Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0569-C0001
Номер на проект: ESF-2303-02-02012
Наименование: Подобряване условията на труд в "Пътни строежи 2001" АД в съответствие с европейските изисквания за безопасност и здраве при работа
Бенефициент: "Пътни строежи 2001" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 26.08.2013
Дата на приключване: 01.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Бургас
Описание
Описание на проекта: • подобряване условията на труд на работещите в „Пътни строежи-2001” АД в съответствие с изискванията на европейските и български нормативни документи за безопасност и здраве; • повишаване конкурентоспособността на „Пътни строежи-2001” АД чрез разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за изпълнение на проекта В екипа по управлението и организацията на дейностите по проекта ще вземат участие четирима служители - ръководител, координатор, счетоводител и експерт тръжни процедури. Екипът се назначава със заповед на изпълнителният директор. На първото си заседание членовете на екипа ще разпределят конкретните си отговорности и ще планират организацията на дейностите по проекта. Екипът приема и вътрешен Правилник за управление на дейностите по проекта, който се утвърждава от изп. директор. Заседанията на екипа по проекта се провеждат най-малко веднъж седмично за отчитане на изпълнението на дейностите и разпределяне на текущите задачи.
Дейност 2: Подготовка, обявяване и провеждане на процедури за определяне на изпълнители за доставка на стоки и услуги по проекта. Дейността включва 2 основни етапа: I. Етап. Подготовка за провеждане на тръжни процедури, със следните подзадачи: 1. Формулиране на изисквания и технически спесификации и параметри на стоките и услугите, предмет на тръжните процедури; 2. Определяне на критерии за оценка на подадените оферти от потенциалните доставчици на стоки и услуги, предмет на тръжните процедури; 3. Определяне със заповед на изпълнителния директор на дружеството на комисия за оценка на подадените оферти; 4. Синхронизиране на технологични срокове и времеви график за обявяване и провеждане на тръжните процедури, съобразени с предвидения график в проектното предложение; 5. Подготовка на необходимите документи за провеждане на предвидените тръжни процедури по ПМС69/11. 03. 2013 година. II. Етап. Провеждане на тръжни процедури, оценка на подадените оферти и избор на изпълнители, със следните подзадачи: 1. Провеждане на тръжни процедури по ПМС 69/11. 03. 2013 г.; 2. Оценка и избор на изпълнители по ПМС 69/11. 03. 2013 г.; 3. Сключване на договори с избраните изпълнители.
Дейност 3: Извършване анализ на състоянието и проектиране организацията на трудовата дейност. Дейността включва: 1. Въведение – описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес; 2. Изложение и анализ – описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес (SWOT анализ), какви оценки на риска са разработени и внедрени в предприятието; 3. Обосновка и насоки за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, в т. ч. и насоки за нейното усъвършенстване, методи, средства и процедури за отчитане на дейността и за повишаване на трудовата ефективност на работниците и служителите в предприятието; 4. Заключение.
Дейност 4: Повишаване конкурентоспособността на „Пътни строежи-2001” АД чрез разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007. Дейността включва: 1. Разработване и внедряване на работни процедури и съпътстваща документация на система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, включващи следните основни етапи: Етап разработване: • първоначален преглед на състоянието за съответствие на дейността на фирмата с изискванията на стандарт BS OHSAS 18 001:2007; • анализ на състоянието и определяне на структура на системата за управление; • разработване на графици за изпълнение на разработката, събиране и подготовка на необходими документи по изграждането на системата за управление; • разработване на документите от системата за управление - процедури, оперативни документи, наръчник, планове, работни карти и други; • поетапно приемане на документите от съвместни работни екипи; Етап внедряване: • провеждане на обучение по управление на системата; • извършване на одити по елементите от стандарта при внедряване на системата; • извършване на корективни изменения в документите при установена необходимост по време на одитите; • провеждане на обучение на вътрешни одитори от фирмата; • извършване на предварителен (предсертификационен) одит. 2. Сертифициране на внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд по стандарт BS OHSAS 18 001:2007, включващо следните основни етапи: Етап сертифициране: • провеждане на първоначален одит (одит I фаза) за документационно съответствие на системата с изискванията на стандарт BS OHSAS 18 001:2007; • провеждане на одит II фаза за преглед на организационното и технологично съответствие на внедрената система с изискванията на стандарт BS OHSAS 18 001:2007; • провеждане на заключителна среща с ръководството на фирмата; • вземане на решение за сертифициране. Етап издаване на сертификат: • издаване на оригинален сертификат на български език и на английски език.
Дейност 5: Закупуване на лични предпазни средства и работно облекло с по-висока степен на защитеност и експлоатационни качества за нуждите на заетите в дружеството. Дейността включва закупуване на: • работни ръкавици, брезентови – 428 чифта; • предпазни очила против твърди механични частици – 4 броя; • предпазни маски, дихателни – 22 броя; • работни обувки, студоустойчиви – 39 чифта; • обувки със защитна подметка, за защита на ходилата при асфалтополагане – 6 чифта; • защитна каска – 14 броя; • защитни антифони – 18 броя; • светлоотразителни жилетки – 32 броя; • ботуши гумени – 4 чифта; Дейността ще бъде възложена на избран/и изпълнител/изпълнители чрез тръжна процедура по ПМС 69/11. 03. 2013 година.
Дейност 6: Обезопасяване с предпазни парапети и ремонт на обслужващи площадки на кариера «Крушевец». Дейността включва: • Подмяна на корозирали парапети с нови от пресечена черна ламарина; • Подмяна на корозирали метални обслужващи площадки с нови. Обосновка за дейността: Необходимостта от реализиране на Дейност 6 е обусловена от: ЗЗБУТ, Наредба № 49 (ДВ, бр. 7/1976 г.), БДС 14776, Наредба № 6 (ДВ, бр. 70/2005 г.), Наредба № 13 (ДВ, бр. 8/2004 г.).
Дейност 7: Осигуряване на информираност, публичност и прозрачност при изпълнение на проекта чрез информационно-рекламно осигуряване на планираните дейности. Дейността включва: 1. Изработване и монтиране на 2 (два) броя информационно-рекламни табели съгласно изискванията на ОП РЧР и настоящата схема; 2. Отпечатване на 700 (седемстотин) броя самозалепващи се информационно-рекламни стикери за поставяне върху придобитите по проекта ЛПС, работни облекла, машини, оборудване и съоръжения; 3. Публикуване на 2 (два) информационни материали за проекта в местни/регионални издания.
Дейност 8: Отчет и финален одит на проекта. Дейността включва представяне на финален одит и отчет за изпълнение на дейностите по проекта и изразходваните безвъзмездни средства, изготвен от избран изпълнител по тръжна процедура, съгласно ПМС 69/11. 03. 2013 година.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 130 213 BGN
Общ бюджет: 91 891 BGN
БФП: 91 891 BGN
Общо изплатени средства: 91 860 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 91 891 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 000 BGN
2014 0 BGN
2015 65 860 BGN
91 860 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 78 107 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 100 BGN
2014 0 BGN
2015 55 981 BGN
78 081 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 784 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 900 BGN
2014 0 BGN
2015 9 879 BGN
13 779 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз