Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.2.04-0014-C0001
Номер на проект: A08-12-26/30.07.2008
Наименование: Система за информационен интегритет на предоставяните услуги от държавната администрация в Северен централен район, включващ областите Русе, Велико Търново, Габрово, Силистра и Разград
Бенефициент: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – РУСЕ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 10.11.2008
Начална дата: 02.02.2009
Дата на приключване: 02.02.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
Описание
Описание на проекта: Подобряване на достъпа на гражданите и бизнеса до информация за предоставяните от държавната администрация услуги и повишаване на прозрачността и отчетността в работата на държавната администрация в областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра.
Дейности: 1.Анализ за предоставяната информация за извършваните административни услуги и дейности на територията на петте области и нуждите на бизнеса и гражданите”. Провеждане на кръгли маси в 5-те областни администрации с представители на териториалните структури на държавната администрация на територията на съответната област за запознаване с целите на проекта, проучване и набиране на информация;Осъществяване на социологическо проучване в 5-те областни администрации Силистра, Русе, В.Търново, Габрово и Разград и извършване на оценка на начина и степента на достъп на гражданите и бизнеса до информация за съответната административна услуга;Преглед на нормативната уредба, касаеща предлагането на услугите от държавната администрация на регионално ниво
2. Внедряване на 5 броя информационни киоски /инфомати/ в областните администрации на 5-те области с предоставяне на информация за административните услуги, предлагани от областните администрации и други държавни структури на регионално ниво, процеду Разработване на софтуерен продукт, базиран на базата данни, съдържаща се в заключителния доклад по дейност 1;Хардуерно обезпечаване;Осъществяване на обучение за работа със системата от страна на обслужващите я служители;Изготвяне на методика, допълваща вътрешните правила на всяка от 5-те областни администрации
3. Внедряване на система за предоставяне на информация за предлаганите административни услуги от областните администрации и държавните структури на регионално ниво (Call – центрове) в областните администрации на 5-те области. Системата обединява няколко комуникационни канала (телефон, SMS, е-mail, факс) с компютърна мрежа в цялостна автоматична информационна система. Ще бъде осигурена денонощна връзка на гражданите с областните администрации, защото системата няма да се обслужва от оператор и ще функционира 24 часа, 7 дни в седмицата
4.Дейности за информация и публичност. Информационни брошури, дипляни и информационни материали, видеоклип, запознаващ обществеността с новата информационна система и излъчен на територията на петте области, изработка на DVD с информация за проекта, провеждане на 5 кръгли маси в 5-те области, публикации в местни вестници,провеждане на заключителна конференция, указателни табели, • публикуване на информация относно етапите на изпълнение на проекта в страниците на петте областни администрации
5.Одит и отчитане на проекта Одит на проекта ; Изготвянето на всички междинни и финален доклад за извършените дейности по проекта, постигнатите резултати и съответствие.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 597 116 BGN
Общ бюджет: 529 644 BGN
БФП: 529 644 BGN
Общо изплатени средства: 528 837 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 529 644 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 451 195 BGN
2010 108 778 BGN
2011 0 BGN
2012 - 31 136 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
528 837 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 450 197 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 383 516 BGN
2010 92 462 BGN
2011 0 BGN
2012 - 26 465 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
449 512 BGN
В т.ч. Национално финансиране 79 447 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 67 679 BGN
2010 16 317 BGN
2011 0 BGN
2012 - 4 670 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
79 326 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени кръгли маси по дейност 1.
Индикатор 2 Бр.участници в проведените кръгли маси по дейност 1.
Индикатор 3 Бр.анкетирани граждани по дейност 1.
Индикатор 4 Бр. идентифицирани силни срани и бр. идентифицирани слаби страни
Индикатор 5 Бр. описани административни услуги по вид, доставчик, срок на изпълнение, необходими документи, условия за предоставяне, възможност за оспорване, такси и др., които се включват в базата данни по дейност 1.
Индикатор 6 Бр.описани добри европейски практики за информираността за извършваните административни услуги по дейност 1.
Индикатор 7 Бр.експерти обменили опит с напреднали европейски администрации по дейност 1.
Индикатор 8 Бр. издаден на хартиен и елекронен носител обощен доклад по дейност 1.
Индикатор 9 Брой насоки, изведени м обощения доклад за подобряване на информираността на обществото за предлаганите административни услуги по дейност 1.
Индикатор 10 Бр.часове, в които се осигурява достъп до инфоматите по дейност 2.
Индикатор 11 Бр.разработени софтуерни продукти по дейност 2.
Индикатор 12 Брой закупени инфомати /киоски по дейност 2.
Индикатор 13 Брой закупени компютърни конфигурации /сървъри/ по дейност 2.
Индикатор 14 Брой внедрени инфомати по дейност 2.
Индикатор 15 Брой обучени експерти по дейност 2.
Индикатор 16 Брой методики за актуализация на данните по дейност 2.
Индикатор 17 Бр.часове, в които се осигурява достъп до информационните системи (Call – центрове) по дейност 3.
Индикатор 18 Бр.разработени софтуерни продукти по дейност 3.
Индикатор 19 Брой осигурени ASDN линии по дейност 3.
Индикатор 20 Брой закупени компютърни конфигурации /сървъри/ по дейност 3.
Индикатор 21 Брой системи по дейност 3.
Индикатор 22 Брой обучени експерти по дейност 3.
Индикатор 23 Брой методики за актуализация на данните по дейност 3.
Индикатор 24 Бр.изготвени и разпространени информационни брошури по дейност 4.
Индикатор 25 Бр. указателни табели с името на проекта и финансиращия орган, схемата за безвъзмездна помощ по дейност 4.
Индикатор 26 Бр.видеоклип, запознаващ обществеността с новата информационна система и излъчен на територията на петте области по дейност 4.
Индикатор 27 Бр. Излъчвания на видеоклип по дейност 4.
Индикатор 28 изработка на DVD с информация за проекта, начин на финансиране и съдържание на административните услуги по дейност 4.
Индикатор 29 Бр. проведени пресконференции с елемент „дискусионни форуми” в 5-те области по дейност 4.
Индикатор 30 приет финален доклад за отчитане на проекта по дейност 5.
Индикатор 31 Одиторски доклад по дейност 5.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз