Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0014-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-13
Наименование: „Подобряване на грижата за деца с увреждания чрез разкриване на социална услуга в Община Габрово”
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.08.2013
Начална дата: 29.08.2013
Дата на приключване: 01.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: В рамките на проекта ще се разкрият, в съответствие с Националните карти на резидентните и съпътстващи услуги, два Центъра за настаняване от семеен тип като устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания, създавайки реална възможност за извеждане на децата от специализираните институции и осигуряване на грижа в среда, близка до семейната. Ще се създадат условия за подобряване качеството на живот на децата и младежите с увреждания чрез реализиране на модел за висококачествена грижа, ориентиран към индивидуалните нужди на всяко дете
Дейности: 1. Сформиране на Екип за управление на проекта (ЕУ) Сформирането на екипа за управление на проекта е необходима предпоставка за качествено изпълнение на проектните дейности. ЕУ ще включва пет позиции: ръководител, административен координатор, двама социални консултанти и счетоводител. ЕУ ще спазва клаузите на Договора за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП), Указания за събиране и обобщаване на информация по ОП РЧР 2007 – 2013 г., като същевременно ще спазва и всички други указания и изисквания, разработени или предоставени от Договарящия орган, както при подписване на договора за изпълнение на проекта, така и в процеса на неговата реализация и изпълнение. Всички членове на ЕУ следва да спазват изискванията за поверителност и конфединциалност, предотвратяване конфликт на интереси, съблюдават кодекса за етично поведение, както Системата за финансово управление и контрол и всички вътрешни правила, свързани с изпълнението на проекти. Ръководителят на проекта ще: организира работата на ЕУ (запознава членовете на ЕУ с целите на проекта, дефинира задълженията и отговорностите им; разяснява вътрешни процедури за отчитане и оценка); отговаря за управлението на проекта съгласно условията по Договора; представлява кандидата на срещи с институции, медии, организации и обществеността, обществеността, свързани с изпълнението на проекта; контролира за спазване на законосъобразността и целесъобразността на извършените по проекта разходи; организира, контролира и ревизира работата на членовете на ЕУ; упражнява оперативен контрол при изпълнението на задачите от членовете на ЕУ; разпределя и делегира задачи и отговорности на членовете на ЕУ; съблюдава изпълнението на времевите графици; контролира изготвянето на междинните технически доклади и финансови отчети по проекта; контролира отчетността, проверява и наблюдава работата на изпълнителите; следи за изпълнението на дейностите, следи за отклонения, предприема своевременни мерки за отстраняването им; участва активно в публични мероприятия организирани в рамките на проекта и промотира предоставената безвъзмездна финансова помощ от ЕС; предприема всички необходими стъпки за популяризиране на факта, че проектът се финансира от Европейския социален фонд; следи за спазването на дейностите по архивиране и съхранение на счетоводните документи; запознава екипа и участниците в проектните дейности с определението за нередност; в случай на констатирани нередности ги докладва на УО; възлага конкретни задачи на Ръководителя на двата ЦНСТ и следи за тяхното качествено и навременно изпълнение. Административният координатор ще: следи за изпълнението на план-графика на дейностите по проекта; подготвя документи и информация; изпълнява административни задачи; организира работните срещи на екип; изготвя протоколи, отчети, междинни и окончателен технически доклади; подпомага и следи за изпълнението на мерките за информация и публичност,; води входящата и изходяща кореспонденция по проекта, архивира документацията по проекта; подпомага технически и административно Ръководителя и другите членове на ЕУ; следи за изпълнение на изискванията за постигане на информиране и публичност по проекта. Социалните консултанти ще: организират и координират работата по отношение предоставянето на социалната услуга и следят за нейното качествено предоставяне; осъществяват комуникация и регулярна обратна връзка с потребителите на услугата и персонала, ангажиран в нейното предоставяне; оказват подкрепа и съдействие на екипа, ангажиран с предоставянето на социалната услуга при пряката му работа с децата и младежите с увреждания; съдейства на екипа по предоставяне на социалната услуга в разработването, воденето и оформянето на необходимата документация; поддържа тясно сътрудничество с представители на институциите, имащи отношение по предоставянето на социалната услуга ЦНСТ. В допълнение, социалните консултанти ще подкрепят методически и организационно екипите в двата ЦНСТ, с цел придобиване на увереност в работата по доставяне на услугата. Социалните консултанти ще организират и провеждат регулярни работни срещи с екипите на услугата, на които ще обсъждат конкретни казуси, затруднения и положителни резултати, постигнати в процеса на работа с децата и младежите. От срещите ще се водят протоколи и при наличие на затруднения, които не са в компетенциите на социалните консултанти, същите ще уведомяват Ръководителя на услугите и Ръководителя на ЕУ. Счетоводителят на проекта ще: отговаря за законосъобразността и целесъобразността на направените бюджетни разходи по проекта; регистрира и документира всеки разход и свързаните с него счетоводни документи; подготвя и извършва плащания към изпълнители; спазва изискванията на Закона за счетоводството и другите нормативни актове; подготвя междинните и окончателен финансови отчети и исканията за плащания (авансово, междинни и окончателно); отговаря за съхраняването на финансовите документи по проекта.
2. Управление на проекта Технически доклади и финансови отчети ЕУ ще изготвя и изпраща до УО на ОП РЧР междинни технически доклади и финансови отчети. В края на изпълнение на проекта ЕУ ще подготви окончателен технически доклад и финансов отчет. Цялостната процедура по отчитане работата по проекта ще бъде съобразена с Указанията към бенефициентите по ОП РЧР от УО на ОП РЧР. Ще бъде определено място и служител за съхранение на проектното досие, както ще се спази и условието, документацията по проекта да бъде съхранявана най-малко три години след приключване на ОП РЧР. Мониторинг При реализацията на проекта ще се осъществява непрекъснат мониторинг върху отделните етапи на изпълнението. Мониторинг от Община Габрово Текущ мониторинг върху реализацията на проекта, върху цялостното изпълнение на проекта и ефективното реализиране на заложените дейности, ще бъде осъществяван пряко и непосредствено от ЕУ, който ще има отговорността и за документалното обезпечаване и отчетността на осъществените дейности пред УО. Ръководството на Община Габрово и финансово отговорните лица ще упражняват цялостен контрол върху изпълнението на проекта. ЕУ ще ръководи, контролира и наблюдава реализацията на дейностите по проекта, като при констатиране на нередности ще уведоми УО на ОП РЧР. Мониторинг от УО на ОП РЧР УО ще осъществява непрекъснат мониторинг и контрол на физическия и финансов напредък на проекта, съобразно сключения договор за изпълнение. Община Габрово, както бенефициент, се ангажира да предоставя необходимата информация, да изяснява причини и обстоятелства по повод конкретни въпроси и да оказва пълно съдействие на представителите на УО, Сертифициращия орган, Одитния орган, Сметната палата, Европейската комисия, Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите и други институции, оторизирани да извършват проверки, инспекции и одити по проекта, в съответствие с приложимото национално законодателство и правото на ЕС. Подготовка и провеждане на тръжни процедури Във връзка с осигуряването на изпълнители на дейности се предвижда веднага лсед сформиране на ЕУ да започне работата по подготовка на тръжните процедури за избор на изпълнители и доставчици. В рамките на проекта се предвиждат да се изпълнят следните дейности, които подлежат на възлагане:  Доставка на материали и консумативи;  Изработка и доставка на промоционални материали;  Организиране и провеждане на специализирано обучение за перонала, който ще бъде ангажиран в предоставянето на услугата.
3. Осигуряване на публичност и разпространение на информация Дейностите за осигуряване на публичност и разпространение на информация по проекта ще са:  отпечатване на брошури за популяризиране целите на проекта и на помощта на ЕС сред обществеността– 200 бр.;  изработка на екологично-устойчиви сгъващи се торби, подходящи за пазаруване – 150 бр.;  изработка на промоционален пакет от ученически пособия – ученическа раница, поставка-органайзер за бюро и несесер за моливи и химикали -150 бр.;  публикации в местна и регионална преса – 3бр.;  провеждане на начална коференция;  провеждане на „дни на отворените врати” в двата ЦНСТ – 2 събития;  провеждане на заключителна конференция;  регулярно публикуване на актуална информация на интернет страницата на Община Габрово. В брошурите за популяризиране на проекта ще се съдържа информация за целите му на финансовата подкрепа на ЕС, същността и целите на социалната услуга ЦНСТ, нейната продължителност, финансиране и начин на предоставяне. Използването на торбите за пазаруване, предназначени за многократна употреба и ученическите пособия ще доведе до дълготраен обществен отзвук и популяризиране на услугата сред широк кръг от хора. Организиране и провеждане на начална и заключителна конференция, които ще се проведат при стартиране и при приключване на проекта, ще представят планираните цели, заложените дейности, включените целеви групи и очакваните резултати и съответно степента на тяхното постигане и удовлетвореността на включените лица. След реалното стартиране на услугата в двата ЦНСТ ще бъдат проведени дни на отворени врати, където представители на близката съседска общност, учители, съученици, медии, представители на институции и други, имащи отношение към тематиката ще имат възможност да контактуват индивидуално с децата и младежите и опознаят техния начин на живот. По този начин ще се изградят междуличностни отношения и ще се постигне социално включване. Така описаните мерки ще доведат до прозрачност и информираност на общността относно заложените цели, постигнатите резултати и установените добри практики при изпълнение на проекта. Всички материали, продукти и дейности, свързани с осигуряване на публичност и визуализация, ще бъдат разработени в съответствие с изискванията на Договарящия орган, заложени в Ръководство за изпълнение на дейности за информиране и публичност по ОП РЧР, а Община Габрово, като бенефициент по проекта, ще отбелязва финансовия принос на Общността и логото на ЕС и ОП РЧР на всеки продукт по проекта.
4. Подготовка и организиране процеса на преместване и настаняване на децата и младежите от целевата група в двата Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Организирането на процеса по преместване на децата и младежите с увреждания, настанени в специализираните институции за деца (ДМСГД, ДДМУИ, ДДФУ) до двата ЦНСТ се разглежда като дейност, предхождаща реалното разкриване на социалната услуга и следва да бъде обезпечена с човешки и финансов ресурс. За успешното реализиране целта на Дейност 4, Община Габрово ще проведе конкурс за набиране на специалисти, консултанти и помощен персонал за мобилен екип, който да извърши дейностите по подготовка за извеждане, транспортиране и последващо настаняване на децата и младежите в новоразкритите ЦНСТ. След избирането и назначаването на мобилен екип, се предвижда се да бъде съставен график с работни срещи чрез посещение на място, където членове на мобилния екип, директора на институцията, където детето е настанено, специалисти, работещи с него и социален работник от отдел „Закрила на детето” в съответното населено място ще обсъждат база състоянието на всяко дете/младеж. На база работните срещи ще бъде изготвен последователен план-график за преместването на децата и младежите в двата ЦНСТ. Мобилният екип ще се състои от: Ръководител на мобилния екип Ръководителят ще отговаря и координира изпълнението на дейностите по организацията и преместването на децата и младежите от специализираните институции до двата ЦНСТ. Той ще удобрява графиците за работните срещи за посещенията на място и план-графиците на преместване; ще координира и съгласува дейностите на мобилния екип със заинтересованите страни (Дирекция „Социално подпомагане” – отдели „Закрила на детето”, директори на специализирани институции по места и др.) и ЕУ. Предвижда се Ръководителят на мобилния екип впоследствие да бъде изпълнява и длъжността Ръководител на социалната услуга. Изборът на Ръководител на този етап ще даде възможност за проследяване и подробно запознаване със състоянието на децата и същността на услугата. По този начин ще се генерира последователност и се постига ефективност при предоставяне на социалната услуга, като се гарантира приемственост и плавен преход между Дейности 4, 5 и 6. Психолог - консултант Основна задача на психолога, ангажиран в мобилния екип, ще бъде запознаване с индивидуалните потребности и особености, както и с емоционалното състояние на всяко дете/младеж към момента, в който е все още в специализираната институция. Преценката на психолога ще се състои в следното: доколко детето/младежа е подготвен/о и информиран/о за предстоящото преместване, какво е емоционалното му и психическо състояние и как приема преместването си. Психологът ще участва в индивидуалната подготовка на децата/младежите за извеждане от институцията и ще оказва специализирана психологическа подкрепа на изведените деца/младежи. Педиатър - консултант Включването на педиатър на етап организиране преместването на децата и младежите е необходимо за предотвратяване на евентуални затруднения, породени от здравословното състояние на децата и младежите - педиатърът ще консултира мобилния екип при необходимост. От гледна точка осигуряване на сигурност и безопасност при транспортирането на децата и младежите с увреждания, консултациите на педиатър са от изключително значение. Социален работник Социалният работник също ще е ангажира с проучване състоянието на децата/младежите, настанени в специализираните институции. Той ще се запознае с досието на всяко дете/младеж и ще добие представа за работата с него до момента, както и за наличието на особености, които следва да се имат предвид. Предвижда се социалният работник да бъде назначен и за периода на същинското предоставяне на услугата,като така ще се осигури приемственост и специалистът ще е запознат с цялостния процес, както и със спецификите на всяко от децата/младежите. Медицинска сестра (2 бр.) Медицинските сестри ще се запознаят с досието на всяко от настанените в специализираните институции дете/младеж и ще добият представа за здравословното му състояние. Те ще следят за безопасно и сигурно преместване на всяко от децата/младежите в двата Центъра за настаняване от семеен тип и ще оказват специализирана медицинска помощ където е необходимо. Хигиенист (2 бр.) На етап подготовка и организиране преместване на децата и младежите в двата Центъра за настаняване от семеен тип е необходимо наличието на хигиенисти, които да подготвят сградите за приемането на децата. Хигиенистите ще са ангажирани с осъществяване на почистване, дезинфекция и цялостна подготовка на помещенията за настаняването на децата. Работник поддръжка На етап подготовка и организиране преместване на децата и младежите в двата ЦНСТ е необходимо и наличието на работник по общата поддръжка и подготовка на оборудването и други технически съоръжения за експлоатация. Работникът поддръжка ще осигури и поддръжка на дворното пространство на двата ЦНСТ. Предвижда се в рамките на проектни месеци 1 и 2 (Дейност 5) Община Габрово да проведе и подбора по назначаване на останалата част от персонала, който ще бъде ангажиран в реалното предоставяне на социалната услуга.
5. Разкриване на нова социална услуга Център за настаняване от семеен тип в гр. Габрово В рамките на Дейност 5 Община Габрово ще проведе конкурс за набиране на персонал за предоставяне на социалната услуга. Длъжностите на специалистите, които ще бъдат назначени в новата социална услуга ще бъдат съобразени с утвърдената от Министъра на труда и социалната политика Методика за определяне длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността. Преди назначаването на работа, всеки един от членовете на екипа ще бъде запознат с Етичния кодекс за работа с деца, както и с преките си ангажименти в услугата, общата й цел и пр. За постигане на максимална ефективност и последователност в изпълнението на заложените дейности, се предвижда в екипа, ангажиран в предоставяне на услугата, да се включат лицата, които са съставлявали и персонала на мобилния екип за периода преди настаняването на децата и младежите. В новоразкритите ЦНСТ ще бъдат назначени следните специалисти и общи длъжности: Ръководител на двата ЦНСТ Ръководителят ще бъде ангажиран първоначално и като ръководител на мобилния екип с цел осигуряване на приемственост и последователност при изпълнението на проекта. Той ще има възможност да участва и в подбора на персонала, ангажиран в предоставяне на услугата. Ръководителят ще организира, контролира и координира дейностите на екипите, назначени в двата ЦНСТ: разработване на графици за дежурствата; водене на присъствена форма за всеки от членовете на екипите; отговорност за навременното разработване и утвърждаване на задължителната за функциониране документация, както и за спазването на правилници и други документи от екипа, назначен в услугите. Членовете на екипа, назначени в новосъздадените услуги ще отчитат дейността си пред Ръководителя и ще отнасят въпроси както към него, така и към Ръководителя на ЕУ. Ръководителят ще отговаря за и ще съгласува пред Ръководителя на ЕУ всеки документ, касаещ воденето на досие на потребител и други документи, възложени му за разработване от ЕУ. Ръководителя ще отговаря за междуинституционалното сътрудничество, свързано с функционирането на услугите, както и с въпроси, касаещи настаняването, ежедневието, образованието, ползването на услуга и др. за децата/младежите. Той ще посредничи в разрешаването на въпроси и трудности, заедно с ЕУ. Той ще информира ЕУ за всяка констатирана нередност или нарушение, свързани с функционирането на двата ЦНСТ или пряко касаеща децата и младежите, настанени там. Той ще следи и отговаря за спазване правата на децата и осигуряването на равен достъп до образование, здравеопазване и социални услуги на всяко дете/младеж. Ръководителят ще участва в инициативи, работни и междуинституционални срещи за популяризиране на услугата, както и за обсъждане на конкретни проблематики, пряко имащи отношение към настанените в ЦНСТ. Социален работник 2 щ. бр., по един във всеки ЦНСТ Социалните работници ще бъдат подчинени на Ръководителя на ЦНСТ и ще изпълняват възложени задачи от него и от членовете на ЕУ. Социалните работници ще работят пряко с децата и младежите, както и с техните семейства/близки и роднини, като прилагат индивидуален подход на работа (изготвяне на индивидуални оценки на децата и документи, свързани с наличие или липса на родителски капацитет на семействата на настанените деца и младежи, както и на заявено желание за реинтеграция). Социалните работници ще консултират и информират децата/младежите и семействата им относно правата им в областта на социалното подпомагане, социална, образователна, педагогическа и др. вид подкрепа в общността; ще провеждат индивидуална и групова дейност с потребителите на ЦНСТ. Социалните работници ще изготвят график на провеждане на групови дейности с настанените потребители в социалните услуги. Социалните работници ще участват в инициативи, работни и междуинституционални срещи за популяризиране на услугите и за обсъждане конкретни проблематики, пряко имащи отношение към настанените деца и младежи. Възпитател 4 щ.бр., по двама във всеки ЦНСТ Възпитателите ще са пряко подчинени на Ръководителя на двата ЦНСТ и ще изпълняват задачи, поставени от него и от ЕУ. Възпитателите ще отговарят за организиране свободното време на децата/младежите, настанени в ЦНСТ като разработват предложения за индивидуални и групови дейности. Те ще работят пряко с децата/младежите за изграждане и утвърждаване на хигиенни навици, култура на поведение и естетическо отношение; изграждане на комуникативни умения и умения за самостоятелна работа. Възпитателите следва да познават в конкретика досиетата на всяко от децата/младежите и да се грижат за храненето и почивката им не само през учебно време, но и през ваканции и почивни дни. Възпитателите ще планират и провеждат индивидуалната учебна работа с децата/младежите и ще поддържа тясно сътрудничество с учителите от съответните учебни заведения и училища. При необходимост, възпитателите ще отговарят за посещенията на децата/младежите при стоматолог, личен лекар или друга институция. Медицинска сестра 2 щ. бр.( по 1 във всеки ЦНСТ) Медицинските сестри ще осигуряват индивидуални грижи и внимание на всяко дете/младеж според потребностите. Медицинските сестри ще наблюдават здравословното състояние на децата и ще уведомяват Ръководителя за всички настъпили промени. Медицинските сестри ще следят и отговарят за навременното имунизиране на децата и актуализира плана за здравни грижи на всяко от настанените деца/младежи, а при заболяване ще вземат мерки за осигуряване на адекватна и навременна медицинска помощ. Медицинските сестри ще отговарят за медицинския инвентар, навременното запълване при липси и боравенето с медикаменти. Медицинските сестри ще участват в изготвен от Ръководителя на социалните услуги график за дежурства. Те ще изготвят график за индивидуални и групови дейности и упражнения, свързани с рехабилитация на децата и младежите, както и съобразени с индивидуалните възможности им потребности. Медицинските сестри ще получават, разпределят и контролират количеството и качеството на храната за децата и младежите, както и ще носят отговорност за стерилизацията на съдовете за храна и други изискващи стерилизация консумативи/материали. Медицинските сестри ще следят за спазването на индивидуалното обслужване на децата, качеството на провежданата текуща и основна дезинфекция, проветряването, температурния режим и др. Детегледач 6 щ. бр. (по 3 във всеки ЦНСТ) Детегледачите ще подпомагат на медицинските сестри и възпитателите в дейностите, свързани с тоалета на децата (къпане, миене, сресване и др.); ще се грижат за постелъчния инвентар, ще отговарят за събиране и разпределяне на използваните дрехи, спално бельо, хавлии и пр.; ще оказват подкрепа при храненето на децата; ще ще събират, измиват и стерилизира съдовете за храна след всяко хранене ще подготвят и помагат при подготовката на децата за излизане навън, като спазват режим, подходящ за възрастта и при зачитане на индивидуалните им потребности. Хигиенист 1 щ. бр., по половин във всеки ЦНСТ Хигиенистите ще извършват текуща дезинфекция, както и основно и текущо почистване на занимални, общи и спални помещения и др. Те ще сортират и изнасят отпадъците от социалните услуги до определените за това места. Работник поддръжка 1 щ. бр., по половин във всеки ЦНСТ Работниците по общата поддръжка ще осигуряват безопасност при ползване и цялостно поддържане на инвентара в двата ЦНСТ в добро и годно за употреба състояние; ще поддържат прилежащите дворни пространства в прилежен вид и ще участват при товаро-разтоварната дейност на територията на двата ЦНСТ. През проектен месец 1 ще бъде избран изпълнител за организиране и провеждане на специализирано обучение за перонала, който ще бъде ангажиран в предоставянето на услугата. Предвижда се специализираното обучение да бъде проведено от доказани специалисти в областта на работа с деца и младежи от целевата група и да присъстват теми като: модерен подход в грижата за деца с увреждания, мениджмънт на социални услуги от резидентен тип, ефективно управление на персонала, взаимодействие на социалната услуга с общността и други услуги в общността (здравни, образователни и пр.), правилно организиране на свободното време на ползвателите на социални услуги и др.
6. Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип На територията на град Габрово предстои да бъдат разкрити два ЦНСТ, като всеки един е с капацитет 12+2 (двете допълнителни места са в случай на необходимост от спешно настаняване на дете в риск от общността). Стартирането на предоставяне на услугата ще започне с настаняването на децата в двата ЦНСТ. За функционирането на социалната услуга ще се спазват Националните стойности и показатели за прилагане на стандартите в делегираните от държавата дейности, както и Методическото ръководство, утвърдено от Изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане и Председателя на Държавна агенция за закрила на детето. Всеки един член от персонала на социалната услуга ще е длъжен да уведомява Ръководителя на услугата или отдел „Закрила на детето”, когато получи информация за упражняване на насилие спрямо дете/младеж.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Обединение "Габровци за Габрово" ДЗЗД
"БЕТА БУС" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 420 891 BGN
Общ бюджет: 324 112 BGN
БФП: 324 112 BGN
Общо изплатени средства: 324 104 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 324 112 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 64 697 BGN
2014 93 921 BGN
2015 165 486 BGN
324 104 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 275 495 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 54 993 BGN
2014 79 833 BGN
2015 140 663 BGN
275 488 BGN
В т.ч. Национално финансиране 48 617 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 705 BGN
2014 14 088 BGN
2015 24 823 BGN
48 616 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Минимален брой закрити специализирани институции
Индикатор 2 Брой нови социални услуги в общността и резидентен тип
Индикатор 3 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 4 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз