Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.08-0027-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-08/2010/016-02
Наименование: МБАЛ Габрово АД Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания – Габрово
Бенефициент: Министерство на здравеопазването
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.06.2013
Начална дата: 28.08.2013
Дата на приключване: 28.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да се повиши качеството на медицинското обслужване в област Габрово – необходима предпоставка за повишаване качеството на живот на населението и постигане на устойчиво социално-икономическо развитие в Габровския агломерационен ареал.
Дейности: Дейност 4: Извършване на независим строителен надзор на строително монтажните работи
Дейност 8: Извършване на независим финансов одит на проекта
Дейност 3: СМР за подобряване на материалната база на отделението по Образна диагностика и физическата среда в МБАЛ Габрово
Дейност 2: Разработване на тръжна документация и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки
Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 7: Осигуряване на публичност и популяризиране на проекта
Дейност 5: Извършване на авторски надзор на строително монтажните работи
Дейност 6: Доставка на високотехнологично и специализирано медицинско оборудване
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 504 091 BGN
Общ бюджет: 5 066 958 BGN
БФП: 5 036 930 BGN
Общо изплатени средства: 4 081 939 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 036 930 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 4 081 939 BGN
4 081 939 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 281 391 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 3 469 648 BGN
3 469 648 BGN
В т.ч. Национално финансиране 755 540 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 612 291 BGN
612 291 BGN
Финансиране от бенефициента 33 713 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура на здравеопазването


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз