Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-7.0.02-0009-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Защитена заетост – опит, иновации и възможности“
Бенефициент: Агенция за хората с увреждания
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 18.06.2013
Начална дата: 27.08.2013
Дата на приключване: 01.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Агенцията за Хората с Уврежданията в България и Главна дирекция за насърчаване на заетостта, регион Галиция в Испания да обменят опит в сферата на защитената заетост, в резултат на което в България да се създадат възможности за разработване на иновативни политики и инструменти в тази насока.
Дейности: Организация и управление Това е основна и необходима дейност, осигуряваща правилното, навременно и безпроблемно изпълнение на проекта, както и спазването на всички изисквания на ОП РЧР и съответната мярка. Дейността включва цялостното управление и отчитане на проекта, както и по конкретна дейност. Тук се предвижда да се създаде екип по управлението на проекта в който да влязат Ръководител, Координатор, Финансов експерт, Технически сътрудник и Юрист.
Визуализация и публичност Тук се предвиждат следните действия, които ще осигурят широка публичност на проекта: • 6 публикации в местната преса; • 1000 броя двуезични брошури с информация за проекта; • 1 банер на проекта; • Организиране на 2 конференции за представяне на проекта, целите, резултатите и партньорите – 1 в началото и 1 в края на проекта; • 1 информационна табела с информация за проекта и източника на финансиране за офиса на АХУ; • 50 информационни плаката за семинари, работилници и други събития; • 500 комплекта за публичност – химикалка и папка с наименованието на проекта; • Уебсайт на проекта – електронна платформа за обмяна на добри практики, функционираща и след приключването на проекта; • Видеоматериал за популяризиране на резултатите от проекта излъчен в национална медия;
Анализ на текущите практики и нужди в сферата на защитената заетост в България Този анализ е необходим, за да определи кои стратегии, политики и услуги са внедрени до този момент в България и какъв е техния обхват, да се определи дали покриват поставените цели, кои са областите, които могат да бъдат подобрени. Подобен анализ е основата за бъдещото реализиране на проекта. Анализът ще покаже кои политики в България могат да бъдат подобрени и по какъв начин. Той ще бъде свързан с проучването на добри практики от следващата дейност, с цел да се изберат практики, политики и процеси, които са приложими в България.Анализът ще бъде направен върху основните стратегически документи, които се отнасят за хората с увреждания и конкретно до заетостта им.
Анализ на добри практики и методи в сферата на защитената заетост в Галиция, Испания Тъй като целта на тази процедура е да се изгради платформа, която да позволява на всички заинтересовани лица да се възползват от опита на EQUAL, както и да обменят идеи и планове за най-добрите начини по които може да се използва помощта на ЕСФ в областта на заетостта (в този случай защитената заетост), тази дейност ще представи и обобщи добрите практики в тази област , които се прилагат в конкретен регион от страната-партньор. Очаква се, че изследването ще покаже главните институции/организации, които са ангажирани с дейностите по защитена заетост, както и политики, процеси и конкретни дейности, които се предприемат от партньора в тази област.
Посещение за обмяна на опит на експертна група от България в Испания Дейността предвижда 5 дневна визита на 11 представители на АХУ, МТСП, АСП, АЗ, ГИТ и/или МЗ в Испания. Представителите на АХУ ще са хора с водещи позиции в Агенцията относно заетостта на хората с увреждания, в частност защитената заетост. Хората от МТСП, АСП, АЗ, ГИТ и/или МЗ ще са такива, имащи пряка връзка с практиките и политиките за заетост на хората с увреждания. Тези хора ще посетят Главна дирекция „Труд и социална икономика”, регион Галиция (Испания), както и свързани организации, които имат функции и задачи подобни на техните. На основата на резултатите от първоначалния анализ и анализът на добрите практики, те ще се запознаят с най-добрите практики на място.
Анализ на приложимостта на идентифицираните добри практики и иновативни процеси Дейността е логично продължение на предишните дейности по проекта. След осъществяването на всички анализи и след проучването на добри практики, след като екипът експерти идентифицира практики в Испания и се завърне в България трябва да бъде проведено изследване за приложимостта им. Това е необходимо заради разликите в структурата по отношение на организация и управление на дейностите в двете страни-партньори, както и в организациите, които прилагат желаните политики – АХУ и Главна дирекция „Труд и социална икономика”, регион Галиция (Испания).
Посещение за обмяна на опит в България След като се оцени приложимостта на показаните нови практики в български условия е необходимо да се изследват и изберат техники за тяхното прилагане в действие. Като част от обмяната на добри практики на място, четирима представители на испанския партньор ще посетят АХУ в България с цел да споделят техниките за прилагане идентифицираните добри практики. Очаква се представителите на испанския партньор да бъдат заети в департаменти, които са свързани с идентифицираните добри практики и процеси. Тези представители ще осъществят една 5-дневна визита в България, за да споделят своето знание и опит със своите български колеги.
Разработка на наръчник със стъпки за прилагане на добрите практики и разработка на политики от АХУ и други заинтересовани страни С цел да се осигури устойчивост във времето на идентифицираните и приложими добри практики и иновативни модели на политики ще се разработи наръчник с лесни стъпки за прилагането им. Преди самата разработка на наръчника испански експерти от партньора ще разработят методологията за този наръчник, съобразявайки испанския опит в тази насока с българската действителност. Резултатът трябва да е методология, която ако се следва ще даде продукт, който да е лесен за четене, разбиране и прилагане. За разработване на методологията ще бъдат ангажирани двама експерти-методици от Испания (служители на партньорската организация с необходимия опит и стаж). Наръчникът ще съдържа подробно описание на практиките, методи за прилагане както и идеи за приложението им конкретно в България.
Съвместно разработване, планиране и синхронизиране с местното законодателство на нови процеси и услуги в сферата на защитената заетост Като резултат от всички реализирани до момента дейности в края на проекта ще бъде организирана 4-дневна обучителна работилница в София, където трима представители на испанския партньор ще проведат обучение в най-добрите практики за по-широк кръг от представители на целевата група – МТСП, АХУ, АСП, АЗ, ГИТ и/или МЗ.Предвижда се в рамките на тази работилница да бъдат разработени пилотно нови за България услуги за защитена заетост, да бъдат предложени за утвърждаване от отговорните страни и включване в политиките за заетост на хората с увреждания, така че те да могат да бъдат пилотно тествани при таргетната група.
Семинари по прилагането на нови политики / мерки и най-добри практики Дейността предвижда най-малко 6 броя 2-дневни семинара, които имат за цел да подобрят уменията на представителите на местните публични структури (представители както на целевата група, така и на заинтересованите групи) в прилагането на нови политики / мерки и най-добри практики в областта на защитената заетост на хората с увреждания. Представителите на публичните структури имат пряк контакт с фокус групата - хората с увреждания, като посредством повишаване на тяхната информираност и представянето на иновативните практики, политики и услуги чрез обучението ще бъде улеснено тяхното прилагане, а също ще се осигури едно по-дългосрочно въздействие върху фокус групата и устойчивост на резултатите. Семинарите ще се проведат в един голям град на всеки от шестте икономически региони в България.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 605 117 BGN
Общ бюджет: 559 403 BGN
БФП: 559 403 BGN
Общо изплатени средства: 560 786 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 559 403 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 120 000 BGN
2014 0 BGN
2015 440 786 BGN
560 786 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 475 493 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 102 000 BGN
2014 0 BGN
2015 374 668 BGN
476 668 BGN
В т.ч. Национално финансиране 83 910 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 000 BGN
2014 0 BGN
2015 66 118 BGN
84 118 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разработени проекти за обмяна на опит и създадени мрежи
Индикатор 2 Брой лица, участвали в транснационални и междурегионални програми за обмяна на опит
Индикатор 3 Брой обменени нови практики, трансферирани добри практики и представени нови идеи пред партньорите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз