Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0015-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-9
Наименование: Нашите деца са нашата отговорност - разкриване на кимплекс от резидентни услуги за деца и младежи с увреждания на възраст от 3 до 18 г. в община Русе
Бенефициент: Община Русе
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.08.2013
Начална дата: 28.08.2013
Дата на приключване: 01.04.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: В рамките на проекта ще се разкрият, в съответствие с Националните карти на резидентните и съпътстващи услуги, три Центъра за настаняване от семеен тип като устойчив модел за деинституционализация на деца и младежи с увреждания. Настоящият проект ще допринесе за подобряване функционирането на нови резидентни и съпътстващи услуги, които да заменят институционалната грижа за деца и младежи с увреждания. Социалните услуги ще се разкрият в новоизградени сгради с ефективна и достъпна социална инфраструктура. Реализацията на проекта ще създаде възможност за социализация, равен достъп и добро качество на живот за децата и младежите от целевата група.
Дейности: 1. Организация и управление на проекта, в т.ч.: • Сформиране на екип за управление на проекта; • Подготовка и провеждане процедури по ЗОП. • Избор и назначаване на допълнителни специалисти с различна професионална насоченост за изпълнение на дейн Сформираният екип ще гарантира успешното реализиране и изпълнение на проекта, чрез обединяването на мотивирани и отговорни специалисти в тясно сътрудничество помежду си и с представителите на целевата група. Ще бъдат разпределени задачите и отговорностите между членовете на екипа – ръководител, счетоводител, координатор на проекта, технически сътрудник, които ще бъдат ангажирани с изпълнението на проекта от 1 до 14 месец. Като част от екипа на проекта ще бъдат наети през първите 3 месеца от неговото изпълнение – 1 юрист и 1 експерт по комуникациите, които ще бъдат служители на бенефициента и 2 външни социални работници, които ще бъдат наети чрез процедура по подбор, съгласно чл. 14 ал. 5, т. 2 от ЗОП, които ще разработят цялата документация и ще организират процеса на подбор на персонала в новоразкритите социални услуги, и ще разпишат вътрешните правила и процедури в ЦНСТ. Социалните работници ще участват в процеса на запознаване на новоназначения екип с определените деца, насочени към ЦНСТ в Община Русе и ще подпомогнат изпълнението на плана за тяхната подготовка за преместване и настаняване в новите социални услуги. Екипът ще провежда периодични срещи за уточняване на извършените до момента дейности по проекта и ще изготвя месечни протоколи от тях, систематизиране и подготовка на техническата и финансова документация. Извършва се подготовка и се закупуват материали и консумативи, свързани с управлението на проекта – хартия, тонери, класьори. Извършва се подготовка и се провеждат процедури в съответствие със Закона за обществените поръчки и подзаконовата нормативна уредба, за избор на изпълнител за доставки и услуги ще се проведат от юриста по проекта в периода на първите три месеца преди стартиране на услугите. • Мониторинг и контрол Екипът за управление на проекта ще изготви процедура за мониторинг и контрол. Мониторингът ще се извършва на четири нива: - екипът за управление на проекта ще осъществява мониторинг и ще следи изпълнението на заложените индикатори за изпълнение и качество на дейностите; - Ръководителят на трите ЦНСТ ще осъществява периодичен контрол за спазване на стандартите и критерии за качество при предоставяне на съответната социална услуга; - Мониторинг от външни представители – граждани – близки и роднини на потребителите, мониторинг от представители на МТСП, АСП, ДАЗД и регионален координатор по ОП РЧР. - Членове на Областна комисия по човешки ресурси, заетост и социално подпомагане и ще осъществява периодичен мониторинг на качеството на предоставяните услуги в трите ЦНСТ, в рамките на проекта.
3. Подбор на персонала, нает в новоразкритата социална услуга три Центъра за настаняване от семеен тип Подборът на персонала, който ще предоставя услугите в трите ЦНСТ ще се извърши от Комисия назначена от Кмета на Община Русе, в която ще участват двамата социални работници по Методиката за подбор на персонала на две нива – по документи и интервю. Одобрените кандидати ще бъдат допуснати до интервю с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа с деца и младежи с увреждания от 3 до 18 годишна възраст. Ще се прецени до колко даденият кандидат е способен да взема решения в критични ситуации – устойчивост на стрес и напрежение и познание за целевата група, както и мотивация да работи с деца с увреждания.. С избраните кандидати ще бъде сключен трудов договор за изпълнение на възложените им дейности.
2. Информираност и публичност Предвижда се една пресконференция в началото на проекта и една заключителна конференция в края на изпълнение на проекта, както и един информационен ден. С цел популяризиране на проекта ще се проведат медийна кампания - публикация във вестници на областно ниво; радиопредавания в подходящи рубрики; създаване и поддръжка на интернет страница за Проекта на сайта на община Русе и публикуване на подходяща информация, изработване и разпространение на рекламни материали –брошури, дипляни, плакати и информационни табели. По този начин ще бъдат информирани всички заинтересовани страни и максимален брой лица, което осигурява неговата устойчивост Методите за визуализация ще включват изготвянето на 4 информационни табели за схема BG051РО001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“, при спазване на изискванията за визуализация. Табелите ще бъдат поставени на входа на всяко едно ЦНСТ и на офиса на проекта. В края на проекта ще бъде проведена заключителна конференция, на която ще се представят постигнатите по проекта резултати, както и възможните варианти за осигуряване на устойчивост на трите Центъра за настаняване от семеен тип. Реализирането на информационната кампания ще осигури прозрачност на проектната инициатива и равен достъп на целевите групи по проекта до нея.
4. Подготовка за преместване на децата и младежите от целевата група и настаняването им в новоразкритите социални услуги. Актуализиране на предварително събраната информация за броя на децата от целевата група, тяхната възраст и здравословно състояние. Координиране на действията по преместване с персонала на домовете, където са настанени децата с увреждания и съответните социални работници от Дирекциите за социално подпомагане, на територията на специализираната институция, в която са децата от целевата група. Информацията ще даде възможност от една страна предварително да се изготви план за разпределяне на децата в съответното ЦНСТ, съобразно възрастта и здравословното им състояние, а от друга да се панира цялостната логистика на преместването на децата и младежите от дома, в който са настанени до новата социална услуга в Община Русе. Този процес ще бъде ръководен от Консултант - методист, който ще разработи цялостна методика за подготовка, преместване и адаптиране на децата в ЦНСТ. Ще бъдат създадени екипи от различни специалисти – медицински специалист, рехабилитатор и психолози, които ще посетят децата, като на място, заедно с персонала от съответната специализирана институция за деца и водещия на случая социален работник от ОЗД към ДСП на територията на Дома ще планират процеса на преместване и подготовката за преместване на всяко дете. Съобразно индивидуалното състояние на детето ще бъде подбран придружаващият персонал, както и вида на транспортното средство. Срещите на специалистите с децата, по възможност, ще бъдат провеждани извън институциите, в които са настанени. Планът за преместване ще бъде изцяло съобразен с оценките, направени от ДАЗД и ще отразява препоръките, дадени в него. По възможност няма да се предприема едновременно преместване на всички ползватели на новите услуги. Това ще стане поетапно в зависимост от оценките на потребностите на всяко едно дете/младеж. Планът за преместване ще бъде разработен от консултанта-методист. Наетият персонал в новоразкритите ЦНСТ ще бъде запознат с личната история на всяко дете или младеж, спецификата на неговото здравословно състояние, както и с оценката на индивидуалните му потребности. Персоналът, назначен в конкретния Център за настаняване от семеен тип, ще подготви стаите и ще създаде необходимите условия, за посрещне на децата и младежите от целевата група и оказване на необходимата подкрепа за тяхното настаняване и последваща адаптация. За целта се предвижда да се закупят хигиенни консумативи включващи памперси, тоалетен сапун, тоалетна хартия, мокри кърпички, салфетки и хавлии, които ще осигурят личната хигиена на децата по време на преместването и настаняването им. За осигуряване на процеса по подготовка за преместване на децата и младежите от целевата група и настаняването им в новоразкритите социални услуги ще бъде приведена процедура по ЗОП за доставки на канцеларски материали, които ще са необходими за разпечатване, оформяне и съхранение на документите.
Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип (ако е приложимо) В изпълнение на дейността ще бъдат разкрити 3 центъра за настаняване от семеен тип, всеки от които е с капацитет 14 деца /12 деца от специализирани институции и допълнителни 2 места за настаняване на деца от общността по спешност/ – общ капацитет – 36 места + 6 места по спешност. В 3-те ЦНСТ ще работят 39 лица, от които: 1-н Ръководител, 3 - ма социални работници, 27 детегледачи, 3 медицински сестри, 1 домакин, 3 -ма хигиенисти и 1-н счетоводител. Във всяко едно от ЦНСТ-та ще работят: 1 социален работник, 1 хигиенист, 9 детегледачи и 1-на медицинска сестра. Всички останали длъжности ще съвместяват работа и в трите центъра по график. Избраният метод на управление на центровете е съгласно Методиката за предоставяне на услугата ЦНСТ. ЦНСТ представлява услуга, която дава възможност за постоянно живеене на група деца в среда близка до семейната. В тази връзка не се предвижда да се предоставят специализирани /психологически, социални, рехабилитационни, образователни, здравни и т.н./ услуги в пространството за живеене. Всички необходими специализирани услуги, ще бъдат предоставяни от подходящите специалисти или услуги, извън мястото за живеене. Постоянната грижа за настанените деца се заключава до подкрепата, която родителите в едно семейство дават на децата си. Осигуряването на ежедневните грижи изисква работа на смени на постоянен екип, обгрижващ 12 деца/14 деца, свързани със: • Организиране на хранене, посещение на детска градина и училище; • Осигуряване на достъп до външни услуги, в зависимост от потребностите на децата и плана за грижи; • Организиране на занимания за свободното време, съобразени с индивидуалните потребности на децата настанени в ЦНСТ; • Осигуряване на бельо, дрехи и обувки и всички аксесоари и индивидуални средства, включително козметични средства и лекарства, необходими за децата в услугата; • Отпразнуване на лични и национални празници (именни и рождени дни, Коледа, Великден, и др. ) в ЦНСТ; • Осигуряване на подкрепа за възстановяване на контакти с биологичните родители; • Осъществяване на взаимодействие със съученици, приятели на децата настанени в ЦНСТ. За осигуряване на предвижването на децата и младежите от ЦНСТ до училища, медицински, лечебни заведения, социални услуги и културни центрове ще бъде нает допълнителен транспорт.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 633 704 BGN
Общ бюджет: 572 060 BGN
БФП: 572 060 BGN
Общо изплатени средства: 569 225 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 572 060 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 77 655 BGN
2014 261 905 BGN
2015 229 665 BGN
569 225 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 486 251 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 66 007 BGN
2014 222 619 BGN
2015 195 216 BGN
483 842 BGN
В т.ч. Национално финансиране 85 809 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 648 BGN
2014 39 286 BGN
2015 34 450 BGN
85 384 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой нови социални услуги в общността и резидентен тип
Индикатор 2 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 3 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз