Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0009-C0001
Номер на проект: BG051PO001-5.2.12/D01-10
Наименование: „У дома”
Бенефициент: Община Созопол
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.08.2013
Начална дата: 28.08.2013
Дата на приключване: 01.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Созопол
Описание
Описание на проекта: В рамките на проекта ще се разкрие един Център за настаняване от семеен тип, в съответствие с Националните карти на резидентните и съпътстващи услуги. Създаването на социалната услуга за деца/младежи с увреждания ще предоставя жизнена среда за пълноценно развитие на индивидуалния им ресурс и ще осигурява условия за пълноценното им включване в социалния живот. Децата и младежите с увреждания ще получат възможност да живеят в условия близки до семейните, включвайки се активно в живота на общността и развивайки индивидуалния си потенциал с помощта на висококвалифициран персонал.
Дейности: 1. Създаване на екип за организация и управление на проекта. Дейността включва подготвителната работа на екипа по проекта и дейности по организация и управление, включващи: 1. Сключване на договори с екипа на проекта и разпределение на задачите между членовете на екипа. Административния екип по проекта е в състав: ръководител, кооординатор и счетоводител. 2. Ежемесечни работни срещи на екипа на проекта с цел установяване на регулярна комуникация и навременно разрешаване на възникнали проблеми. 3. Разработване и приемане на система за вътрешен мониторинг, контрол и отчитане на проекта, включваща и система за архивиране и съхраняване на документацията по проекта.
2. Наемане на персонал, ангажиран в изпълнението на услугата Наемането на персонала ще бъде реализирано съобразно изискванията за подбор на квалифицирани и мотивирани кадри, при спазване принципите за недискриминация. За целта ще бъде обявен и проведен конкурс за подбор на персонала. За нормалното функциониране на ЦНСТ съгласно Методиката за определяне на длъжностите на персонала в ЦНСТ за деца с увреждания ще бъдат наети 12 човека: 1. Управител на ЦНСТ, изпълняващ и функциите на социален работник и 11 души персонал, включващ: 3 социални работници, 2 възпитатели, 1 психолог, 1 медицинска сестра, 3 детегледачи и 1 хигиенист. При подбора на персонала освен екипа на проекта ще участват и външни специалисти, които ще разработят критерии, система за оценяване и въпроси за провеждане на интервю. Подборът ще бъде извършен на два етапа – подбор по документи и интервю. С одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори.
1. 3. Подготовка и преместване на децата и младежите от специализираната институция в новоразкритата услуга. За реализирането на дейността ще бъдат привлечени външни експерти – психолог, медицинско лице и педагог. В нея ще участват и членове на новоназначения персонал на услугата. Деността включва: 1. Лични срещи с децата, на които им предстои преместване в ЦНСТ и с представители на техните семейства, когато това е възможно. Срещите са поне две, провеждат се в обичайната за момента среда на детето и се осъщесствяват от експертите, привлечени за изпълнение на дейността – психолог, педагог, медицинско лице. По време на срещите се установява доверителен контакт и положителна емоционална връзка, предоставя се информация и се създават нагласи за преместване в новата среда. Експертите събират възможно максималната информация за децата в различни аспекти – фамилни данни, психологически особености, история на заболяването, история на развитието. Използват методите тестове, интервю, игри, проучване на данни, разговори със значими възрастни и др. 2. Предварителни посещения в ЦНСТ на децата, на които им предстои да бъдат преместени за запонаване с обстановката, външната и вътрешна среда, персонала. Всяко дете ще посети поне веднъж ЦНСТ преди преместването му.
1. Информация и публичност на проектните дейности. Дейността обхваща изпълнение на мерките за информация и публичност в съответствие с правилата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Европейския Социален Фонд. Дейностите по информация и публичност включват следните под-дейности: 1. Организиране на една пресконференции по повод стартирането на проекта с поне 60 участника в нея. За участие в пресконференцията ще бъдат поканени представители на местната власт, медии, заинтересовани институции - местни структури на АСП, НПО и други доставчици на услуги, както и други действащи лица на место ниво. 2. Публикации в местните и регионални медии, включително и публикуване на обява за подбор на персонал по проекта – 6 броя. Печатните публикации ще бъдат за сметка на ОбщинаСозопол, а със средства на програмата ще бъде изработен и излъчен телевизионен репортаж. 3.Отпечатване и разпространение на информационна брошура за представяне на целите на проекта и информация за услугата – 500 броя. 4. Подготовка и отпечатване на плакати на проекта – 60 броя и транспарант на проекта – 1 брой. 5. Изработване на обозначителна табела на ЦНСТ – 1 брой. 6. Публикуване на информация за проекта на интернет страницата на Общината – www.sozopol.bg. 7. Организиране на публично събитие по повод откриването на ЦНСТ – кръгла маса. 8. Отличителни знаци на целевата група – фланелки, шапки.
Предоставяне на социалната услуга Център за настаняване от семеен тип Услугата ЦНСТ ще бъде изпълнявана в съответствие с методиката за предоставянето и, утвърдена от изпълнителния директор на АСП. В нея ще бъдат настанявани деца, преместени от СИ, като и деца с увреждания от общността. ЦНСТ се намира в селище с осигурен достъп до здравни, социални, медицински и транспортни услуги. /с. Атия/ Основната форма на грижа в ЦНСТ е Работа по случай, като за всеки индивидуален случай отговаря ключов социален работник. Изготвя се индивидуална оценка и план за грижи за всяко от настанените деца. Услугата има следния обхват: 1. Осигуряване на основни жизнени потребности; 2. Грижи за здравето; 3. Психологична подкрепа; 4. Образование; 5. Жизнени умения за самостоятелен живот, отдих и свободно време; 6. Работа с родители и семейства; 7. Работа с общността и институциите. ЦНСТ се ръководи от управител и персонал, общо 12 души. Персоналът е подбран и предварително обучен за спецификата на предоставяне на услугата. Персоналът води цялата необходима документация по функционирането на услугата и относно настанените деца.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Бултекс 99” ЕООД
"Елтех" ЕООД
Формс
"КОРПОРА МЕД" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 160 279 BGN
Общ бюджет: 128 682 BGN
БФП: 128 682 BGN
Общо изплатени средства: 128 648 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 128 682 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 056 BGN
2014 74 326 BGN
2015 22 266 BGN
128 648 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 109 380 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 27 247 BGN
2014 63 177 BGN
2015 18 926 BGN
109 351 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 302 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 808 BGN
2014 11 149 BGN
2015 3 340 BGN
19 297 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Минимален брой закрити специализирани институции
Индикатор 2 Брой нови социални услуги в общността и резидентен тип
Индикатор 3 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 4 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз