Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0050-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/046
Наименование: Фри фест - Магията на Мездра
Бенефициент: Община Мездра
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 27.08.2013
Дата на приключване: 27.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Враца
                    Мездра
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е повишаване ролята на културата като двигател на процеса на обновление и развитие на община Мездра, на културното наследство като мощно средство срещу социалната изолация и постигане на равнопоставеност на културната идентичност в процеса на социалната интеграция на различни социални, етнически и възрастови групи на населението на общината, както и осигуряване на подходяща, рентабилна и отговаряща на изискванията културна инфраструктура.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта Дейност 1: Сформиране на екип за управление на проекта
дейност 2 Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители дейност 2 Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители
дейност 3 Информация и публичност дейност 3 Информация и публичност
дейност 4 Маркетинг и реклама на събитието дейност 4 Маркетинг и реклама на събитието
дейност 5 Организация и изпълнение на художествената реализация на събитието дейност 5 Организация и изпълнение на художествената реализация на събитието
дейност 6 Доставка, монтаж и демонтаж на специализираното оборудване – сцена, за провеждане на мероприятията по проекта дейност 6 Доставка, монтаж и демонтаж на специализираното оборудване – сцена, за провеждане на мероприятията по проекта
Дейност 7 . Финансов одит на проекта Дейност 7 . Финансов одит на проекта
дейност 8 Финализиране на проекта дейност 8 Финализиране на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 515 895 BGN
Общ бюджет: 405 153 BGN
БФП: 405 153 BGN
Общо изплатени средства: 384 895 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 405 153 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 171 535 BGN
2014 135 580 BGN
2015 77 780 BGN
384 895 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 344 380 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 153 479 BGN
2014 121 309 BGN
2015 69 592 BGN
344 380 BGN
В т.ч. Национално финансиране 60 773 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 056 BGN
2014 14 272 BGN
2015 8 187 BGN
40 515 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място.
Индикатор 3 % увеличение на финансиране/инвестиции в културата.
Индикатор 4 Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития.
Индикатор 5 Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития.
Индикатор 6 Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития.
Индикатор 7 Брой посетители на иновативните културни събития.
Индикатор 8 Брой зрители на иновативните културни събития


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз