Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.08-0026-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-08/2010/015-02
Наименование: Изграждане на регионален център за ранна диагностика на онкологични заболявания в МБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД“ гр. Стара Загора
Бенефициент: Министерство на здравеопазването
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.06.2013
Начална дата: 28.08.2013
Дата на приключване: 28.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да се повиши качеството на медицинското обслужване в област Стара Загора, което от своя страна ще резултира в повишаване качеството на живот на населението и постигане на устойчиво социално-икономическо развитие в агломерационния ареал на гр. Стара Загора.
Дейности: Дейност 5: Извършване на авторски надзор на строително монтажните работи
Дейност 4: Извършване на независим строителен надзор на строително монтажните работи
Дейност 8: Извършване на независим финансов одит на проекта
Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 7: Осигуряване на публичност и популяризиране на проекта
Дейност 6: Доставка на специализирано медицинско и немедицинско оборудване и обзавеждане
Дейност 2: Провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки
Дейност 3: Подобряване на материалната база и физическата среда в пилотните ДМСГД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 534 464 BGN
Общ бюджет: 5 352 102 BGN
БФП: 5 322 972 BGN
Общо изплатени средства: 4 717 489 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 322 972 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 4 717 489 BGN
4 717 489 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 524 526 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 4 009 866 BGN
4 009 866 BGN
В т.ч. Национално финансиране 798 446 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 707 623 BGN
707 623 BGN
Финансиране от бенефициента 30 934 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура на здравеопазването
Индикатор 4 (Д) Създадени нови работни места (Общо):
Индикатор 5 (Д) Съвременно медицинско оборудване
Индикатор 6 (Д) Брой преструктурирани ДМСГД


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз