Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.01-0050-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-01/2007/017
Наименование: Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера
Бенефициент: Община Пещера
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 14.01.2009
Начална дата: 03.02.2009
Дата на приключване: 03.02.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пещера
Описание
Описание на проекта: Общините играят значителна роля за осигуряване на условия за задължително училищно обучение на деца до 16 годишна възраст. Общините полагат грижи за състоянието и оптимизирането на училищната мрежа, създават, поддържат и управляват образователната инфраструктура, осигуряват необходимите условия за поддържането на непрекъснат учебен процес. Ролята на местната власт е ключова за постигане на устойчиво развитие в сферата на образованието и осъществяване на политики и програми, интегриращи икономи
Дейности: Дейност 1 - Формиране на екип за управление на проекта
Дейност 2 - Избор на изпълнители на предвидените СМР и доставките на оборудване
Дейност 3 - Избор на изпълнител на строителен надзор
Изпълнение на Дейност 3 –Строителен надзор
Дейност 4 - Мерки за публичност и информираност по проекта
Дейност 5 - Изпълнение на строително-монтажни работи
Дейност 6 - Доставка и монтаж на оборудване
Дейност 7 - Въвеждане на обектите в експлоатация
Дейност 8 - Сертифициране на сградите по чл.16, ал.2 от Закона за енергийната ефективност
Дейност 9 – Изготвяне на технически доклади и финансови отчети
Дейност 10 – Одит
Дейност 11 – Управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 704 686 BGN
Общ бюджет: 4 419 080 BGN
БФП: 4 419 080 BGN
Общо изплатени средства: 4 419 080 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 419 080 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 743 667 BGN
2011 0 BGN
2012 675 413 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 419 080 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 756 218 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 182 117 BGN
2011 0 BGN
2012 574 101 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 756 218 BGN
В т.ч. Национално финансиране 662 862 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 561 550 BGN
2011 0 BGN
2012 101 312 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
662 862 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Създаване работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз