Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0051-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-13
Наименование: Ние можем повече – по-ефективна и компетентна администрация за област Варна
Бенефициент: Областна администрация Варна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 09.09.2013
Дата на приключване: 09.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Повишаване на квалификацията на служителите в държавната администрация на областно ниво за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им и подобряване качеството на работа.
Дейности: Дейност 1: Оперативно управление и отчетност Първата дейност е свързана със създаването на оптимален модел за управление, организация и отчетност на проекта. Управлението на проекта ще се извършва от екип за управление на проекта. В него ще бъдат включени общо 2 човека: ръководител на проекта и, технически и финансов сътрудник. Управленският екип ще ръководи проекта с ясно разпределени отговорности. Дейностите по управление на проекта ще започнат веднага след стартирането му и ще продължат през целия период на реализацията му. Първата стъпка ще бъде сформиране на екипа за изпълнение на проекта. След това ще бъде разработен подробен план за действие по проекта и организирана първа работна среща на екипа по проекта. Управленският екип ще е отговорен за подготовката на документация за провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на дейности по проекта, за избор на изпълнители и подписване договори с избраните изпълнители, както и за изпълнение на дейностите по проекта . Успешната реализация на проекта ще зависи до голяма степен от умението на екипа по проекта да осъществи ефективно възлагане на осъществяването на експертиза и дейности по проекта на физически и юридически лица, притежаващи висока квалификация, богат опит и необходимите умения.
Дейност 2: Провеждане на обучения на територията на страната за служители от Областна администрация Варна в Института по публична администрация Институтът по публична администрация провежда обучения на служителите от администрацията, с което допринася за модернизирането на държавната администрация. ИПА предлага богата гама от специализирани курсове, семинари и други форми на обучения, които са обединени в тематични програми. Те са предназначени за различните професионални групи и длъжности в администрацията. В проектното предложение се предвиждат следните обучения за служителите на Областна администрация Варна в Института по публична администрация: 1.Стратегически мениджмънт в държавната администрация, сигнатура от ИПА: УА-1, 3 дни, 24 учебни часа 2. Усъвършенстване на вътрешните комуникации в администрацията, сигнатура от ИПА: ЕФ-2, 2 дни, 16 учебни часа 3. Управление на собствеността, сигнатура от ИПА: ФС-6, 2 дни, 16 часа 4. Управление и оценка на изпълнението ЧР-2, 2 дни, 16 часа 5. Форми на сътрудничество между администрацията, граждански и бизнес организации, сигнатура от ИПА: ФС-6, 2 дни, 16 часа 1. Oбучението „Стратегически мениджмънт в държавната администрация” включва следните теми: • Принципи на новия публичен мениджмънт и доброто управление; • Тенденциите към изграждане на многостепенно управление; • Състояние и практики в областта на стратегическото планиране, национални, регионални и местни политики; • Същност и етапи в разработването на стратегически документи в Република България; • Наблюдение и отчитане на изпълнението на стратегическите документи; • Управление и бюджетиране, насочено към постигане на резултати. Подходът на управление на изпълнението в държавната администрация; • Правила и етапи в извършването на оценка на въздействието; • Стандарти за провеждане на обществени консултации; • Практическо упражнение за идентифициране на заинтересованите страни за провеждане на целенасочени обществени консултации; • Практически примери за целеполагане и за обвързване на целите на стратегическите документи с целите на организацията; • Инструменти за управление на резултатите. Стратегическият мениджмънт е ключов елемент за ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията на държавните служители в Областна администрация Варна. 2. Обучението “Усъвършенстване на вътрешните комуникации в администрацията” е насочено към 7 служители на ръководни длъжности и 33 служители на експертни длъжности от двете дирекции в администрацията и включва следните теми: • Общуване: модел, етапи, видове; • Изграждане на професионални качества: умения за активно слушане и ефективно говорене; • Вътрешни комуникации: принципи, видове, идентичност и репутация, канали за комуникация, оценка. • Успешно представяне пред аудитория, техники за управление на комуникативни ситуации и водене на преговори. • Стратегии и фактори за убеждаващо въздействие. 3. Обучението “Управление на собствеността” е предназначено за пет служители на ръководни и експертни длъжности от отдел „Държавна собственост и регионално развитие” в Областна администрация Варна, ангажирани с управлението и разпореждането с държавна собственост и включва следните теми: • Правна рамка и режим на управление на собствеността (ЗС, ЗДС, ЗОС, ТЗ). • Отнасяне на собствеността към други закони (ЗУТ, ЗПСПК, ЗК), възможности и алтернативи за ефективно управление. • Режим на концесии: обекти и дейности, процедури, правен, икономически и екологичен анализ, концесионен договор, контрол по изпълнението. • Практики и конкретни казуси. • Европейски и световни тенденции. 4. Обучението “Управление и оценка на изпълнението” е насочен към четиримата началници на отдели, към двамата директори и главния секретар на Областна администрация Варна, ангажирани с управлението на човешки ресурси. Ключови теми, които ще бъдат дискутирани на семинара са: • Основни принципи в метода на управление на изпълнението и управление чрез цели. • Стратегически и оперативни цели на администрацията. • Формулиране на цели, задачи и индикатори на всички нива в администрацията и на структурните й звена. • Обвързване на целите/задачите, поставени в индивидуалните работни планове на служителите, с организационните цели. Практически примери. • Новите моменти в целите и етапите на оценяването, прилагане на елементите на самооценка и други техники. Оценка на компетентностите, професионална компетентност. • Нови аспекти в процедурата по оценка на изпълнението и връзката с кариерното израстване и заплащането на служителите в администрацията. Практически примери. Примерни техники за оценяване на текущи резултати. • Новите моменти в ролята и отговорностите на оценяващите и контролиращите ръководители, и ролята на оценяваните служители. • Нови отговорности и задачи на звената по човешки ресурси във връзка с приложение на новите нормативни документи по оценката на изпълнението и новия модел на заплащането. • Даване на ефективна обратна връзка. Планове за обучение на служителите. 5. Обучението “Форми на сътрудничество между администрацията, граждански и бизнес организации” е предназначен за началниците на отдели, които работят с гражданския и неправителствения сектор, директорите на дирекции и главния секретар от Областна администрация Варна и включва следните теми: • Законова и институционална база на сътрудничеството. • Форми на взаимодействие между секторите. • Консултативни съвети – етични стандарти, практически аспекти, рискове. • Лобизмът – форма на гражданско участие в процеса на формиране на политики. • Лобисти – етични и професионални стандарти Стратегии за привличане на неправителствените организации и бизнеса в подкрепа на политики; форми на сътрудничество в бюджетния процес.
Дейност 3: Провеждане на обучения за служители от Областна администрация Варна от други обучителни организации Обученията ще бъдат проведени от други обучителни организации, които предлагат тясно специализирани курсове и обучения. Всички обучения по дейност 3 ще бъдат проведени в гр. Варна. В проектното предложение са включени следните обучения: 1. „Въведение в социалната работа и нормативна уредба на социалните услуги” 2. „Основи на проектирането с AutoCAD” 3.“Основи на проектирането със Civil 3D част геодезия” 4. Базов курс по общ английски език 5. Обучение по Ключови компетенции Съгласно насоките за кандидатстване по настоящата процедура, за всяко обучение извън каталога на Института по публична администрация ще бъдат приложени две индикативни оферти. 1. В обучението „Въведение в социалната работа и нормативна уредба на социалните услуги” ще бъдат приложени интерактивни подходи и ще бъдат обхванати следните теми: • Запознаване с основни видове и групи социални услуги; • Хора с увреждания, малцинствени групи и деца; • Основни форми и методи на социалната работа; • Принципи на социалната политика; • Морален кодекс на социалните работници; • Методи и техники за взаимодействие с потребителите на социални услуги; • Форми за мониторинг и супервизия на социалните услуги; • Нормативна уредба в сферата на социалните услуги; Стратегически и планови документи в социалната сфера; 2. Програмата на обучението „Основи на проектирането с AutoCAD” ще бъде проведена в рамките на 3 дни за 20 учебни часа и ще включва: 1. Въведение - Стартиране на нов чертеж. Понятие за шаблонен файл - Особености на потребителския интерфейс. - Команден ред и използване на клавиатурата .Въвеждане на информация. - Особености на командите в AutoCAD. Контекстни менюта. - Използване на мишката. 2. Основи в чертането и модифицирането на обекти - Създаване на линия – принципи. Използване на Direct Distance Entry. - Координати – видове, въвеждане на координатите. - Изчертаване на основни графични обекти – окръжност, правоъгълник, дъга - Преместване, копиране и изтриване на обекти. - Команди за манипулиране на екранното изображение Pan Zoom. 3. Прецизно чертане - Използване на мрежа и координатно привързване Grid, Snap. - Използване на обектно привързване Object Snap. - Построяване на обекти чрез полярни спомагателни линии Polar Tracking. - Построяване на обекти посредством спомагателни линии през обекти. 4. Модифициране на обекти - Принципи за избиране на обекти от чертежа . - Завъртане & мащабиране на обекти. - Отрязване и удължаване на обекти – команди Trim, Extend. - Размножаване на обекти в правоъгълна или полярна област Array. - Отместване и огледално копиране – Offset, Mirror. - Закръгление и скосяване на върхове – Fillet, Chamfer. 5. Слоеве - Свойства на обектите. Задаване и редактиране. - Използване на Properties панела. - Създаване. Присвояване на свойства към слоевете. Текущ слой. - Присвояване на слой към обект. Промяна на слоя на обект. 6. Комплексни обекти - Полилинии – свойства на полилиниите. - Създаване и редактиране на полилинии. Конвертиране на линии и дъги в полилинии. - Блокове – принципи на използване. Видове обекти в блоковете. - Създаване и редактиране на блокове. - Атрибути. - Щриховане. Редактиране на щриховки. - Множествени линии. 7. Символи и знаци в чертежите - Параметри на текста. - Създаване на текстови стилове. - Команда за създаване на единичен ред текст. - Команда за създаване на параграфен стил текст. Текстов редактор. - Параметри на размерите. Създаване на оразмерителни стилове. - Видове размери и оразмеряване. - Редактиране на размерите. - Други символи в чертежите. 8. Съхраняване на чертежите - Начини на съхраняване на чертежите. - Съхраняване на чертежите като шаблонни файлове. 9. Отпечатване на чертежите върху периферни устройства - Команда PLOT . - Настройки при отпечатване. Плотерски стилове. - Съхраняване на настройките. - Преглед преди плотиране. 3. Програмата на обучението “Основи на проектирането със Civil 3D част геодезия” ще бъде проведена в рамките на 3 дни за 20 учебни часа и ще включва: Курсистите трябва да имат опит за работа с интерфейса на операционната система Windows и познания no AutoCAD - базово ниво. Това обучение е следващото ниво за работа с програма AutoCAD. Програмата на обучението включва следните теми: 1. Геодезическа обработка на данни • Създаване на геодезическа база данни и мрежа • Създаване на стилове за фигури • Създаване на представки на фигурите за задаване на стилове • Вмъкване да данни от field book файл 2. Работа с точкови данни • Вмъкване на точки от външен файл • Редактиране на точки • Промяна стила на точките • Управление на точките β групи пo сходни признаци 3. Създаване на повърхнини • Създаване на повърхнина от точки • Редактиране свойствата на повръхнината • Редактиране на повърхнина • Създаване на стил за повърхнина • Задаване на стил за хоризонтали u надписване 4. Парцели • Създаване на Site (ситуация) • Задаване на сервитут на пътя • Създаване на парцели с помощта на лента с инструменти • Създаване на парцели от AutoCAD обекти • Редакция на парцели. Преномериране на парцели • Надписване страните на парцелите 5. Площадкова вертикална планировка • Създаване на feature линии и точкови коти • Създаване на откоси • Създаване на проектна повърхнина 6. Вертикална планировка • Създаване и редакция на feature линии • Създаване на временна повърхнина • Създаване на строително петно • Създаване на откоси • Създаване на крайна повърхнина и изчисление на обеми • Използване на Volume dashboard 4. Базовите курсовете по общ английски език ще се провеждат от езиков център в рамките на 3 календарни месеца след работно време два пъти в седмицата по 2 часа. Преподавателите ще бъдат с богат професионален опит в преподаването на английски език. За служителите от Областна администрация Варна ще бъдат предвидени учебни материали. Комуникацията ще е основният акцент в обучението. В часовете ще се говори единствено на английски език. Традиционната граматика и лексика ще са допълнени от интересни упражнения за четене и разбиране, проекти, ролеви игри, дискусии и диалози. Целта на обучението е да помогне на курсистите да комуникират свободно на английски, да използват ефективно езика в реални ситуации - на работа и в ежедневието. Програмата е с максимално практическа ориентираност – курсистите придобиват знания, които превръщат в реални умения още в час. Те ще упражнят реални ситуации от ежедневието – телефонни разговори, разговори между колеги, конференции и др. Ще бъде приложена методика, позволяваща на курсистите по-лесно да осмислят, запомнят и усвоят нови знания. Тази методика е съпътствана от редовно писане на домашни работи. Програмата развива умението писане, като се набляга на практичните формати в ежедневието на един работещ човек - доклади, emails, писма и др. 5. Обучението по ключови компетенции включва четири модула : Модул 1: Управленска ефективност обхваща следните теми: • Изграждане на ефективен стил на управление • Поставяне на цели и проследяване на цялостния процес и резултат - Как да поставяте мотивиращи цели, които водят до реални резултат? - Как да спечелите отдадеността на служителите за постигане на целите? - Как да постигате повече резултати, чрез правилно поставени цели? • Делегиране - На кого, какво и как да делегирате? - Кои са притесненията и рисковете при делегиране и как да ги преодолеете? - Къде е баланса между контрола върху делегираните задачи и свободата на служителите при тяхното изпълнеие? • Подаване на ефективна обратна връзка за работното поведение и постиженията - Какви са ползите от ефективната обратна връзка? - Кога да порицавате и кога да поощрявате? - Как да подавате обратна връзка, която мотивира? • Управление на работата и постиженията - Какви рискове да избягвате в процеса на управление на работата? - Как да проведете успешно атестационно интервю? - Как да направите обективна оценка на работата на служителите? • Упълномощаване и въвличане на подчинените - Как да създадете активни и ангажирани последователи? - Как успешните мениджъри въвличат и развиват своите подчинени? • Развитие на подчинените - Кога мениджърът влиза в ролята на обучител? - Как да развивате уменията на своите подчинени? - Кои са най-ефективните техники за развитие на подчинените? Модул 2: Лична ефективност включва следните теми: • Какво е управление на времето? • Причини за неефективното използване на времето • Справяне с факторите, които губят нашето време • Ефективност и ефикасност в работата • Планиране • Поставяне на цели и приоритети • Справяне с предизвикателствата на спешните и важните задачи • Проактивност и асертивност в управление на времето • Системи и принципи за планиране на дневния и седмичния график • Успешно балансираме между множество функции и роли • Справяне с източниците на стрес • Влияние на собственото поведение върху факторите причиняващи стрес и намаляващи личната ефективност Модул 3: Екипна ефективност със следните теми: • Какво е екип? • Умения за ефективна работа в екип • Разлика между група и екип • Характеристики на ефективните екипи • Фази на развитие на екипите • Роля на ръководителя във всяка от фазите • Лидерство в екипите • Вземане на решение в екипа Модул 4: Онлайн обучения по ключови компетенции - ще се проведат на онлайн платформа в рамките на 36 астрономически часа.
Дейност 4: Провеждане на обучение за обучители от Областна администрация Варна Дейността включва обучение на двама служители от Областна администрация Варна по ключови компетенции, които да обучават своите колеги от администрацията. Темите, по които ще се обучават бъдещите обучители, са: нестандартни методи за обучение, обучителни техники, управление на груповия процес, планиране и дизайн на интерактивни обучителни програми, преподаване на теми и материали по ключови компетенции. Методът на обучение е интензивен интерактивен семинар, основан на принципа учене чрез преживяване и опит.
Дейност 5: Организиране и логистика на обученията Дейността ще включва следното: 1. Отчитане на командировъчни разходи съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в страната за обученията, които ще се провеждат в гр. София. Към командировъчните разходи спадат пътни, дневни и квартирни. 2. Наем на зали за обученията по дейност 3, които ще се провеждат с откъсване от работа извън сградата на Областна администрация Варна. 3. Кетъринг за обученията по дейност 3, които ще се провеждат с откъсване от работа извън сградата на Областна администрация Варна.
Дейност 6: Информация и публичност Тази дейност ще се осъществява през цялото време на реализиране на проекта. Ще се започне с провеждане на една начална пресконференция за представяне на стартирането на проекта. На нея ще бъдат поканени граждани и представители на бизнеса, журналисти. След това ще бъдат изготвени и разпространени 200 броя брошури. По време на изпълнението на проекта, ще бъдат осигурени най-малко 4 броя платени публикации за дейностите и резултатите от проекта в средствата за масова информация. Ще бъде изработен транспарант. В последния месец на проекта ще бъде проведена и една заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проекта. Всички дейности по информация и публичност ще отговарят на стандартите и регламентите на ОПАК.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Стик" ЕООД
ЦПО "Виктория-ПМ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 877 BGN
Общ бюджет: 35 238 BGN
БФП: 35 238 BGN
Общо изплатени средства: 35 238 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 35 238 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 500 BGN
2014 0 BGN
2015 17 738 BGN
35 238 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 29 952 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 875 BGN
2014 0 BGN
2015 15 077 BGN
29 952 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 286 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 625 BGN
2014 0 BGN
2015 2 661 BGN
5 286 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 2 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 3 Дейност 1: Общ брой сключени граждански договори
Индикатор 4 Дейност 1: Общ брой разработени правила за работа
Индикатор 5 Дейност 1: Общ брой графици на тръжните процедури
Индикатор 6 Дейност 1: Общ брой технически задания
Индикатор 7 Дейност 1: Общ брой сключени договори
Индикатор 8 Дейност 2: Общ брой проведени обучения към Института по публична администрация
Индикатор 9 Дейност 2: Общ брой на обучени служители от Областна администрация Варна
Индикатор 10 Дейност 2: Общ брой на обучените служители от Областна администрация Варна- обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 11 Дейност 2: Общ брой на обучените служители от Областна администрация Варна- обучени жени
Индикатор 12 Дейност 2: Общ брой на служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 13 Дейност 2: Общ брой получени сертификати от Института по публична администрация
Индикатор 14 Дейност 3: Общ брой проведени обучения към други обучителни институции
Индикатор 15 Дейност 3: Общ брой на обучени служители от Областна администрация Варна
Индикатор 16 Дейност 3: Общ брой на обучените служители от Областна администрация Варна- обучени жени
Индикатор 17 Дейност 3: Общ брой на обучените служители от Областна администрация Варна- обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 18 Дейност 3: Общ брой служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 19 Дейност 3: Общ брой получени сертификати от други обучителни организации
Индикатор 20 Дейност 4: Общ брой проведени обучения за обучители, служители в Областна администрация Варна
Индикатор 21 Дейност 4: Общ брой обучени служители на Областна администрация Варна за обучители
Индикатор 22 Дейност 4: Общ брой обучени служители на Областна администрация Варна за обучители - обучени жени
Индикатор 23 Дейност 4: Общ брой обучени служители на Областна администрация Варна за обучители - обучени жени
Индикатор 24 Дейност 4: Общ брой на получени сертификати
Индикатор 25 Дейност 5: Общ брой организирани и проведени обучения по проекта за служители от Областна администрация Варна
Индикатор 26 Дейност 6: Общ брой проведени пресконференции и за откриване и закриване на проекта
Индикатор 27 Дейност 6: Общ брой отпечатани брошури за популяризиране на проекта
Индикатор 28 Дейност 6: Общ брой изработени транспаранти за проекта
Индикатор 29 Дейност 6: Общ брой публикувани платени съобщения за проекта
Индикатор 30 Дейност 6: Общ брой публикувани прессъобщения на официалната страница на Областна администрация Варна за проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз