Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0851-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-07038
Наименование: Подобряване на условията на труд и безопасността при работа в Техномашпрогрес ООД
Бенефициент: Техномашпрогрес ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 29.08.2013
Дата на приключване: 29.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване безопасността на труда и подобряване условията на работното място според нормативните изисквания; Повишаване ефективността на труда и ограничаване на трудовите злополуки;
Дейности: Дейност Първа: Среща на екипа. Отчетност и контрол. Началото на проекта ще бъде поставено със сформирането на екипа – ръководител, технически координатор и счетоводител. На първата среща ще се изготви Програма за действие в която ясно ще бъдат структурирани задачите и отговорностите на членовете на екипа. Всеки ще има достъп до нея, а ръководителят ще следи за точно и коректно изпълнение. По време на целият проект ще се провеждат срещи, ще се извършва мониторинг и на всеки етап ще се изготвя отчет. Счетоводителят ще води пълна финансова отчетност. Всички документи по проекта ще се съхраняват съгласно изискванията на програмата. В края лицензиран одитор ще направи проверка и заверка с цел гарантиране на точното и коректно изразходване на предоставените безвъзмездни средства по програмата.
Дейност Втора: Подбор на изпълнители чрез провеждане на тръжни процедури съгласно ПМС№ 69 Техническия координатор с подкрепата на ръкодителя ще подготви документацията и ще проведе тръжните процедури, съгласно изискванията на ПМС № 69 за избор на изпълнителите по отделните дейности. Процедура по договаряне без публикуване на пояснителен документ, съгласно чл. 10 от ПМС №69 ще бъде проведена при избора на доставчик на СРО и ЛПС. При изборът на всички останали изпълнители, съгласно чл.12, ал.2 от ПМС № 69 ще се събират минимум три оферти, които съдържат техническо и финансово предложение. С печелившите фирми ще бъдат сключени договори. Съгласно чл. 12, ал. 4 от ПМС № 69 с доставчиците на информационните материали и одитора по проекта ще се сключат директно договори. Дейността е необходима съгласно изискванията на програмата с цел прозрачност при вземането на решения и тяхното прилагане.
Дейност Трета: Разработване на Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Избраната организация ще направи Анализ на състоянието на „Техномашпрогрес” ООД, както и ще обърне внимание на организацията на трудовата дейност. Основно в Анализа ще е акцентира на: I. Въведение – описание на сегашното състояние на фирмата и организацията на работния процес; II. Изложение и анализ – в тази част, се описват силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в Автомагистрали ЕАД; III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност – в тази част, се обосновава и описва надлежно как ще прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; IV. Заключение Дейността е необходима за изпълнението на целите на проекта и ще допринесе за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в „Техномашпрогрес” ООД, както и до повишаване ефективността и ефикасността на работа.
Дейност Четвърта: Подобряване условията на труд чрез закупуване на специално работно облекло /СРО/ и лични предпазни средства /ЛПС/ Необходимостта от цялостна подмяна на СРО и ЛПС е породена от факта, че условият във фирмата в момента не са добри. Икономическата криза се отразява и в този сектор на промишлеността. Докато преди две години се наблюдаваше бум в строителството и фирмата генерираше приходи и направи редица инвестиции в оборудване. То сега се наблюдава голям застой и въпреки това ръководството не прибягва към съкращения на работните места, а се стреми да запази хората на работа и да им осигури нужните условия. Съгласно оценката на риска повечето работни места в компанията имат нужда от средства осигуряващи им защита от въздействието на микроклимата и при извършване на конкретните си задължения. Те осигуряват защита от преохлаждане, пробождане, падане от височина, пръскане на дребни частици, остри ръбове, удар от падащи предмети, шум, прах, заслепяване, притискане, замърсяване и други. Срокът на износване на отделните части на ЛПС е различен: шест, дванадест или двадесет и четири месеца, но понякога става забавяне в осигуряването на нови такива. В момента хората разполагат с ЛПС закупени през 2011 г., чийто срокове на износване изтичат и са планирани да се подменят всичките през 2013 г. Друга важна причина за нуждата от закупуване на нови по-модерни и здрави предпазни средства е нарушената им цялост и износване поради лошото качество на платовете. Невъзможността да предпази тялото си един електроженист или оксиженист може например се изгори или да увреди очите си. Също така при нарушена цялост на предпазното средство се създават предпоставки за трудови злополуки, именно с закупуването на ново лятно и зимно работно облекло и обувки ще се предотвратят такива инциденти. Всяка една длъжност има своите особености и това се вижда от оценката на риска, въз основа на която е изготвен и списъкът с необходимите лични предпазни средства и специално работно облекло, съгласно чл.17, ал.3 от Наредба №3 /19.04.2001 година, както следва: 1.Технически ръководител е професия изискваща: светлоотразителна жилетка, зимно работно облекло, летни и зимни обувки, шапка, каска, предпазни очила, ръкавици; 2. Монтажист метални конструкции, Техник-механник и монтьор промишлено оборудване са професии изискващи: зимно работно облекло, летни и зимни обувки, шапка, ръкавици, каска, светлоотразителна жилетка, предпазни очила, предпазен опорен колан, сбруи, въжета, антифони и защитна маска; 3. Електрозаварчик е професия изискващя: зимно работно облекло, летни и зимни обувки, шапка, ръкавици, каска, светлоотразителна жилетка, предпазен опорен колан, сбруи, въжета, специално защитно облекло заваръчно: кожен костюм, кожена престилка, кожени ръкавици, кожени гети, кожени боти, шлем с променящо се затъмнение на стъклото; 4. Оксиженист е професия изискващя: зимно работно облекло, летни и зимни обувки, шапка, ръкавици, каска, светлоотразителна жилетка, оксиженски предпазни очила, предпазен опорен колан, специално защитно облекло заваръчно: кожен костюм, кожена престилка, кожени ръкавици, кожени гети и кожени боти; 5. Строител и бояджия са професии изискващи: зимно работно облекло, летни и зимни обувки, шапка, ръкавици, каска, светлоотразителна жилетка, предпазен опорен колан, сбруи и въжета; 6. Електомонтьор и електротехник са професии изискващи: зимно работно облекло, изолационни обувки, шапка, изолационни ръкавици, светлоотразителна жилетка, предпазен опорен колан, сбруи и въжета; 7. Шофьор и общ работник са професии изискващи: зимно работно облекло, летни и зимни обувки, шапка, ръкавици и светло-отразителна жилетка; 8.Инженер ОиВ и подготвител метални конструкции са професии изискващи: зимно работно облекло, шапка, обувки летни и зимни, ръкавици, предпазни очила и антифони; 9. Пазача има нужда от зимно работно облекло, шапка, обувки летни и зимни; 10. Чистач има нужда от ръкавици Включените ЛПС и СРО имат следния срок на износване: 1. Всички видове ръкавици - 6 месеца; 2. Работните облекла включват: -зимен- блуза с дълъг ръкав, ватиран панталон и куртка с качулка – 12 месеца; 3. Обувките: -летни: с твърди бомбета – 12 месеца -зимни- ватирани с твърди бомбета-12 месеца; 4. Всички останали -24 месеца. Имайки впредвид, че ръкавиците са със по кратък срок на износване, залагаме два пъти по висока бройка, за да се осигури пълната безопасност на работното място. Настоящият проект е една логична стъпка на ръководството чрез предоставената безвъзмездна помощ да се осигурят нужните условия на труд и производството да постигне всички законови изисквания за безопасност и здраве. Избраният доставчик ще достави работното облекло и предпазните средства. Дейността допринася за подобряване условията и безопасността на труда и се извършва на основание Оценката на риска, според Службата по трудова медицина.
Дейност Пета: Подобряване условията на труд чрез изграждане на вентилационно-отоплителна инсталация в производствените помещения Конструкцията на производствените цехове, големите размери и обем на отделните работни помещения създават затруднение при осигуряване на установените норми на микроклимат, особенно през зимния сезон. Използваните към момента отоплителни съоръжения в периоди с ниска температура не могат да гарантират осигуряване на нормалните стойности за работа. През горещите пък поради вида на покривната конструкция се формират температури с по-високи стойности. Тази неблагоприятна среда води до намаляване ефективността на работа на персонала, влошаване на здравословното състояние на хората и трудови злополуки. Всички тези неща рефлектират върху общата дейност на фирмата и поредната инвестиция е насочена точно натам. Настоящият проект е последваща логична стъпка, която се предприема. Избраният доставчик ще достави два броя вентилационно-отоплителни системи за цеха за вентилационни заготовки и за цеха за тръбни заготовки. А “Техномашпрогрес” ще извърши монтажа им, тъй като това е една от основните дейности, които предлага на своите клиенти. Благодарение на тези две системи ще се осигури по-благоприятен микроклимат за работа във всяко едно от производствените помещения. Респективно разходите за отопление ще намалят, поради факта, че новата система е енергоспестяваща. Ефективността на производството ще нарасне, с това ще се повиши и конкурентоспособността на фирмата. Дейността допринася изцяло за подобряване условията на труд и се извършва съгласно препоръките на сружбата по трудова медицина
Дейност Шеста: Информационна политика Информационната политика обхваща две пресконференции с местните и регионални медии, които ще бъдат запознати с предстоящите дейности. В края на проекта ще се уповестят постигнатите резултати. С цел популяризиране на предоставената безвъзмездна помощ ще бъдат изработени, доставени и монтирани две информациони табели. Едната ще бъда поставена в офиса на фирмата, другата ще се монтира в производствената сграда. Специални информационни табели-стикер ще бъдат изработени и поставени на вентилационно-отоплителните системи. При изработването и отпечатването на всички материали свързани с проекта ще се посочва схемата и източника на финансиране. Дейността е необходима съгласно изискванията на правилата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
" ОЛИМП ПРЕДПАЗНИ ЕКИПИРОВКИ " ЕООД
ковес еоод
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 141 110 BGN
Общ бюджет: 114 341 BGN
БФП: 114 341 BGN
Общо изплатени средства: 114 340 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 114 341 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 24 777 BGN
2015 89 563 BGN
114 340 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 97 190 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 21 060 BGN
2015 76 129 BGN
97 189 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 151 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 3 717 BGN
2015 13 434 BGN
17 151 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз