Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0067-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-69
Наименование: Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на Министерство на правосъдието за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им в областта на информационните технологии и електронното управление
Бенефициент: Министерство на правосъдието
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 03.09.2013
Дата на приключване: 03.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване квалификацията на служителите от администрацията на централно ниво чрез обучение в страната.
Дейности: Дейност 4: Провеждане на обучения от Институт за публична администрация (ИПА) Дейността включва следните етапи: Етап 1: Сформиране на групи за обучение - Дейността включва предварителна организация, свързана с подготовката за обученията и провеждането им, като осъществяване на консултации с ИПА на обученията и актуализиране и конкретизиране във времето на графика за обучение на отделните групи; Етап 2: Провеждане на специализирани обучения по електронно управление: 1. Е-Правителство: успешни практики и предпоставки за развитие- курс за 12 участника (от общата и специалзирана администрация на МП) за 2 дни. Продължителността на курса е 2 дни, 16 учебни часа. Целите на обучението са: да се изградят основни знания за управлние и организация на дейността на администрацията, прилагайки нови подходи и решения, базирани на информационните технологии. 2. Изграждане на среда за практическо прилагане на Закона за електронното управление за 10 участника (от общата и специалзирана администрация на МП) за 1,5 дни; Продължителността на курса е 1,5 дни, 12 учебни часа. Целите на обучението са: да се изградят основни управленски професионални знания в областта на информационните технологии, необходими за успешно прилагане на Закона за електронното управление. 3. Системи за управление на информационната сигурност на административното звено за 5 участника (служители от администрацията на МП с преки отговорности по темата) за 1,5 дни. Продължителността на курса е 1,5 дни, 12 учебни часа Целите на обучението са: да се изградят основни знания за осигуряване на информационна сигурност на комуникационните системи в администрацията. 4 Работа с електронно подписани документи- курс за 25 участника (от общата и специалзирана администрация на МП) за 1 ден. Продължителност на курса: 1 ден, 8 часа. Целта на обучението е да се изградят знания и практически умения за работа с електронно подписани документи. 5.Административно обслужване - за 33 участника (служители от дирекции, предоставящи административни услуги) за 2 дни Продължителност на курса: 2 дни, 16 часа. Целта на обучението е да се усвоят техники и процедури за организация на административно обслужване на принципа на „едно гише”; да се придобият умения за работа с клиенти и решаване на конфликти. Обученията ще се проведат по предварително разработена учебна програма. Обученията ще приключат с: изготвяне и провеждане на тестове след приключване на съответния курс; Подготовка и издаване на документ за завършения курс – сертификат; провеждане на анкета с обучаваните след приключване на обучението.
Дейност 1. Сформиране на екип и управление на проекта За успешното управление на проекта ръководството на МП ще сформира екип, включващ ръководител, координатор, технически секретар, счетоводител. Те ще гарантират за последващия контрол и ефективно изпълнение на дейностите. Всеки член на екипа има ясно определени задачи. Ръководителят: • ръководи цялостното изпълнение на проекта и отговаря за неговото успешно приключване и отчитане; • дефинира отговорностите на членовете на екипа по проекта чрез разработване на длъжностни характеристики на всеки един член от екипа; • отговаря за изготвянето на Процедури и вътрешни правила за работата по проекта; • ръководи работата на екипа през всички етапи на изпълнение на проекта; • наблюдава подготовката и контролира изпълнението на дейностите, както и обратната връзка и информация; • отговаря за правилното разходване на финансовите средства; • контролира спазването на сроковете и изпълнението на работния план на проекта; • контролира изготвянето и представянето на детайлните доклади за напредъка по проекта и всички останали доклади и отчети, предвидени в Договора по проекта в съответствие с приетите индикатори; • провежда ежемесечни срещи на екипа по проекта, а при нужда и по-често. Координаторът: • отговаря за координация на дейностите по проекта и осигурява административна подкрепа в съответствие с точно разпределените задачи по проекта; • координира, наблюдава и контролира подготовката и изпълнението на отделните дейности, мероприятия, задачи и поети ангажименти и следи за тяхното съответствие с одобрените по проекта критерии, количествени и качествени индикатори, времеви и финансови рамки; • подпомага работата на Ръководителя на проекта по мониторинг, оценка и вътрешен контрол на дейностите и процесите; • възлага задачи, съгласувано с Ръководителя на проекта, на експертите и техническите сътрудници по отделните компоненти и следи за тяхното изпълнение; • отговаря за осигуряване на мерките за информация и публичност по проекта. Техническият секретар: • подпомага пряко и изцяло дейностите на Ръководителя на проекта; • следи изпълнението на графиците и сроковете и своевременно уведомява Ръководителя на проекта за тях; • отговаря за надлежното водене на входящата и изходяща кореспонденция, документооборота и съхранението на документите, поддържа проектното досие; • участва в подготовката на всички официални документи, доклади и отчети и следи за тяхното надлежно предоставяне на съответните адресати; • поддържа контактите с под-доставчиците Счетоводителят: • извършва счетоводното отчитане на дейностите по проекта; • подготвя финансови документи и следи за своевременното одобрение и по-нататъшна обработка от отговорните лица; • докладва за възникнали проблеми на Ръководителя по проекта; • отговаря за правилното осчетоводяване и отчитане на разходите, поддържане на съответната документация и информация в счетоводния софтуер; • отговаря за банковите разпращания с изпълнителите, изплащане на заплати на експерти и служители по проекта; • участва в изготвянето на финансовите отчети по проекта. Дейността включва: • Назначаване на членове на екипа - ръководител, координатор на проекта, счетоводител, технически секретар на граждански договори за срок от 12 месеца. • Запознаване на всички членове от работния екип с преките им задълженията и отговорности, които поемат при осъществяването на проекта. • Запознаване членовете на работния екип, невзели участие в изготвянето на проекта с целите и приоритетите на програмата, както и с конкретните цели и начини за тяхното осъществяване на настоящия проект • Заседания на екипа по проекта.
Дейност 5: Дейности за информация и публичност Информирането на широката общественост за съфинансирането, предоставяно от Европейския съюз по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007-2013 , е отговорност на всеки бенефициент по Програмата. Основните цели на дейностите по информация и публичност са свързани с повишаване обществената осведоменост и прозрачността по отношение на съфинансирането на проекта по ОП „Административен капацитет”, информиране широката общественост за ролята, която играе ЕС, съвместно с държавите-членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея; гарантиране прозрачността в процеса на усвояване на европейските фондове и изпълнението на финансираните проекти; информиране за източника на европейско съфинансиране – в случая това е Европейският социален фонд. За целта в проекта се предвижда изпълнение на Дейност 5: Дейности за информация и публичност. Мерките за информация и публичност включват: • банери - 1 банер на стойка и 3 електронни банери в 3 информационни сайта • Публикации в интернет-страницата на МП • Рекламно-презентационни материали (50 комплекта – химикалки, тефтери-пад, химикалки) На всички материали изработени и свързани с популяризирането на проекта ще бъдат изготвени в съответствие с Регламент на Комисията (EО) № 1828/2006 и ще съдържат изречението: „Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европеийския социален фонд.”
Дейност 2: Избор на изпълнители в съответствие с изискванията и разпоредбите на националното законодателство. Дейността включва: подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за избор на изпълнители с предмет: 1. Провеждане на специализирани обучения по информационни технологии за служители на Дирекция „Административно информационно обслужване и канцелария“. 2. Изпълнение на дейности по информация и публичност на проекта; Процедурите за избор на изпълнители ще бъдат подготвени от екипа по проекта и проведени в съответствие с изискванията на националното законодателство (ЗОП).
Дейност 3: Провеждане на специализирано обучение по информационни технологии Дейността включва следните етапи: Етап 1: Сформиране на групи за обучение - Дейността включва предварителна организация, свързана с подготовката за обученията и провеждането им, като осъществяване на консултации с изпълнителя на обученията и актуализиране и конкретизиране във времето на графика за обучение на отделните групи. Етап 2: Провеждане на специализирано обучение по информационни технологии за служители от Дирекция „Административно информационно обслужване и канцелария“; 1. Провеждане на обучения по ИТ услуги: 1.1. Провеждане на курс Въведение в управлението на ИТ услуги с ITIL (ITIL Foundations 2011 Edition) за 2 – ма системни администратори от в Дирекция „Административно информационно обслужване и канцелария“. Курсът включва последните въведения от основното ниво на ITIL и най-добрите практики. Курсът представя принципите и основните елементи от ИТ управлението, базирано на ITIL 2011 Edition. Участниците ще знаят основните принципи на жизнения цикъл на услугите, близки до ИТ мениджмънта, базирани на ITIL 2011 Edition. Използва се интерактивен подход комбиниращ лекции, дискусии и изучаване на казуси, които да подготвят участниците за сертификационен изпит по ITIL 2011 Edition. Също така те ще получат практически знания, които могат да приложат директно на работното си място. Продължителността на курса – 3 дни, 24ч, в класна стая с инструктор. След завършване на курса, участниците в него ще могат:  Определят принципите и концепциите на ИТ обслужването на услугите, базирайки се на ITIL 2011 Edition.  Чрез внедряването на ITIL 2011 Edition да откриват най – добрите практики за работа в организацията.  Използват терминологията на ITIL 2011 Edition  Определят концепциите и дефинициите използвани в „Жизнения цикъл на услугите“.  Откриват стратегическите концепции на услугите.  Обознaчават концепциите на услугите, по съответен образец.  Дефинират концепциите за изпълнение на услугите.  Определят идеите за миграция на услугите.  Боравят с понятията, свързани с продължителното подобрение на услугите  Определят ролите, процедурите и компонентите в ключовите области на ИТ Управлението на услугите, основаващи се на ITIL 2011 Edition  Да се подготвят за сертификационен изпит по ITIL® 2011 Edition. 1.2. Провеждане на курс Непрекъснато усъвършенстване на услугите (ITIL Intermediate Continual Service Improvement 2011 Edition). Курсът е част от сертифицикационната пътека ITIL ® Intermediate Lifecycle. Обучението е подходящо за директори информационни технологии, ръководители на екипи, ИТ одит мениджъри и ИТ мениджърите по сигурността, които се нуждаят от детайлно познаване на фазите на ITIL за непрекъснато усъвършенстване на услугите / Continual Service Improvement, както и процесите,функциите и дейностите, необходими, за да ги прилагат. В крса се използва интерактивен подход комбиниращ лекции, дискусии и изучаване на казуси, които да подготвят участниците за сертификационен изпит по ITIL 2011 Edition. Също така те ще получат практически знания, които могат да приложат директно на работното си място. Продължителността на курса е 3 дни. След завършването на курса, участниците в него ще могат:  Да определят предназначението и целите на непрекъсваемото обслужване.  Да определят жизнен цикъл.  Да определят зависимостите в организацията.  Да определят същността на дейностите и уменията, необходими за 7 -стъпковия процес.  Инструменти за подпомагане на дейностите.  Да определят ефекта за организацията. 1.3. Провеждане на курс ITIL Оперативна поддръжка и анализ 2011 Edition (ITIL Intermediate Operational Support & Analysis 2011 Edition). Курсът е част от сертифицикационната пътека ITIL ® Intermediate Lifecycle. Обучението е подходящо за директори информационни технологии, ИТ одит мениджъри и ИТ мениджърите по сигурността, които се нуждаят от детайлно познаване на фазите ITIL Service Operational Support & Analysis, както и процесите,функциите и дейностите, необходими, за да ги прилагат. Използва се интерактивен подход комбиниращ лекции, дискусии и изучаване на казуси, които да подготвят участниците за сертификационен изпит по ITIL 2011 Edition. Също така те ще получат практически знания, които могат да приложат директно на работното си място. Продължителността на курса е 3 дни. След завършването на курса, участниците в него ще могат:  Да се запознаят с оперативните, поддържащи и аналитични дейности.  Да се запознаят с основни принципи на оперативните, поддържащи и аналитични дейности.  Да се запознаят с управление на събитията.  Да се запознаят с управление на инцидентите.  Да се запознаят с управление на проблемите.  Да се запознаят с управление на достъпа. 2. Провеждане на обучения за управление на Мicrosoft сървъри: 2.1. Провеждане на курс Конфигуриране, управление и поддържане на Windows Server 2008 Servers (Configuring, Managing and Maintaining Windows Server 2008 Servers). Този 5-дневен курс се състои от най-важното учебно съдържание от курсовете за Windows Server 2008 мрежови технологии, Active Directory и администрация на сървърните системи. Този курс е предназначен за администратори на Windows Server, които работят ежедневно с Windows сървъри и искат да се научат да конфигурират, управляват и поддържат основните технически области на Windows Server 2008. Продължителността на курса е 5 дни. След завършването на курса, участниците в него ще могат:  Да описват различни административни инструменти и задачи в Windows Server 2008.  Да конфигурират AD DS потребители и работни станции.  Да създават групи и организационни единици.  Да управляват достъпа до споделени ресурси.  Да създават и конфигурират групови политики.  Да конфигурират работна среда чрез използване на групови политики.  Да имплементират система за сигурност чрез използване на групови политики.  Да конфигурират и анализират сигурността на сървъра и нейното обновяване.  Да конфигурират и управляват дискови устройства в Windows Server 2008.  Да конфигурират и управляват Distributed File System.  Да конфигурира Network Access Protection.  Да следят и поддържат сървъри работещи под Windows Server 2008.  Да управляват Windows Server 2008 Backup and Restore. 2.2. Провеждане на курс „Конфигуриране и поддръжка на мрежовата инфраструктура Windows Sever 2008“ (Configuring and Troubleshooting a Windows Sever 2008 Network Infrastructure). Този курс дава знания и умения за конфигуриране и отстраняване на неизправности на Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 SP1 мрежови инфраструктури. Той ще бъде от полза за мрежовите администратори, които в момента са или ще работят с Windows Server 2008. Продължителността на курса е 5 дни. След завършването на курса, участниците в него ще могат:  Да описват различни административни инструменти и задачи в Windows Server 2008.  Да конфигурират мрежови услуги в Windows Server 2008.  Да конфигурират мрежовата сигурност в Windows Server 2008. 2.3. Провеждане на курс Конфигуриране и управление на Windows Server 2008 Servers клъстери (Implementing and Managing Windows Server 2008 Clustering). Този курс въвежда в изграждането на Windows Server 2008 клъстери и дава на студентите знания и умения за изпълнение, поддържане и отстраняване на клъстери. Този курс е предназначен за професионални технически специалисти, отговорни за прилагането и поддържането на висококачествени решения, използващи клъстерни технологии. След завършването на обучението участниците ще могат да имплементират, обслужват и поддържат клъстери, базирани на Windows Server 2008. Продължителността на курса е 3 дни. 2.4. Провеждане на курс Конфигуриране на Windows Server 2008 Servers директорийни услуги Active Directory (Configuring Windows Server® 2008 Active Directory® Domain Services). Този курс осигурява по-задълбочено обучение за прилагане, конфигуриране, управление и отстраняване на проблеми Активни Директории домейни (AD DS) в Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 среда. Курсът е насочен към това как да се приложат Активни услуги на домейни директория в Windows Server 2008 и Windows Server 2008 R2 среда. Продължителността на курса е 5 дни. След завършването на обучението участниците ще могат да:  Да описват характеристиките и функционалността на Active Directory Domain Services.  Да извършват сигурна и ефикасна администрация на of Active Directory Domain Services.  Да управляват потребители, услуги, групи и работни станции.  Да имплементират инфраструктура с групови политики.  Да управляват потребителски станции с групови политики.  Да управляват сигурността с групови политики.  Да подобряват сигурността при автентификация.  Да конфигурират Domain Name System.  Да администрират AD DS домейн контролери..  Да следят, поддържат и архивират директорийната услуга.  Да управляват множество домейни. 2.5. Провеждане на курс Конфигуриране и поддръжка на решения за управление на идентичността и контрол на достъпа с Windows Server 2008 (Configuring and Troubleshooting Identity and Access Solutions with Windows Server 2008 Active Directory) Този курс предоставя знания и умения, които ИТ специалистите трябва да конфигурират идентичността и достъпа на решения с Windows Server 2008 Active Directory. Продължителността на курса е 3 дни. След завършването на обучението участниците ще могат да:  Да описват начините за достъп.  Да конфигурират услугите за сертификация в Active Directory Certificate Services.  Да създават и управляват сертификати.  Да конфигурират Active Directory Lightweight Directory Services.  Да конфигурират Active Directory Federation Services.  Да конфигурират Active Directory Rights Management Services.  Да управляват начините за достъп. 2.6. Провеждане на курс Дизайн на директорийни услуги Active Directory в Windows Server 2008 (Designing a Windows Server 2008 Active Directory Infrastructure and Services). В този курс, участниците ще се научат как да проектират Активна директория, домейн инфраструктура, обекти и репликация, административни структури. Този курс е предназначен за ИТ специалисти, които са работили като Enterprise Администратори на предишните версии на Windows Server и които искат да актуализират своите умения за Windows Server 2008. Продължителността на курса е 3 дни. След завършването на обучението участниците ще могат да:  Да проектират Active Directory Domain Services (AD DS)  Да проектират AD DS домейн и Domain Name Service (DNS).  Да проектират AD DS сайтове и AD DS репликация.  Да създават план за внедряване на AD DS.  Да създават AD DS структура.  Да създават AD DS групови политики и да ги имплементират.  Да създават AD DS групови политики за сигурност.  Да създават и имплементират PKI структури, чрез използване на Directory Certificate Services (AD CS).  Да изграждат AD RMS  Да създават и конфигурират AD LDS. 2.7. Провеждане на курс Конфигуриране, управление и поддръжка на Microsoft Exchange Server 2010( (Configuring, Managing and Troubleshooting Microsoft Exchange Server 2010.) Този курс предоставя знания и умения за конфигуриране и управление на Exchange Server 2010 съобщения, околната среда, както и предоставяне на насоки, най-добрите практики и съображения, които ще помогнат на участниците да оптимизират разполагането на Exchange Server. Продължителността на курса е 5 дни. След завършването на обучението участниците ще могат да:  Да инсталират и внедряват Exchange Server 2010.  Да конфигурират сървъри за електронна поща.  Да управляват начина на транспортиране.  Да конфигурират сигурността за изпращане съобщения от и към интернет.  Да планират и имплементират архивиране на роли.  Да планират и конфигурират политики за съобщения.  Да конфигурират сигурността.  Да следят и поддържат системата.  Да мигрират от Exchange Server 2003 или Exchange Server 2007 към Exchange Server 2010. 2.8. Провеждане на курс Внедряване на Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 г. (Implementing Forefront Threat Management Gateway 2010.). Този курс е предназначен за технически специалисти, участващи в проектиране, внедряване и операции на решения за сигурност. Участниците в обучението ще усвоят знания и умения, за дизайн, внедрявате на уеб достъп, отдалечен достъп и решения за защита на поща с Microsoft Forefront Threat Management Gateway 2010 г. (TMG). Продължителността на курса е 2 дни. След завършването на обучението участниците ще могат да:  Да разберат новите възможности на Forefront TMG.  Да са наясно каква е защитата с Forefront TMG.  Да описват как Forefront TMG се интегрира с Forefront Protection 2010 за Exchange and Microsoft Exchange Server 2010.  Да проектират решения с Forefront TMG. 2.9. Внедряване и поддръжка на Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services (Implementing and Maintaining Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services). Този тридневен, воден от инструктор курс ще учи служителите от дирекция „АИОК“ как да внедряват Microsoft SQL Analysis Services решения в организацията. Курсът обсъжда как да се използват инструментите за създаване на Analysis Services база данни и OLAP куб, как да се управляват Analysis Services решения. След завършване на курса, служителите ще могат: • Да опишат как SQL Server Analysis Services може да бъдат използвани за изграждане на решения за бизнес анализи. 2.10. Поддържане на база данни в Microsoft SQL Server 2008 R2 (Maintaining a Microsoft SQL Server 2008 R2 Database) Този 5-дневен, воден от инструктор, курс ще учи служителите от Дирекция „АИОК“ как да поддържат Microsoft SQL Server 2008 решения в една организация. След завършване на курса, служителите ще могат:  Обяснят архитектурата на SQL Server 2008 R2, изисквания към необходимите ресурси и изпълнят проверки на входно/изходните под-системи  Планират, инсталират и конфигурират SQL Server 2008 R2  Архивират и възстановяват бази данни;  Познават помощниците за Импорт и екпорт и обяснят тяхната връзка със SSIS;  Използват BCP и BULK INSERT за импортиране на данни;  Управляват сигурността;  Присвояват и конфигурират фиксирани database-роли, създават нови database-роли;  Конфигурират и присвояват права за достъп;  Внедряват SQL Server 2008 R2 Audits;  Управляват SQL Server 2008 R2 агенти и задачи;  Конфигурира услуги като mails, alerts и notifications;  Поддържа бази данни;  Конфигуриране на SQL Profiler Traces и използване на Database Tuning Advisor;  Наблюдение на данните чрез Dynamic Management Views;  Изпълнение на мулти сървърни заявки и конфигуриране на централен сървър за управление. Обученията ще се проведат по предварително разработена учебна програма. Обучението по програмите се осъществява в следните форми: Използва се интерактивен подход, комбиниращ лекции, дискусии и изучаване на казуси. След приключване на съответния курс се провежда изпит. Приключване на обучението. Подготовка и издаване на документ за завършения курс – сертификат. Провежда се анкета с обучаваните след приключване на обучението.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 73 096 BGN
Общ бюджет: 60 884 BGN
БФП: 60 884 BGN
Общо изплатени средства: 60 884 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 60 884 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 56 225 BGN
2015 4 659 BGN
60 884 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 51 751 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 47 792 BGN
2015 3 960 BGN
51 751 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 133 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 434 BGN
2015 699 BGN
9 133 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени жени от общия брой
Индикатор 5 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 6 Дейност 1: Сформиран екип по проекта
Индикатор 7 Дейност 1: Изготвени междинни и финален технически отчети
Индикатор 8 Дейност 1: Изготвени финансови отчети
Индикатор 9 Дейност 2: Подготвени тръжни документи за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители
Индикатор 10 Дейност 2: Проведени тръжни процедури за избор на изпълнители
Индикатор 11 Дейност 2: Сключени договори
Индикатор 12 Дейност 3: Проведени специализирани обучения по информационни технологии за служителите от Дирекция "Административно информационно обслужване и канцелария" : Управление на ИТ услуги и Управление на Microsoft сървъри
Индикатор 13 Дейност 3: Обучени служители в Дирекция " Административно информационно обслужване канцелария"
Индикатор 14 Дейност 4: Проведени специализирани курсове за електронно управление
Индикатор 15 Дейност 4: Обучени служители от общата и специализирана администрация на МП
Индикатор 16 Дейност 5: Изготвен банер, популяризиращ проекта
Индикатор 17 Дейност 5: Публикувани 3 електронни банера на три информационни сайта
Индикатор 18 Дейност 5: Публикувана информация за проекта на интернет страницата на МП
Индикатор 19 Дейност 5: Изработени рекламно- презентационни материали


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз