Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0064-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-67
Наименование: Подобряване управлението на човешките ресурси в Министерството на правосъдието (МП) и повишаване квалификацията на служителите чрез специализирано обучение
Бенефициент: Министерство на правосъдието
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 03.09.2013
Дата на приключване: 03.09.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване управлението на човешките ресурси в Министерството на правосъдието
Дейности: Дейност 1: Организация и управление Дейността включва: - изграждане на организационна структура на проекта; - текущо провеждане на работни срещи на екипа на проекта за разпределяне на задачи и обсъждане на проблеми; - текущо наблюдение и координация на изпълнението на дейностите: осъществяване на текущ контрол върху всички изпълнители на дейности по проекта; - подготовка на финансови и технически отчети, съгласно изискванията на ОПАК, мониторинг и оценка на проекта.
Дейност 2: Обучения от каталога на ИПА В рамките на тази дейност се предвижда се проведат две двудневни обучения на служители от дирекция ЧР и на служители на ръководна и експертна длъжност от общата и специализирана администрация на МП от каталога на Института по публична администрация (ИПА): - Обучение на 21 служители по „Стратегическо планиране в областта на УЧР”. Учебното съдържание включва теми за развитието на функциите по управление на човешките ресурси; факторите, обуславящи променената роля на звената за управление на ЧР; ЧР стратегията като част от стратегията на организацията; постигане на интегрираност и взаимообвързаност между процесите по УЧР и др., свързани с изграждането на основни умения по стратегическо планиране. - Обучение на 45 служители за “Превенция на корупционния риск” по време на което ще се разгледат Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, добрите европейски практики, създаване на начини за овладяване на проспективни корупционни практики и др.
Дейност 3: Специализирано обучение за подобряване управлението на човешките ресурси в МП Подготвителен етап: В рамките на този етап се предвижда да се извърши разработване на документацията и провеждане на процедура за избор на изпълнител по ЗОП. Реализиране на дейността: ще бъде организирано и проведено специализирано обучение за управление на човешките ресурси в осем модула. Всеки модул ще включва еднодневни, двудневни и тридневни специализирани курсове за повишаване на професионалната компетентност и умения на служителите в МП. В зависимост от тематиката на модулите освен служителите на дирекция ЧР ще бъдат включени и служители на ръководни и експертни длъжности от общата и специализирана администрация. Предвижда се част от обученията да бъдат изнесени. За всеки модул участниците ще получат учебни материали и помагала. Обученията ще бъдат систематизирани в следните модули: I Модул – Организационно развитие Ще бъде проведен петдневен обучителен модул, в който ще бъдат повишени уменията на служителите в дирекция ЧР чрез специализирани обучения със следната тематика: 1. Организационни структури – същност, роля, основни разновидности и нормативни изисквания. 2. Анализ и дизайн на организационни структури – същност, методи и етапи на процеса. Функционални характеристики на административните звена – същност, роля и изисквания. 3. Анализ и дизайн на длъжностите – същност, методи и етапи на процеса. Длъжностни характеристики – същност, роля и изисквания. II. Модул – Планиране на човешките ресурси Предвижда се модулът да бъде проведен за период от 9 дни. В рамките на модула ще бъдат повишени уменията на служителите в дирекция ЧР като бъдат проведени обучения със следната тематика: 1. Определяне на потребностите от персонал на организацията за бъдещ (планов) период – численост, структура по звена и длъжности, ниво на компетентности. 2. Съставяне на прогнози за „отлив” на персонал – численост и структура на напусналите по звена и длъжности. 3. Съпоставяне (балансиране) на потребностите и наличния персонал за плановия период. 4. Изготвяне на конкретни планове – за набиране, подбор и назначаване, за освобождаване, за обучение и т.н. 5. Изготвяне на план (бюджет) за разходите за персонала. III. Модул - Подбор на служители Предвижда се модулът да бъде проведен за период от 7 дни. Предназначен е за служители на ръководни длъжности в МП, служители от дирекция ЧР и от дирекция «Правни дейности». Участниците ще бъдат запознати с методи за обективен подбор на най-подходящите хора, както и да подбират служители като използват структуриран и осъществим на място подход. В резултат служителите ще подобрят професионалните си умения в процеса на планирането на подбора и провеждането на процедура за подбор. Обученията ще обхванат следните теми: 1. Процесът на подбор като елемент от управлението на човешките ресурси в организацията - същност, цели, етапи, ефективност и ефикасност. 2. Основни подходи и методи за оценяване на кандидатите. 3. Разработване на стратегия за процес за подбор и подготовка на изискванията към кандидатите. 4. Предварителната подготовка за интервю и разработване на въпроси. 5. Основни фактори за ефективно интервюиране- невербална комуникация, задаване на правилните въпроси, техника на слушане. IV. Модул - Управление и оценяване на изпълнението Предвижда се модулът да бъде проведен за период от 7 дни. Предназначен е за служителите от дирекция ЧР, както и за служители на ръководни длъжности в МП. Целта е максимално да се увеличи ефективността на управление и развитие на управленската квалификация на ръководителите на всички нива. Ще бъдат проведени обучения със следната тематика: 1. Управлението на изпълнението като управленски подход – същност, роля и обхват. 2. Ключови показатели за изпълнение – същност, роля и процес на разработване. 3. Оценяване на изпълнението – същност, роля и нива. 4. Оценяване на изпълнението на административните звена – същност, методи и процедури. 5. Оценяване на изпълнението на служителите – годишно оценяване, тримесечно оценяване на постигнатите резултати. V. Модул – Управление на възнагражденията Предвижда се модулът да бъде проведен за период от 8 дни. Предназанчен е за служители от дирекция ЧР и служители от финансовата дирекция в МП. Те ще подобрят професионалната си компетентност и умения като задълбочат познанията по следните теми: 1. Възнаграждения – същност, структура и влияещи фактори. 2. Система за възнаграждения в организациите и нейното управление – същност, елементи, техники. 3. Проучвания на пазарните нива на възнагражденията – същност, роля и методи. 4. Оценяване и ранжиране на длъжностите – същност и основни методи. 5. Основни заплати и допълнителни възнаграждения. 6. Допълнителни изгоди и немонетарни възнаграждения. Общ компенсационен пакет. VI. Модул – Организационно поведение и организационна култура Предвижда се модулът да бъде проведен за период от 6 дни. Предназначен е за служителите от дирекция ЧР, както и за служители на ръководни и експертни длъжности от общата и специализирана администрация на МП. Планираните обучения целят да развият процеса за изграждане на екип, започвайки от целенасочено сформиране на екипа, мотивация и ефективно управление. Тези умения ще позволят на всеки ръководител да направлява екипа в неговото развитие и по-ефективно функциониране. Ще бъдат проведени специализирани курсове по следните теми: 1. Организационното поведение като теория и практика. 2. Индивидуално и групово поведение. 3. Изграждане и управление на ефективен екип. 4. Организационна култура – същност, разновидности и начини за изграждане и развитие. 5. Трудова мотивация – същност и начини за въздействие VII. Модул – кариерно развитие и планиране на приемствеността Предвижда се модулът да бъде проведен за период от 7 дни. Предназначен е за служителите от дирекция ЧР, както и за служители на ръководни длъжности в МП. Целта на планираните обучения е да повишат ефективността на управление и развитие на управленската квалификация на ръководителите на всички нива. Ще бъдат проведени обучения със следната тематика: 1. Кариерно развитие - същностни характеристики, основни форми за вертикално и хоризонтално кариерно развитие, роля на индивидуалността и на организационната среда. 2. Основни принципи на кариерното развитие и фактори за ефективност и ефикасност на кариерното развитие 3. Роля на ръководителите за кариерно развитие на служителите - изисквания към поведението на ръководителите за привличане и развитие на талантливи служители. 4. План за приемственост като инструмент за развиване на потенциала на служителите и осигуряване на заместници за ключови длъжности. 5. Ролята на коучинга и менторството (наставничеството) в процеса на осигуряване на заместници за ключови длъжности. VIII. Модул - Комуникационни умения; Предвижда се модулът да бъде проведен за период от 6 дни. Предназначен е за служителите от дирекция ЧР, както и за служители на ръководни и експертни длъжности от общата и специализирана администрация на МП. Планираните обучения ще развият комуникационните умения на служителите и ще допринесат за създаването на здравословен климат на работното място. Предвижда се да бъдат обхванати следните теми: 1. Комуникации – същност, основни разновидности и етапи на процеса. 2. Комуникационни бариери – същност и подходи за преодоляване. 3. Комуникационни умения – същност, разновидности и техники за овладяване. 4. Работа с проблемни хора - основни типове и ключови правила за справяне с проблемни хора. 5. Разрешаване на конфликти.
Дейност 4: Дейности за информация и публичност Подготвителен етап: В рамките на този етап се предвижда да се извърши разработване на документацията и провеждане на процедура за избор на изпълнител по ЗОП. Реализиране на дейността: планиране и провеждане на мероприятия за популяризиране на резултатите от проекта: - текущо публикуване на информация относно изпълнението на проекта на официалната страница на МП; - изработване на рекламно-презентационни материали по проекта; - публикуване на 3 електронни банера в 3 различни информационни сайта за изпълнението на проекта; - пресконференция (организирана от МП) в края на проекта за популяризиране на постигнатите резултатите; Всички материали ще са с флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ТЕЗА" ЕООД
"Ди Ем Ай Дивелопмънт" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 62 064 BGN
Общ бюджет: 55 277 BGN
БФП: 55 277 BGN
Общо изплатени средства: 55 277 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 55 277 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 206 BGN
2015 49 070 BGN
55 277 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 46 985 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 5 275 BGN
2015 41 710 BGN
46 985 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 292 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 931 BGN
2015 7 361 BGN
8 292 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Дейност 1: Изготвен подробен план за действие
Индикатор 5 Дейност 1: Проведени срещи и разпределени задачи и отговорности между отделните членове на проектния екип
Индикатор 6 Дейност 1: Изготвени технически отчети за напредъка на изпълнението
Индикатор 7 Дейност 1: Изготвени финансови отчети за разходването на средства по проекта
Индикатор 8 Дейност 2: Проведени обучителни курсове
Индикатор 9 Дейност 2: Обучени служители
Индикатор 10 Дейност 3: Проведени обучителни модули
Индикатор 11 Дейност 3: Обучени служители
Индикатор 12 Дейност 4: Публикувана информация на електронната страница на МП
Индикатор 13 Дейност 4: Публикувани 3 бр. електронни банера в 3 различни информационни сайтове
Индикатор 14 Дейност 4: Изработени и разпространени 100 бр. рекламни комплекти (USB, чанта за документи, папка и химикалка) с флага на ЕС и ОПАК
Индикатор 15 Дейност 4: Организирана пресконференция


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз