Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0012-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-15
Наименование: „Да приемем всяко едно дете“
Бенефициент: Община Пловдив
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.08.2013
Начална дата: 29.08.2013
Дата на приключване: 01.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: В рамките на проекта, в съотвтествие с Националните карти на резидентните и съпътстващи услуги, ще се разкрият пет Центъра за настаняване от семеен тип и едно Защитено жилище. Новите услуги ще осигурят предоставяне на качествена грижа за децата и младежите с увреждания и ще предоставят индивидуализирана подкрепа в най-добрия интерес на детето, съобразено с възможностите и ресурсите на средата. Ще се осигури възможност за пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща, близка до семейната среда за децата с увреждания, с възможност за подкрепа и изява, достъп до всички услуги в общността.
Дейности: Дейност 1: Подбор и наемане на персонал, ангажиран в услугите за деца и младежи Ще бъде обявен конкурс, чрез който ще бъде подбран и нает персонал предоставящ квалифицирана помощ и извършващ социална работа с настанените деца и младежи в ЦНСТ и ЗЖ. На наетия персонал ще бъде проведено специализирано обучение за предоставяне на съответните услуги. На наетия персонал ще бъде проведено специализирано обучение за предоставяне на съответните услуги. – Дейност 2
Дейност 2: Обучение на наетия персонал, ангажиран в услугите за деца и младежи Ще бъде проведено специализирано обучение за персонала – въвеждащо – базисно и специализирано, последващо поддържащо в хода на проекта. Предвидени са месечни индивидуални и групови супервизии.
Дейност 3: Подбор и наемане на експерти извършващи подкрепящи дейности по време на преместването и настаняването на децата в новоразкритите услуги Ще бъдат наети психолог, медицинско лице, рехабилитатор, специален педагог и социален работник които ще посещават децата и младежите, ще изработят индивидуални планове за тяхното преместване и социализация
Дейност 4: Подготовка за преместването на децата и младежите от целевата група Имайки предвид спецификата на целевата група, ще бъде определен период за адаптация и подготовка за преместване на децата в новото им жилище. За целта ще бъдат сформирани мобилни екипи от специалисти /психолог, медицинска сестра, рехабилитатор, педагог/, които ще извършат оценка на децата с увреждания от специализираната институция. Специалистите ще посещават децата в дома няколко пъти с цел създаване на доверителна връзка и изготвяне на индивидуална, адекватна оценка за всяко дете. Мобилните екипи ще водят децата няколко пъти до новото им жилище, още докато е в процес на обзавеждане и оборудване, за да им дадат възможност да се приспособят и подготвят за преместване в новата услуга. За предвижване на децата ще бъде нает специализиран микробус с платформа за инвалидни колички, който ще обезпечава транспортирането им от домовете до новата услуга, в която ще бъдат настанени.
Дейност 5: Публичност и информация Екипът за изпълнение на Проекта ще разработи информационни материали и два вида информационни табели. При разработване на всички информационни материали ще бъдат спазени изискванията на Регламент на Комисията (ЕО) №1828/2006. Ще се поддържат работни взаимоотношения с местните медии и обществени организации за популяризиране на дейностите на Проекта. С предвидените дейности за публичност ще се информират, както потребителите на услугата, така и широката общественост, за изпълнението на Проекта със средства по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, което е условие за спазването на принципите на равнопоставеност и недискриминация. Ще бъдат организирани две пресконференции.
Дейност 6: Организация и управление на проекта Административния екип по проекта ще се състои от Ръководител на проекта, координатор – 3 бр., счетоводител и технически сътрудник. Отговорностите им са посочени в раздел ІІ от формуляра. Кметът на Общината със своя заповед ще назначи Ръководителя, Координаторите, Счетоводителя и Техническия сътрудник по проекта, с които ще се сключат съответните договори. Екипът по проекта ще осигурява прозрачно управление на проекта, ще осъществява контрол върху изпълнението на дейностите и ще е отговорен за своевременното изпълнение на дейностите според заложения график. Екипът за управление на проекта подготвя образците на формуляри и други документи за целите на Проекта, организира провеждането на обществените поръчки за обезпечаване на дейността, организира процедурите за подбор на екипа, експерти, кампанията за прием на документи на кандидат –потребители, обученията и пресконференциите.
Дейност 7: Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип (ако е приложимо) В центъра ще бъде създадена среда близка до семейната, при която децата ще получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност. Капацитетът на всеки един от центровете ще е 14 деца. Като от тях 12 деца от специализираните институции и 2 допълнителни места за настаняване на деца от общността по спешност. Общия брой на децата настанени в петте ЦНСТ ще е 70 деца 60 деца от специализирани институции и 10 деца от общността. Децата в ЦНСТ ще бъдат смесени по възраст, пол, степен на увреждане и ниво на автономност.
Дейност 8: Предоставяне на социалната услуга Защитено жилище (ако е приложимо) Ще бъде разкрито Защитено жилище, като тази услуга ще функционира в рамките на 12 месеца в рамките на проекта. Там ще бъдат настанявани младежи навършили 18 г. възраст които са с леки увреждания и ще се работи с тях в посока самостоятелен начин на живот. Капацитета на новоразкритата услуга ще е от 8 места
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Седемте тепета ПР агенциа ООД
Лиценз 0179
Дуситекс ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 634 228 BGN
Общ бюджет: 449 372 BGN
БФП: 449 372 BGN
Общо изплатени средства: 453 681 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 449 372 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 127 167 BGN
2014 33 513 BGN
2015 293 002 BGN
453 681 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 381 966 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 108 092 BGN
2014 28 486 BGN
2015 249 051 BGN
385 629 BGN
В т.ч. Национално финансиране 67 406 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 19 075 BGN
2014 5 027 BGN
2015 43 950 BGN
68 052 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Минимален брой закрити специализирани институции
Индикатор 2 Брой нови социални услуги в общността и резидентен тип
Индикатор 3 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 4 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз