Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0783-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-01035
Наименование: "Подобряване безопасността и условията на труд за служителите на "Микроинвест" ООД"
Бенефициент: "МИКРОИНВЕСТ" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 29.08.2013
Дата на приключване: 01.06.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящето проектно предложение е подобряване условията на труд в „Микроинвест“ ООД в съответствие с нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.
Дейности: Дейност 1. Управление, координация, мониторинг и отчитане на проекта /Организация/ Като първи етап от изпълнение на дейността се предвижда сформиране на проектен екип за управление, координация, мониторинг и отчитане на проекта. Екипът ще бъде сформиран през първия месец от изпълнение на проекта и ще осъществява дейност през целия проектен период. Той ще планира, извършва подготовка и организация на дейностите, контрол над тяхното изпълнение и отчитането им Управляващия орган. В екипа ще бъдат включени следните позиции: • Ръководител на проекта; • Технически секретар; • Счетоводител; • Експерт „Тръжни процедури“ Проектния екип ще провежда ежемесечни работни срещи, на които ще бъдат отчитани резултатите от възложените задачи и извършените дейности и ще бъдат планирани предстоящите задачи и дейности. По време на първите срещи ще се разработи подробен и текущо актуализиран план и график за действие с конкретни задачи, срокове, роли и задължения на проектния екип, както и детайлен план за мониторинг и контрол на дейностите, човешките ресурси и бюджета, както и план за оценка на риска, с ясно формулирани индикатори, които да позволяват ранна диагностика на проблеми и бързи и адекватни реакции за тяхната превенция. Ръководителят на проекта ще бъде отговорен за конкретното разпределение на отговорностите и задачите между отделните членове на екипа и възприемането на ефективна система за комуникация между тях. Техническите сътрудник ще изготвя текущата проектна документация, ще бъде отговорен за воденето на кореспонденцията по проекта и изготвянето и съхранението на проектната документация. Счетоводителя ще осъществява финансовата отчетност на дейностите и ще завежда и съхранява всички разходооправдателни документи. Експертът «Тръжни процедури» ще отговоря за навремените подготовка и провеждане в съответствие с действащото законодателство на тръжните процедури предвиденипо проекта. Той ще следи за навременното и качествено изпълнение на възложеаните на изпълнители задачи. Екипът по проекта ще изготвя и предоставя на Управляващия орган по програмата междинни и финални доклади за техническо и финансово изпълнение. Подготовката на междинните и финалните отчети за изпълнението на проекта ще се извърши съгласно Ръководството за изпълнение на проекти по ОП „Развитие на човешките ресурси“ и изискванията на Управляващия орган. Сред основните задачи на проектният екип ще бъде осъществяването на текущ контрол над изпълнението на проекта за гарантиране, че изпълнението на проекта в съответствие с изискванията на договора по ОПРЧР. За целите на изпълнението на проекта и провеждането на срещите на екипа, ще бъдат използвани помещения в сградата на Кандидата, определени за офис на проекта.
Дейност 2. Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност /Анализ/ Дейността ще бъде извършена от външен изпълнител, притежаващ съответните опит, ресурс и разрешителни за това. Анализът ще бъде изготвен по продварително заложени критерии за неговото съдържание в съответствие с изискванията, посочени в насоките за кандидатстване на настоящата схема, а именно: • да съдържа най-малко следните раздели: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”, „Заключение”. Изготвянето на анализ е важно за кандидата, защото ще позволи да се оптимизира производителността на труда. Очакванията на „Микроинвест“ ООД са след неговото изготвяне и практическо прилагане да се стигне и до значително цялостно подобряване организацията трудовата дейност във фирмата. Подготовката и изпълнението на дейността ще се осъществят в рамките на 5 месеца. Работата на изпълнителя ще бъде приета след подписване на двустранен приемо-предавателен протокол.
Дейност 3. Закупуване и доставка на колективни средства за защита, съобразно идентифицираните рискове в „Микроинвест“ ООД /Колективни средства за защита Като трети етап от изпълнението на проекта се предвижда закупуване на колективни средства за защита на работещите в „Микроинвест“ ООД. Закупените колективни средства за защита са съобразени с идентифицираните рискове за работещите от службата по трудова медицина, с която работим и са подробно описани в нейния доклад в частта „Препоръки“. Поради спецификата на работа на нашите служители („Микроинвест“ ООД е българска софтуерна фирма, специализирана в разработване, консултиране, внедряване и поддръжка на програмни продукти и системи), те са изложени на неблагоприятното влияние на компютърните екрани и продължително седене в затворени помещения. Като резултат на продължителното седене в неподходящи пози и/или на обикновени офис столове без необходимото ниво на ергономичност предвид спецификата на работа, се наблюдава нарастване на броя служители оплакващи се от болки в кръста и гърба като цяло, както и на тези, които са развили начална фаза на ошипяване в шийната област на гръбнака. Ето защо като част от мерките за подобряване условията на труд и създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда и намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания „Микроинвест“ ООД предвижда да закупи в рамкита на настоящия проект ергономични работни столове за своите служители като колективни средства за защита, съобразно идентифицираните до момента рискове. Закупуването им ще подпомогне нашите служители в постоянно поддържане здравословна поза на тялото при работа: Подготовката и изпълнението на дейността ще се извършат в рамките на 5 месеца.За доставката на съответните колективни предпазни средства ще бъде проведена тръжна процедура в съответствие с действащото българско законодателство (виж описание на дейност Подготовка и провеждане на процедури за избор на подизпълнители по проекта /Избор/).
Дейност 4. Закупуване и доставка на защитни антирефлексни очила за работа с компютър като част от задължителните личните предпазни средства за работещите в „Микроинвест“ ООД /Лични предпазни средства/ В рамките на проекта се предвижда да се осигурят защитни антирефлексни очила за работа с компютър като част от задължителните личните предпазни средства за 92 човека работещи в „Микроинвест“ ООД. Ще бъдат закупени и раздадени 92 чифт защитни антирефлексни очила за работа с компютър на работещите. Предвижда се в месеците на изпълнение на настоящия проект или непосредствено след неговото завършване такива очила да бъдат закупени за всеки един служител, работещ на компютър в „Микроинвес“ ООД със собствени средства на фирмата. Подготовката и изпълнението да дейността ще се осъществят в рамките на 3 месеца. За доставката на съответните лични предпазни средства средства ще бъде проведена тръжна процедура в съответствие с българското законодателство (виж описание на дейност Подготовка и провеждане на процедури за избор на подизпълнители по проекта /Избор/).
Дейност 5. Подготовка и провеждане на процедури за избор на подизпълнители по проекта /Избор/ Дейността включва подготовка и провеждане на процедури за избор на подизпълнители за следните дейности по проекта: 1. Анализ на на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност; 2. Закупуване и доставка на колективни средства за защита; 3. Закупуване и доставка на защитни антирефлексни очила за работа с компютър като част от задължителните личните предпазни средства за роботещите в „Микроинвест“ ООД; 4. Изработка, доставка и монтаж на две инфо табла; 5. Печат на 5 публикации в местната преса; 6. Дизайн и печат на информационна брошура- 1000 броя; 7. Дизайн и печат на информационни стикери, които да се поставят на закупените колективни и лични предпазни средства- 102 броя; 8. Одит на проекта; 9. Доставка на офис консумативи и материали.
Дейност 6. Разпространение на резултатите /Публичност/ По време на изпълнението на проекта ще бъдат изпълнени редица дейности за разпространение на резултатите. Те ще позволят да се постигне по-добра публичност на резултатите, постигнати по проекта. Конкретните дейности по разпространение на резултатите са следните: • 5 публикации в местната преса– една да анонсира началото на проекта и да повиши информираността на обществеността, относно бъдещото изпълнение на дейностите по проекта; друга в края на проекта, за да даде представа на обществеността за изпълнението на проекта и постигнатите резултати; останалите три публикации ще съдържат информация за провеждане на предвидените по проекта процедури по възлагане (тръжни процедури). Всички публикации ще отговарят на изискванията за публичност по ОПРЧР и ще представят подкрепата на програмата; • Дизайн и отпечатване на информационна брошура за проекта на Български език, 2000 бр., формат А5; • Изработване, доставка и монтаж на две инфо табла; • Дизайн и печат на информационни стикери, които да се поставят на закупените колективни и лични предпазни средства- 102 броя;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 56 058 BGN
Общ бюджет: 55 838 BGN
БФП: 55 838 BGN
Общо изплатени средства: 55 838 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 55 838 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 11 212 BGN
2014 44 626 BGN
2015 0 BGN
55 838 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 47 462 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 530 BGN
2014 37 932 BGN
2015 0 BGN
47 462 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 376 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 682 BGN
2014 6 694 BGN
2015 0 BGN
8 376 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз