Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.05-0042-C0001
Номер на проект: Д01-4392/27.08.2013
Наименование: В ПАРТНЬОРСТВО С РАБОТОДАТЕЛЯ - КЛЮЧ КЪМ УСПЕХА ЗА ПО-ДОБРО ПРАКТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ПО-КОНКУРЕНТНА И СИЛНА ИКОНОМИКА
Бенефициент: Профисионална гимназия по електротехника и електроника "Никола Вапцаров"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 27.05.2013
Начална дата: 27.08.2013
Дата на приключване: 27.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да се актуализира и адаптира, според нуждите на работодателите, професионалното образование и обучение по "Монтаж и експлоатация на ел. мрежи и системи" в ПГЕЕ "Н. Вапцаров" чрез изграждане на образователен парк в сътрудничество с фирма "Белви" ООД - лидер в проектирането, производството, изграждането и поддържането на електрически съоръжения в България.
Дейности: Изпълнение на дейност 1 Окончателно сформиране на управленския екип
Подготовка на дейност 2 Провеждане на процедура за избор на изпълнител *
Изпълнение на дейност 2 Провеждане на процедура за избор на изпълнител
Изпълнение на дейност 3 Организация и осъществяване на дейностите по информиране и публичност
Изпълнение на дейност 4 Обучение на преподавателите по новата програма
Изпълнение на дейност 5 Актуализация на учебния план
Изпълнение на дейност 6 Разработване на учебна програма
Изпълнение на дейност 7 Разработване на учебни помагала
Изпълнение на дейност 8 Отпечатване на учебни помагала
Изпълнение на дейност 9 Обучение на наставниците по новата програма и за работа с ученици
Изпълнение на дейност 10 Закупуване на специализирано облекло и ЛПС
Изпълнение на дейност 11 Доставка на оборудване
Изпълнение на дейност 12 Изграждане на "образователен парк"
Изпълнение на дейност 13 Провеждане на теоретични и практически обучения на учениците
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 169 051 BGN
Общ бюджет: 165 687 BGN
БФП: 165 687 BGN
Общо изплатени средства: 165 679 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 165 687 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 33 810 BGN
2014 69 363 BGN
2015 62 507 BGN
165 679 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 140 834 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 739 BGN
2014 58 958 BGN
2015 53 131 BGN
140 827 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 853 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 072 BGN
2014 10 404 BGN
2015 9 376 BGN
24 852 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Ученици, започнали обучение в образователните паркове
Индикатор 2 Учители, преминали обучение за работа с новото технологично оборудване
Индикатор 3 Ученици, завършили обучение в образователните паркове
Индикатор 4 Разработени училищни учебни планове
Индикатор 5 Изградени образователни паркове за нови знания и умения


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз