Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.12-0016-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Нови възможности за деца и младежи с увреждания в община Ловеч чрез предоставяне на социални услуги от резидентен тип
Бенефициент: ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 06.08.2013
Начална дата: 29.08.2013
Дата на приключване: 31.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ловеч
Описание
Описание на проекта: Чрез проекта ще се разкрият и предоставят социалните услуги ЦНСТ - 3 бр. и ЗЖ - 1 бр.
Дейности: Дейност 6 Предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище“ Социалната услуга „Защитено жилище“ ще се предоставя и управлява от Община Ловеч. Услугите, предоставяни в “Защитеното жилище” ще отговарят на критериите и стандартите, предвидени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане: за местоположение и материална база, за хранене, здравни грижи, образователни услуги и информация, организация на свободното време и личните контакти, квалифициран персонал. „Защитеното жилище“ ще е с капацитет 8 места, при численост на персонала 5 щатни бройки, съгласно Методика за числеността на персонала в специализирани институции и социални услуги в общността. Числеността на персонала се определя съгласно Методика за определяне на персонала в специализирани институции и социални услуги в общността. Предвиждат се 5 щатни бройки персонал. При разпределяне на длъжностите на персонала по видове, посочени в т.4.3, се определят 4 щатни бройки за длъжности, ангажирани с предоставяне на непосредствена подкрепа за потребителите- „социални асистенти“, 0,5 щатна бройка за социален работник, и 0,25 щ. бр. медицински специалист, 0,25 щ.бр. управленски персонал. Акцент и приоритет се поставя върху осигуряване на непосредствена подкрепа на младежите, при осигурена квалифицирана подкрепа от тесни специалисти. Квалифицираните специалисти- социален работник и медицинско лице, всеки в своята област, ще имат организационни и координационни функции в екипа, който работи в „Защитеното жилище“ Цялостната визия за предоставяне на социалната услуга се разписва в План за развитие на социалната услуга. Дейностите по основният документооборот са разпределени между управителя, социалният работник и медицинският специалист. Персоналът предоставящ непосредствени подкрепа води документооборот, съгласно Правилник за вътрешният ред на социалната услуга. За всеки потребител се извършва оценка на риска на потребностите и планиране при предоставяне на социалната услуга, като се зачита мнението на потребителя и възможността му за самостоятелно вземане на решения. Дейности по осигуряване на подходяща материална база ще са изпълнени в рамките на проект „Осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предлагаща услуги за деца в риск в община Ловеч”, финансиран по ОП „Регионално развитие“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-12/2011. Сградите ще бъдат застраховани. Бюджетът на социалната услуга ще се изработи в съответствие на стандартите за делегираните от държавата дейности през 2014г. с натурални стойности и показатели, съгласно Решение №249 от 23 април 2013г. на Министерски съвет. Управлението на бюджета ще се извършва от Община Ловеч- доставчик на социалните услуги, като относно ефективното и целесъобразно разходване на средствата функции ще има и управителя на социалната услуга. Организацията на хранене предвижда младежите ежедневно да закупуват хранителни стоки от магазин в непосредствена близост до „Защитеното жилище“ и да приготвят храна, с подкрепата на персонала на социалната услуга. Всеки потребител, съобразно нуждите си ще бъде придружаван извън дома- за обучение, трудова заетост, организация на свободното време от персонала на услугата. За обезпечаване с хранителни продукти, канцеларски материали, перилни и почистващи препарати и др. ще са сключени договори с изпълнители, съгласно ЗОП. Личните контакти на потребителите се подкрепят и организират с помощта на персонала. Отговорност за извършване на ежедневни домашни дейности е споделена между подкрепящият персонал потребителите на социалната услуга, с цел усвояване на умения за самостоятелен живот. Дейности по осигуряване на подходяща материална база ще са изпълнени в рамките на проект „Осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предлагаща услуги за деца в риск в община Ловеч”, финансиран по ОП „Регионално развитие“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-12/2011
Дейност 3 Подготовка и разкриване на социалните услуги и наемане на персонал На кандидатите за служители ще бъде предоставена информация чрез обяви в местната преса и радио за място, срок за подаване на документи и изисквания за кандидатстване за длъжностите в социалните услуги. Подборът и наемането на служители на социалните услуги ще се осъществи на 2 етапа. • Първи етап- подбор и наемане на управители, на които работодател е Кмета на общината, съгласно чл. 18а, ал.1 от ЗСП. • Втори етап - подбор и наемане на персонал на социалните услуги. Работодатели на персонала в социалните услуги, ще са управителите на социалните услуги, в съответствие с чл.18а, ал.2 от ЗСП Управителите и персоналът на услугите ще бъде нает чрез провеждане на две събеседвания - за длъжности „управител“ и за останалите позиции, по предварително утвърдена процедура за подбор на персонала и критерии за оценка на кандидатите. Подборът на персонала ще се извърши в съответствие с изискванията на длъжностната характеристика за всяка длъжност. Резултатите от подбора ще бъдат обявени в Център за услуги и информация на гражданите към Община Ловеч. С кандидатите постигнали най - добри резултати при подбора ще бъдат сключени трудови договори, съгласно Кодекса на труда. Социалните услуги 3 „Центъра за настаняване от семеен тип“ и 1 „Защитено жилище“ ще бъдат разкрити в рамките на проекта с Решение на Общински съвет - Ловеч. С разкриване на социалните услуги ще бъдат утвърдени нормативно определените вътрешни правила и процедури за предоставяне на социалните услуги. Ще бъдат издадени заповеди за водене на регистри, ще бъдат създадени трудови досиета и вътрешна оперативна документация, ще се изготви НАССР система за всеки център, във връзка организация на храненето.
Дейност 5 Предоставяне на социалната услуга в три „Центъра за настаняване от семеен тип“ за деца с увреждания Социалните услуги „Центрове за настаняване от семеен тип“ ще се предоставят и управляват от Община Ловеч. Предоставянето на социалните услуги ще се осъществи при изпълнение на стандартите и прилагане на критериите, регламентирани в приложение 3 на Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца и съгласно утвърдено от Изпълнителен директор на АСП и Председателя на ДАЗД Методическо ръководство за предоставяне на социалната услуга „Център за настаняване от семеен тип“ за деца. Капацитетът на всеки от трите Центъра за настаняване от семеен тип ще бъде по 12 места+ 2 места за кризисно настаняване. Числеността на персонала се определя съгласно Методика за определяне на персонала в специализирани институции и социални услуги в общността, за всеки център по 11 щатни бройки персонал. При разпределяне на длъжностите на персонала по видове, посочени в т.4.3, се определят 9 щатни бройки за длъжности, ангажирани с предоставяне на непосредствена 24 часова грижа за децата- „детегледачи“, по 0,5 щатна бройка за тесни специалисти- социален работник, психолог и мед. специалист, 0,25 щ.бр. помощен персонал и 0,25 щ.бр. управленски персонал. Акцент и приоритет се поставя върху осигуряване на 24- часова непосредствена грижа за децата при осигурена квалифицирана подкрепа от специалисти и помощен персонал. Квалифицираните специалисти- социален работник, психолог и медицинско лице, всеки в своята област, ще имат организационни и координационни функции в екипа, който работи в конкретното ЦНСТ. Цялостната визия за предоставяне на социалната услуга се разписва в План за развитие на социалната услуга. Дейностите по основният документооборот са разпределени между управителя, социалният работник, психолога и медицинският специалист. Персоналът предоставящ непосредствени грижи води документооборот, съгласно Правилник за вътрешният ред на социалната услуга. За всяко дете се извършва специализирана оценка и планиране при предоставяне на социалната услуга, като се зачита мнението на детето и възможността му за самостоятелно вземане на решения. Дейности по осигуряване на подходяща материална база ще са изпълнени в рамките на проект „Осигуряване на ефективна социална инфраструктура, предлагаща услуги за деца в риск в община Ловеч”, финансиран по ОП „Регионално развитие“, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-12/2011. Сградите ще бъдат застраховани. Бюджетът на социалните услуги ще се изработи в съответствие на стандартите за делегираните от държавата дейности през 2014г. с натурални стойности и показатели, съгласно Решение №249 от 23 април 2013г. на Министерски съвет. Управлението на бюджета ще се извършва от Община Ловеч- доставчик на социалните услуги, като относно ефективното и целесъобразно разходване на средствата функции ще има и управителя на социалните услуги. Храненето ще се осигурява чрез готвене в кухня майка и доставка през учебни и работни дни и чрез приготвяне на храна и готвене в домашна среда през почивни и празнични дни дни, за което ще се изготви НАССР система. Смесената система за организацията на храненето ще позволи да се осигури „отмяна“ на персонала, който има функцията на Майката- домакиня“ в семейната среда за да се обръща индивидуално внимание на децата, а във вторият случай- е осигурено тяхното включване в приготвяне на храната с цел придобиване на умения за самостоятелен живот. Всяко дете ще бъде записано на подходяща форма на обучение в образователно заведение, съобразно възрастта си. Децата под 12 години ще се придружават извън дома от персонала, при необходимост и след 12 годишна, съобразно индивидуалните нужди. За обезпечаване с хранителни продукти, канцеларски материали, перилни и почистващи препарати и др. ще са сключени договори с изпълнители, съгласно ЗОП. Личните контакти на децата се организират съгласно Плановете за действие, изготвени от Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“- Ловеч. Отговорност за извършване на ежедневни домашни дейности, редом с грижата за децата, ще има персоналът, полагащи непосредствени грижи за децата. Според индивидуалните възможности всяко дете се включва в дейности по поддръжка на дома и домакинството.
Дейност 1 Организация и управление на дейността и провеждане на обществени поръчки Назначаването на експерти за организация и управление ще се извърши в съответствие с действащата нормативна уредба на Република България и ще включва ръководител, координатор, счетоводител, експерт „човешки ресурси и ТРЗ“, експерт по вътрешен мониторинг и логистика и технически сътрудник. Кметът на община Ловеч със своя заповед ще определи позициите в екипа и техните конкретни задължения и изисквания, на които трябва да отговарят, с оглед на техните функции. При сключване на договори, регламентиращи правата и задълженията на членовете на ЕОУП ще се прилага чл.6, ал.2 на Методика към чл.4, ал.8 на ПМС №62/2007г., съблюдаване на изискванията за недопускане конфликт на интереси. С предимство за членове на екипа да бъдат назначени лица, служители на Община Ловеч, с опит в организацията и управлението на проекти и програми. Екипът за организация и управление ще подготвя отчетна документация във връзка с подготовка и внасяне на междинни/ заключителен технически и финансови отчети и необходимите приложения. В хода на предоставяне на социалните услуги, в рамките на проекта ще се предприемат действия за разкриване на социалните услуги като държавно делегирани дейности, считано от 01.11.2014г., което ще осигури устойчивост на постигнатото по проекта. Екипът за организация и управление ще отговаря за приложение разпоредбите на ЗОП във връзка с възлагане на обществени поръчки на изпълнители и за извършване на вътрешен мониторинг по проекта. Всички документи, необходими за управление и отчитане на дейностите по проекта се създават и се съхраняват по посочените от българското и общностното законодателство начини и срокове, визуализирани с името на Проекта и знамето на ЕС и на ЕСФ, съгласно Насоки за публичност на ОПРЧР. Екипът за организация и управление ще извършва ежемесечен вътрешен мониторинг за изпълнение на критериите по прилагане на стандартите, регламентирани в ПП ЗСП и НКССУД. Екипът за организация и управление осигурява прозрачност и равнопоставеност чрез възможност за подаване на жалби и сигнали, като същите ще се завеждат в Дневник за жалби и сигнали по проекта.
Дейност 2 Осигуряване на информация и публичност при изпълнение на проекта Със стартиране на проекта ще се проведе информационна кампания, която ще информира обществеността за целите и дейности предвидени за изпълнение, целевите групи, към които е насочен Проекта. Чрез информационната кампания ще се популяризира ОП РЧР и конкретната схема, със заложените цели, финансовата подкрепа на ЕС, съфинансирана чрез ЕСФ, както и дейността на разкритите социални услуги. Ще бъдат проведени • 2 пресконференции - встъпителна и заключителна. Ще бъдат публикувани 2 статии в местен вестник относно популяризиране на социалната услуга, 2 обяви в местен вестник - за обявяване на свободните работни места. • 2 кръгли маси, в които участие ще вземат заинтересованите страни от реализацията на проекта за да се осигури редовен мониторинг на напредъка на процеса и навременно идентифициране на рисковете. • 5 дни на отворени врати- потребителите ще поканят свои съседи и лица от общността на гости в новите си домове. Ще бъдат изработени: 5 информационни табели 70/50 см., по една за всяка социална услуга и 1, която ще бъде поставена пред офиса, където се администрира проекта, в сградата на Община Ловеч; информационен банер, който ще бъде поставян по време на пресконференциите; 300 рекламни папки и 300 химикала; 100 броя бележници; 500 дипляни; 100 бр. рекламни спортни топки и 100бр. рекламни спортни раници, 100 бр. спортни и рекламни каски, спортни и предпазни артикули-налакътници, наколенки за деца при каране на ролери и велосипед 100 бр. Предвижда се спортните топки и раници да се раздават на деца и юноши от общността, които ще се включат в дни на отворените врати във всяка социална услуга. Предвижда се да бъде изработен информационен документален филм с продължителност до 15 мин., който ще отразява процеса на деинституционализация и промяната в живота на потребителите след настаняването им в социални услуги от резидентен тип. Филмът ще се излъчи по местна телевизия. Мерките за осигуряване на информация и публичност са изцяло съобразени с изискванията на чл. 2-10 и приложение 1 на Регламент на Съвета 1083/2006г., Регламент на Комисията 1828/2006г; Регламент 1080/2006 на Европарламента.
Дейност 4 Подготовка за преместване на децата и младежите от целевата група и настаняването им в новоразкритите социални услуги от резидентен тип. Три месеца преди настаняването на децата в новоразкритите социални услуги, наетият и обучен персонал ще извършва регулярни посещения в институциите, от които децата ще бъдат изведени. По време на този период персоналът ще се запознае и опознае децата и младежите, ще се запознае с техните лични истории, индивидуални особености, ще се проучат досиета на децата, минали и настоящи оценки на потребности, индивидуални планове за грижи и планове за действие. Процесът ще се организира и направлява от Екип по деинституализация на децата/ младежите, който ще включва: • 2 лица, с квалификация „психолог“, които ще анализират индивидуални специфики на децата/ младежите и консултират управителя, относно напасването им с персонала по отношение на менторството. Ще анализират и направляват груповата динамика и оказват съдействие при развитието й. Ще извършва супервизия на персонала в периода на опознаване и напасване с децата и формиране на екип. • 2 лица с квалификация „социален работник“, които ще извършат преглед на планове за грижи, история и настоящи планове за действие и грижи и ще осигурят предаване на информацията на всеки член на персонала, както и ще спомогнат предстоящото планиране при предоставяне на социалните услуги. • 2 лица с квалификация „рехабилитатор“, които ще изследват ресурсите и извършат дейности за подобряване на физическото състояние на децата/ младежите и ще направят обективна оценка, комплексно с личният лекар, относно бъдещото планиране за предоставяне на социалната услуга, по отношение на физическите потребности и статус на децата/ младежите. Тъй като дейностите по деинституализация на деца и младежи, тепърва набират опит у нас е необходимо да се търси опита на консултанти, с опит в тези процеси. За обезпечаване качественото изпълнение на този така важен живота на децата/ младежите преход, се предвижда да се наемат почасово 2 лица консултанти в социалната и правна сфера, които да консултират Екипа по деинституализация и персонала на социалните услуги относно визия и стратегия за изпълнение на дейността, методи на работа, оценка на рисковите и възможни решения. Подборът на всички лица- приложни специалисти и консултанти ще се осъществи по предварително утвърдени критерии, съобразно очакваният резултат. Наемането на лицата ще се осъществи съгласно нормите на българското законодателство. За подпомагане развитието на процесите в новосформираните групи и анализиране на възможностите на деца/ младежи ще се прилагат интерактивни форми на работа. Ще бъдат осигурени канцеларски материали и консумативи и материали за интерактивна форма на работа, във връзка с процеса на анализиране, оценка и планиране преместването. Ще се извърши оценка на риска и съвместимостта по между децата, предвидени за настаняване във всеки отделен Център за настаняване от семеен тип. Ще бъде проучено здравословното състояние на всяко от децата и на младежите с оглед с оглед обезпечаване на правилен хранителен режим и при нужда диетична храна при настаняването на децата и младежите в социалните услуги. Медицинските специалисти от персонала ще осъществят срещи настоящият медицински персонал, полагащ грижи за децата/ младежите и по възможност с настоящите лични лекари на децата/ младежите, за да се запознаят с историята и здравният статус на децата/ младежите. Ще извършат подготвителни дейности по избор на нов личен лекар на територията на гр. Ловеч, за да е обезпечено здравното обслужване на децата/младежите, непосредствено при настаняването им. В този период ще се планира записването на децата, съобразно тяхната възраст, в образователни заведения. Ще се подготвят и подадат необходимите документи за да се осигури непрекъсваемост на учебният процес, тъй като преместването е планирано за 01.01.2014г., което е средата на учебната година. Дейността ще се извърши след изследване на образователните нужди на всяко дете и преценка за подходящо образователно заведение и форма на обучение. Персоналът, подпомогнат от Екипа по деинституализация, заедно с децата и младежите ще планират предстоящото преместване и начина на предоставяне на услугата, съобразно индивидуалните потребности на всяко дете. Ръководителите на социалните услуги ще направят предварително разпределение на ключов социален работник и ментор за всяко дете. Преди настаняването на децата и младежите всеки ментор ще придружи най- малко два пъти децата/младежите, за които отговаря, до населеното място в което предстои да живеят- гр. Ловеч и до новите им жилища и с активното им участие ще закупят лични вещи- дрехи, обувки, козметика, така и домашни вещи, спално бельо и дребни сувенири, към които децата/младежите ще развият чувство на собственост преди преместването и ще подпомогнат разпознаването на новото пространство като „лично“, след поставянето на същите вещи в личните стаи на децата и младежите. Ще се даде възможност на децата/младежите да организират личното пространство в новите си домове, съобразно вкусовете си, възрастовите, половите особености и предпочитания и ще се създаде чувство на „позитивно очакване и радост“ от предстоящата промяна в живота на децата/ младежите. Във връзка с преместването на децата и техните лични вещи ще бъде нает помощен персонал- 4 лица, които ще извършат товаро- разтоварване на багаж, ще окажат помощ при преместване на децата, при невъзможност за самостоятелното им предвижване, дейности по подредба на личното пространство на децата/младежите, както и ще осъществяват техническа/ физическа поддръжка в процеса на преместване на децата. За обезпечаване превоза на децата при предварителното посещение в „новите им домове“ и при преместването ще бъде сключен договор за превоз. С оглед на това, че децата/ младежите може да са от различни институции се предвиждат отделни курсове до различни институции в различни дни. Ще се сключат застраховки във връзка с пътуването на децата/младежите и във връзка с пътуването на служителите. Предвижда се закупуване на работно облекло и обезпечаване на дейности по трудова медицина за служителите и лицата, наети във връзка с допълнителните дейности, обезпечаващи процеса на адаптация и преместване.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 795 883 BGN
Общ бюджет: 568 863 BGN
БФП: 568 863 BGN
Общо изплатени средства: 568 652 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 568 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 159 177 BGN
2014 85 600 BGN
2015 323 876 BGN
568 652 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 483 533 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 135 300 BGN
2014 72 760 BGN
2015 275 295 BGN
483 355 BGN
В т.ч. Национално финансиране 85 329 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 23 876 BGN
2014 12 840 BGN
2015 48 581 BGN
85 298 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Минимален брой закрити специализирани институции
Индикатор 2 Брой нови социални услуги в общността и резидентен тип
Индикатор 3 (е-ПП) Брой деца от специализирани институции, реинтегрирани в общността
Индикатор 4 Увеличен брой лица, ползващи социални услуги в общността и резидентен тип услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз