Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0012-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-02/2012/012-02
Наименование: Укрепване капацитета на Община Кюстендил за следващия програмен период 2014-2020
Бенефициент: Община Кюстендил
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2013
Начална дата: 03.09.2013
Дата на приключване: 03.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектопредложение е постигане на висока проектна готовност на общинска администрация Кюстендил за успешното участие в изпълнението на оперативната програма за регионално развитие за периода 2014-2020г и финансовите ресурси по Структурните фондове. Специфични цели: - Да се предостави техническа помощ за подготовка на готови инвестиционни проекти (project pipeline) за кандидатстване по оперативна програма регионално развитие за периода 2014-2020г.
Дейности: Дейност 1 „Организация и управление на проекта“
Дейност 2 „Организиране и провеждане на обществен форум“
Дейност 3 „ Подготовка, съграсуване и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки“
Дейност 4 „Изготвяне на технически паспорти на строежите“
Дейност 5 „Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификати за актуалното състояние на потреблението на енергия“
Дейност 9 „Одит на проекта“
Дейност 7 „Оценка на съответствието на инвестиционните проекти и издаване на разрешения за строеж“ (дейността се извършва 9,10,11,15 и 16 м.)
Дейност 6 „Изготвяне на работни инвестиционни проекти“
Дейност 8 „Информация и публичност на проекта“
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 546 933 BGN
Общ бюджет: 373 116 BGN
БФП: 373 021 BGN
Общо изплатени средства: 391 353 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 373 021 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 191 427 BGN
2015 199 927 BGN
391 353 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 317 068 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 162 713 BGN
2015 169 938 BGN
332 650 BGN
В т.ч. Национално финансиране 55 953 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 28 714 BGN
2015 29 989 BGN
58 703 BGN
Финансиране от бенефициента 456 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти
Индикатор 2 индикатор:Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз