на опита на две от държавите - членки на ЕС във връзка с приемането и изпълнението на стратегически документи за противодействие на корупцията и организираната престъпност • Проучване на опита на две държави членки на ЕС по отношение приемането и изпълнението на стратегически документи за противодействие на корупцията и организираната престъпност, включващо посещения с тази цел в националните органи на държавите, отговарящи за съответните национални политики; • Изготвяне на аналитичен доклад, обобщаващ добрите практики в две държави членки на ЕС относно приемането и изпълнението на стратегически документи за противодействие на корупцията и организираната престъпност, които да бъдат заимствани в рамките на проекта.
Дейност 9 Дейности, свързани с цялостното управление и отчитане на постигнатото по проекта Изготвяне на междинни (ежемесечни) и заключителен доклад за постигнатите резултати от реализацията на проекта и осъществяване на мониторинг.
Дейност 4 Изготвяне на независима оценка на въздействието на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност • Създаване на методика за оценка на въздействието на стратегически документи за противодействие на корупцията и организираната престъпност; • Изготвяне на независима оценка на въздействието на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност. Крайният резултат от тази фаза е доклад за оценката, включващ препоръки, които да бъдат отразени в разработените проекти на нормативни актове или в проектите за изменения и допълнения на нормативни актове по Дейност 8; • Публикуване на независимата оценка на въздействието на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност на електронната страница на Комисията по превенция и противодействие на корупцията.
Дейност 8 Разработване на проекти на нормативни актове и/или проекти за изменения и допълнения на нормативни актове, придружени от оценка на въздействието, с цел подобряване на съществуващите механизми за осигуряване на вътрешен контрол върху управл В рамките на Дейност 8 ще се разработят проекти на нормативни актове и/или проекти за изменения и допълнения на нормативни актове, чрез които ще се подобрят съществуващите механизми за осигуряване на вътрешен контрол върху управлението и дейността на администрацията от гледна точка на борбата с корупцията. Ще се извърщи оценка на въздействието на разработените проекти. Разработените проекти на нормативни актове ще бъдат внесени за одобрение от МС.
Дейност 10 Дейности за информация и публичност В рамките на тази дейност ще се: • проведе конференция за представяне на целите на проекта с участието на представители на всички заинтересовани страни – 150 участника; • проведе конференция за представяне на резултатите от проекта с участието на представители на всички заинтересовани страни – 150 участника; • подготвят и предоставят необходимите информационни материали на участниците на конференциите – 350 комплекта; • публикуват статии в началото и в края на проекта – 2 статии; • разработят и отпечатат 500 бр. брошури с информация за проекта. При провеждането на дейностите за информация и публичност ще има банери, посочващи, че събитието се провежда по линията на проект, съфинансиран от ЕСФ чрез ОПАК. На материалите, които ще бъдат разпространявани при провеждането им изрично ще бъде оповестено, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като ще се използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и на ОПАК.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„АГЕНЦИЯ СТРАТЕГМА” ООД
„АПРА” ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 322 094 BGN
Общ бюджет: 155 625 BGN
БФП: 155 625 BGN
Общо изплатени средства: 219 578 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 155 625 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 549 BGN
2014 59 869 BGN
2015 155 160 BGN
219 578 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 132 282 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 866 BGN
2014 50 889 BGN
2015 131 886 BGN
186 642 BGN
В т.ч. Национално финансиране 23 344 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 682 BGN
2014 8 980 BGN
2015 23 274 BGN
32 937 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Проекти на нормативни документи, придружени от оценка на въздействието
Индикатор 2 Дейност 1: Изготвени комплекти от документи за провеждане на процедури по ЗОП
Индикатор 3 Дейност 1: Проведени процедури
Индикатор 4 Дейност 1: Подписани договори
Индикатор 5 Дейност 2: Проведени посещения
Индикатор 6 Дейност 2: Изготвен анализ
Индикатор 7 Дейност 3: Изготвен анализ
Индикатор 8 Дейност 4: Методика за оценка на въздействието на стратегически документи
Индикатор 9 Дейност 4: Независима оценка на въздействието на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност
Индикатор 10 Дейност 4: Публикация на електронната страница на Комисията по превенция и противодействие на корупцията за представяне на Интегрираната стратегия
Индикатор 11 Дейност 5: Изготвен анализ
Индикатор 12 Дейност 6: Механизъм за обработка и докладване на нередности при подаването на декларации за имотно състояние, получените през предходната календарна година възнаграждения, свързани с полагане на труд извън служебното правоотношен
Индикатор 13 Дейност 6: Утвърдени от министър- председателя методически указания във връзка с функциите и процедурите за работа на инспекторатите, съдържащи ред за докладване на установените нередности пред органа по назначаван
Индикатор 14 Дейност 7: Процедура за оповестяване на резултатите от работата на различните звена за вътрешен административен контрол
Индикатор 15 Дейност 7: Утвърдени от министър- председателя методически указание във връзка с функциите и процедурите за работа на инспекторатите, съдържащи ред за оповестяване на резултатите от работата на звената за вътрешен административен контрол
Индикатор 16 Дейност 8: Проекти на нормативни актове и/или проекти за изменения и допълнения на нормативни актове
Индикатор 17 Дейност 8: Оценки на въздействието на проектите
Индикатор 18 Дейност 9: Междинни ( ежемесечни ) доклади за постигнатите резултати от реализацията на проекта и други документи за осъществяване на мониторинг по проекта от екипа за управление
Индикатор 19 Дейност 9: Заключителен (финален) доклад за постигнатите резултати от реализацията на проекта и осъществяване на мониторинг
Индикатор 20 Дейност 10: Провеждане на 1 встъпителна и 1 заключителна конференции в началото и края на проекта
Индикатор 21 Дейност 10 : Информационни материали за участниците на конференциите
Индикатор 22 Дейност 10: Публикувани статии в началото и в края на проекта
Индикатор 23 Дейност 10: Брошури с информация за проекта
Индикатор 24 Дейност 10: Публикации в електронен формат
Индикатор 25 Дейност 11: Предаден окончателен одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз