Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0330-C0001
Номер на проект: ESF-2303-06-11024
Наименование: "Подобряване безопасността при работа"
Бенефициент: "Цифрова Кабелна Телевизия" ООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 26.08.2013
Дата на приключване: 01.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Дейности: 1. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Подготовка на процедура по ПМС №69 от 11.03.2013г. Провеждане на процедура по ПМС №69 от 11.03.2013г. за избор на външен изпълнител. Извършване на анализа на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност във фирма „ Цифрова кабелна телевизия” ООД. Анализът ще съдържа: Въведение, което описва сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес, условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства. Изложение и анализ, описващо силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес и какви оценки на риска са разработени и внедрени; Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност, описваща как ще прилага и усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието и какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието; Заключение. Въз основа на обобщен анализ на резултатите, кандидатът: - ще направи изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; - ще определи приоритетите и ще състави план за действия и съответно необходимите ресурси за изпълнението му.
2. Разработване, внедряване и сертифициране Система за управление на здравето и безопасността при работа. BS OHSAS 18001:2007. Подготовка на процедура по ПМС №69 от 11.03.2013г. Провеждане на процедура по ПМС №69 от 11.03.2013г.за: - избор на външен изпълнител- за изготвяне и въвеждане на Система за управление на здравето и безопасността при работа - избор на сертифициращ орган на стандарт BS OHSAS 18001:2007. Извършване на дейности във връзка с разработване и внедряване и на Система за управление на здравето и безопас-ността при работа, включително дейности по: - Разработване на графици за изпълнение на разработката, запознаване с изискванията на стандарта, изготвяне на всички необходими документи по изграждане на СУ – заповеди, програми и др.; - Разработване на процедури, оперативни документи, наръчник и др. - Там където има пропуски или разминавания със стандарта – създаване на нови правила - Работно въвеждане (реално използване на новите правила) - Вътрешен одит – проверка на готов-ността за сертификация ; - Дейности по внедряване на системата. Извършване на дейности във връзка със сертификация: - Сертификационен одит. - Издаване на сертификат. Запознаване на служителите с нововъве-дената Система за управление на здравето и безопасността при работа, в съответствие с международен стандарт BS OHSAS 18001:2007. Ползите от работеща система за управление на здравослвните и безопасни условия на труд са изграждане и поддържане на безопасна и здравословна работна среда чрез предоставяне на инструмент за непрекъснато идентифициране на опасностите и управление на рисковете, намаляване на възможността за инциденти, помощ при спазване на законовите и други изисквания, както и подобряване на резултатността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чрез извършване на непрекъснат мониторинг, вътрешни одити и прегледи от ръководстото. В основата на Система за управление на здравословни и безопасностни условия на труд, стандартът поставя: - Управление на риска – чрез непрекъснат процес на идентифициране на опасностите, оценка на риска, определяне на приоритети и предприемане на мерки за управление на риска; - Съответствие със законови и други изисквания – ясно определяне и периодично актуализиране на приложимите законови и други изисквания, приложими за дейността на организацията по отношение осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и прилагане на тези изисквания при създаване, внедряване и поддържане на системата. Сертификацията по BS OHSAS 18001:2007 ще гарантира, че: - Ръководството на предприятието е ангажирано с осигуряване на безопасна работна среда и защита на служителите и други заинтересовани страни от злополуки и инциденти; - наблягане върху важността на здравето; - готовност за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки; коригиращи и превантивни действия; - подобрено управление и контрол на здравето и безопасността по време на работа. - подобрена култура на безопасен труд в организацията. - намалени разходи по злополуки и подобряване ефикасността на труда. - намалява броя и тежестта на професионалните заболявания и трудовите злополуки; - насърчаване на прякото участие на хората при планиране, поддържане и подобряване на системата; - подобрява репутацията на предприятието за безопасен труд.
3. Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло. Във фирмата е извършена оценка на риска и въз основа на нея е изготвен списък на видовете дейности, за които се предоставят лични предпазни средства и специално работно облекло. Те осигуряват необходимата защита срещу съществуващите основни рискове, но все още има възможност за подобрения и надграждане в следните области: - При студозащитното облекло – подходящо е да се повиши водонепропускливостта чрез използване на хидрофобиран плат, а не само на самфооризиран - При лятното облекло – използваният за производство на облеклата плат е хидрофобран, но здравината му би могла да се повиши чрез самфооризиране; - Използваните полугащиризони и панталони могат да осигурят допълнителна защита при падане, удар, триене и други механични въздействия в областта на коляното, чрез вграждане на допълнителни джобове за поставяне на наколенки; - По предписание на Службата по трудова медицина, фирмата ще закупи Водозащитно облекло от PVC, за работещите техници и работник по монтаж на радиосъоръжения, за по- добра защита при валежи и опазване на здравето, тъй като цитираните длъжности са изложени целогодишно на метереологичните условия. - При работните обувки има възможности за подобряване на комфорта на работещите като се намалят предпоставките за изпотяване на краката, олекотяване на обувката, като вместо метално се използва композитно противоударно бомбе, намаляване на риска от подхлъзване, чрез използване на самопочистващ се грайфер, повишаване на издържливостта на обувката чрез промяна на типа на използваната лицева кожа, повишаване на защитата от вода, осигуряване на допълнителна защита от навяхване чрез използване на подходяща анатомична стелка,осигуряване на по-висока степен на антистатичност на ходилото, постигане на по-висок енергоабсорбиращ и ергономичен ефект; - Предвижда се закупуването на предпазни ръкавици с по-голяма здравина от тази на досега използваните текстилни ръкавици; Да се повиши комфортът за работещия при използване на предпазна каска чрез използване на абсорбиращ потта начелник. Да се постигне по-добра защита за главата, освен ударозащитна каската да бъде и електрозащитна. Използваните към момента Позициониращи колани с два D - образни пръстена за работа на височина с трираменна стълба, във фирмата, покриват само законовите минимални изисквания за безопасност, видно от оценка на риска, но не ги надграждат, не осигуряват достатъчен комфорт при работа. Поради това се предвижда закупуването на по-надеждни позициониращи колани, комбинирани с позициониращо въже с възможност за регулиране- дължина 2 m и 2 позициониращи пръстена (ляво и дясно) и държачи за аксесоари и инструменти.
4. Осигуряване на информация и публичност Дейността ще бъде подготвена от екипа по проекта, като за по-голямата част от дейността ще бъдат избрани външни изпълнители. Предвижда се да се направят публикации на прессъобщения в средствата за масово осведомяване в региона, относно проекта, целите, дейностите, очакваните резултати и финансовия принос на ЕС за реализирането му. В допълнение, ще бъдат изработени информационни табели, които ще бъдат разположени на местата на изпълнението на проекта. За постигане на по-широка публичност се предвижда и публикация с информация за проекта на уеб-страницата на фирмата. Ще бъдат изработени брошури с информация за проекта. Всички мерки за информация и публичност, както и всички документи във връзка с изпълнението на проекта ще бъдат разработени и изпълнени съгласно Ръководството за изпълнение на дейности за информация и публичност по ОП „РЧР”. Тези мерки ще бъдат изисквани и от външните изпълнители на дейности по проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Евро Стандарт Сертификация
"АЙ ТИ ПРОДЖЕКТ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 83 926 BGN
Общ бюджет: 74 026 BGN
БФП: 74 026 BGN
Общо изплатени средства: 74 026 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 74 026 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 785 BGN
2014 0 BGN
2015 57 241 BGN
74 026 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 922 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 267 BGN
2014 0 BGN
2015 48 655 BGN
62 922 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 104 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 518 BGN
2014 0 BGN
2015 8 586 BGN
11 104 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз