Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0017-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-02/2012/017-01
Наименование: "Зелен градски център на град Карлово".
Бенефициент: Община Карлово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2013
Начална дата: 27.08.2013
Дата на приключване: 27.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Карлово
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е повишаване на привлекателността и конкурентноспособността на град Карлово, като център на агломерационен ареал, посредством подобряване на физическата, жизнена и екологична среда, с оглед осигуряване на добро качество на живот, достъп до основни услуги и нови възможности за икономическо и социално развитие. Конкретните цели на проекта са да бъде подпомогната община Карлово в подготовката на «готови за финансиране» проекти, които да бъдат включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), като съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия и инвестиционни намерения, които се прилагат в определени градски зони за въздействие. Тези готови проекти ще допринасят за реализация на цялостна визия и стратегия за развитие на града, респективно ще дадат конкретни приоритети на развитието, определени в действащите стратегически документи, като готовите инвестиционни проекти (project pipeline) да бъдат п
Дейности: дейност 3 Изготвяне на цялостно инвестиционно решение и работен проект за "Зелен градски център на град Карлово"
дейност 5 Избор на идея за най-добро обемно-пространствено решение
дейност 4 Осигуряване на информация и публичност (дейносттас е извършва 1,2,3 и 16 месеци от началто на проекта)
дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури (дейността се извършва от 1 до 6 месеци и 16 месец от старта на проекта)
дейност 1: Организация и управление на проекта
дейност 6 Отчетност пред Управляващия орган и одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 550 000 BGN
Общ бюджет: 540 944 BGN
БФП: 540 944 BGN
Общо изплатени средства: 541 393 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 540 944 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 317 831 BGN
2015 223 562 BGN
541 393 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 459 802 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 270 156 BGN
2015 190 028 BGN
460 184 BGN
В т.ч. Национално финансиране 81 142 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 47 675 BGN
2015 33 534 BGN
81 209 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти
Индикатор 2 (Д) Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване:18275000 лв. 1. градска среда 18275000 лв.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз