Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0459-C0001
Номер на проект: ESF-2303-03-02023
Наименование: "Подобряване условията на труд в "Булкредо" ЕООД, чрез изготвяне анализ на състоянието и внедряване на система за управление на безопасността и здравето при работа OHSAS 18001:2007"
Бенефициент: "Булкредо" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 26.08.2013
Дата на приключване: 26.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труда и повишаване на производителността на заетите в "Булкредо" ЕООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа;  Адаптиране на управленските процеси, внедряване и сертифициране на съвременна система за безопасен труд.
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта Дейност Управление на проекта включва: 1. Сформиране на екип, който ще бъде отговорен за изпълнението на проекта. Екипът ще се състои от Ръководител, Координатори и Счетоводител. 2. Детайлно обсъждане в рамките на екипа на целите, предвидените дейности и очакваните резултати. В тази част се предвижда и идентифициране на възможни проблеми при реализацията на проекта, както и разглеждане на различни алтернативи за разрешаването им. Впоследствие се преминава към осъществяването на дейността, като тя се състои от следните няколко дейности: 1. В съответствие с плана за действие по Проекта управленският екип изработва детайлна разбивка на задачите по изпълнението на дейностите по проекта в тяхната логическа последователност и утвърждава графика за тяхното изпълнение. В съответствие с направената детайлна разбивка по задачи се утвърждават окончателно отговорниците за тяхното изпълнение и отчитане. 2. Установяване на система за вътрешен контрол и мониторинг, включително водене на отчетност по проекта – документална и счетоводна. За правилното функциониране на системата ще бъде отговорен управляващият екип, като вътрешният контрол и мониторингът ще бъдат прилагани за всички дейности по проекта. Обосновка: Дейността е от съществено значение за реализацията на проекта, имайки предвид, че в нейните рамки ще се осъществява цялостното ръководство и ще бъдат установявани и разрешавани възникнали проблеми.
Дейност 2 Подготовка и провеждане на процедурите за избор на изпълнит съгласно ПМС 69 Съгласно условията и реда, предвидени в ПМС № 69/11.03.2013 г. и Оперативното ръководство ще бъде проведена процедура за избор на изпълнители за извършване на следните дейности: - Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност – Избор с публична покана; - Внедряване на система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 - Избор без провеждане на процедура; - Сертифициране на система за управление на здравето и безопасността при работа OHSAS 18001:2007 - Избор без провеждане на процедура; - Обучение за работа с OHSAS 18001:2007 - Избор без провеждане на процедура; - Закупуване на специално предпазно работно облекло и лични предпазни средства – Избор без провеждане на процедура; - Доставка и монтаж КПС и ДМА, които спомагат за повишаване на безопасността и здравословната работна среда – Избор без провеждане на процедура; - Информиране и публичност на проекта – Избор без провеждане на процедура; Обосновка: Изпълнението на дейността гарантира ефикасност и ефективност при разходването на средствата по оперативната програма, както и прозрачност при избора на изпълнители.
Дейност 3 Изготвяне на анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Анализът на условията на труд и организацията на трудовата дейност в " Булкредо " ЕООД ще се извърши въз основа на нормативните изисквания за състоянието на сгради, работни помещения, работни места, работно оборудване, организация на трудовата дейност, режим на труд и почивка, структура и численост на персонала и т. н. Ще се оценят извършените до момента дейности за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, в т. ч. вътрешни нормативни документи по ЗБУТ, инструктаж и обучение на работещите, фактори на работната среда, които подлежат на контрол, мониторинг на условията на труд, оценка на риска, програма с мерки за предотвратяване, намаляване и ограничаване на рисковете при работа, анализ на състоянието на ЛПС, осигурени и ползвани до момента, ефективност на употребата, анализ на здравното състояние и трудов травматизъм до момента и др. Въз основа на резултатите от прегледа ще са определени положителните практики в дейността на предприятието до момента и несъответствията в условията на труд, както и предложения за необходимите мерки за усъвършенстване на дейността по осигуряване на ЗБУТ, отстраняване на констатираните несъответствия в приоритетен ред и подобряване на условията на труд. Създаването на програми за предотвратяване, намаляване и ограничаване на идентифицираните рискове за здравето и безопасността на работещите ще цели изпълнението на планираните мерки, периодична оценка на ефективността им, проверка и предприемането на последващи коригиращи действия. Обосновка: Необходимостта от непрекъснатото прилагане на фирмената политика по ЗБУТ /система от методи и средства/ за подобряване на условията на работа в предприятието, оптимизиране на организацията на труда, работните места и трудовата задача, обучение на работещите за идентифицираните рискове при работа, използването на ЛПС, осъществяването на непрекъснат здравен мониторинг за запазване на висока и трайна работоспособност, качество на извършваната дейност и опазване здравето и работоспособността на работещите.
Дейност 4 Внедряване на система за управление на безопасността и здравето при работа OHSAS 18001:2007 Етапи на дейността 1. Диагностика и определяне опасностите във връзка с безопасните условия на труд. Стратегическо планиране на интегрираната система за управление. - Идентифициране на действащите законови и нормативни разпоредби и всички заинтересовани страни, свързани с организацията и запознаване с документите от оценка на риска иа работните места и другите документи по ЗЗБУТ; - Определяне на опасностите, които ще бъдат управлявани от СУЗБУТ; - План за разработване на документацията на СУЗБУТ (структура на системата, срокове и отговорни служители от двете страни). 2. Определяне на политика и цели относно здравословни и безопасни условия на труд Дефиниране на политика за здравословни и безопасни условия на труд (или преработване на съществуващата политика по качеството) и набелязване на цели в съответствие с нея 3. Разработване на процедури Изготвяне на процедури, пазволяващи непрекъснато идентифициране на опасностите, оценка на рисковете и предприемане на мерки за тяхното управление. 4. Разработване на общ Наръчник по качество, включващ здравословни и безопасни условия на труд. Актуализиране документацията относно извършените промени в структурата. Написване Наръчник. Извършва се от представители на консултантската фирма 5. Внедряване на интегрираната система за управление – Извършване на цялостен одит на внедрената система. 6. Обучение на вътрешни одитори по OHSAS18001:2007 – лицата включени в КУТ към фирмата.
Дейност 5 Сертифициране по стандарт за система за управление на безопасността и здравето при работа OHSAS 18001:2007 Етапи 1. Одит на изготвените документи от сертифицирани одитори на акредитираната сертификационна организация. Забележка: При констатирани несъответсвия от одита следва тяхното отстраняване и ново документално съответсвие, което се отразява в Доклада и едва тогава се пристъпва към следващия етап. 2. Одит на място за прилагане на разработената и внедрена Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд /СУЗБУТ/, съгласно изискванията на OHSAS 18001:2007 Забележка: При констатирани несъответсвия от одита следва тяхното отстраняване и отразяване на съответсвието в Доклада и даване на становище за за издаване на сертификат за сертифициране на разработената и внедрена Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд /СУЗБУТ/, съгласно изискванията на OHSAS 18001:2007
Дейност 6 Обучение за работа с OHSAS 18001:2007 Планира се да бъдат проведени два вида обучения: 1. Общо обучение ”Стандарт OHSAS 18001:2007 - Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания” Това обучение е насочено към всички служители във фирмата независимо на от работното време и формата на трудово правоотношение. Планира се 38 лица да преминат това обучение. Продължителност на обучението – 45 часа. 2. Обучение на Ръководния персонал Планира се това обучение да бъде насочено само към ръководния персол на фирмата, за да могат да следят за безопастността при работа във фирмата и спазването на изискванията и отговорностите произтичащи от внедряването на Стандарт OHSAS 18001:2007. Планира се 9 лица да преминат това обучение. Продължителност на обучението – 45 часа.
Дейност 7 Закупуване на специално работно облекло и лични предпазни средства Планира се да бъдат закупени ЛПС за всички служители на фирмата, които в максимална степен да ги предпазват от възможните рискове произтичащи от обичайната им работна дейност. Същите са съобразени със Списък на работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства за безопасност и здраве при работа, съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, който е приложен към настоящото проектно предложение. ЛПС отговарят също на основните изисквания за безопасност, залегнали в & 10 и 11 на Европейската директива 89/686 ЕЕС, с минимално негативно въздействие върху хората, работната и околната среда. Фирмата планира да закупи ЛПС, които са по-модерни, комбинира и надграждат съществуващите такива или ще подменят вече износени и остарели такива. За някои длъжности се закупуват изцяло нови ЛПС, които до момента не са били предоставяни на работниците. С оценката на риска за здравето и безопасността на работещите са определени работните места и работните дейности, на които съществуват рискове за безопасността и здравето на работещите, които не могат да бъдат избегнати чрез колективни средства за защита или други мерки. Изготвен е изчерпателен списък на личните предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло по работни места/видове работа и длъжности. При избора на ЛПС ще се основава на спазени принципи на ергономия – ЛПС трябва да бъдат разработени и произведени така, че при предвидимите условия на употреба, за които са предназначени, потребителят да може нормално да изпълнява свързаната с риск дейност при подходяща защита на възможно най-високо ниво. Икономически критерии–максимално дълъг живот, многократна употреба и рециклиране. Обосновка по видове ЛПС: 1. Работни ръкавици топлозащитни с пет пръста - външния слой е изработен от 85% NOMEX и 15% KEVLAR, вътрешния е от 100% памук. Издържат на топлина над 350 градуса, отговарят на Стандарти EN 420, EN 388, EN 407 Дължина: 35 см /зимни/. Осигуряват максимална защита при работа с тежести и остри предмети, с вкючена термо защита и защита от изгаряния. Подходящи са за постоянно носене и рутинна работа. Това ЛПС е предвидено да бъде закупено за служителите заемащи следните длъжности: Работник товаро-разтоварна дейност, Резач, Общ работник, Товарач, Работник товаро-разтоварна дейност, Шофьор тежкотоварен автомобил, Шофьор товарен автомобил, Началник склад, Шофьор ръководител 2. Работни ръкавици с пет пръста /летни/ - Работни ръкавици от цепена телешка кожа /велур/ и гръб от памучна тъкан, маншет: усилена памучна тъкан. Предназначени за защита на ръцете от механически въздействия при обща работа. Изръботени съобразно Стандарти EN 420 и EN 388. Осигуряват максимална защита при работа с тежести и остри предмети, с вкючена термо защита и защита от изгаряния. Подходящи са за постоянно носене и рутинна работа. Това ЛПС е предвидено да бъде закупено за служителите заемащи следните длъжности: Работник товаро-разтоварна дейност, Резач, Общ работник, Товарач, Работник товаро-разтоварна дейност, Шофьор тежкотоварен автомобил, Шофьор товарен автомобил, Началник склад, Шофьор ръководител 3. Ръкавици осигуряващи защита срещу пробождане, порязване - Метални ръкавици изработени от неръждаема стомана и предпазват от пробождане и срязване в месопреработвателната и текстилната индустрия. Съгласно Стандарта EN 388/2003. Осигурават максимална защита при рискова работа със прободни, резещи и огневи машини и оборудване. Тези ръкавици комбинират най-висока степен на следните защити: Устойчивост на изтъркване, Устойчивост на срязване с острие, Устойчивост на скъсване и Устойчивост на продубчване. Това ЛПС е предвидено да бъде закупено за служителите заемащи следните длъжности: Оксиженист, Резач. 4. Термо елек – Работен елек, 100% памук, ватиран. Защитава тялото от ниска температура на въздуха, вятър, влага, пръски вода и нетоксични замърсявания. Осигуряват защита на тяло при честа работа на открито или при продължителна работа на едно място през зимните месеци. Спомага за избягване на риска от измръзване и резпективно от появата на чести простудни заболявания, които могат да прерастнат и в хронични заболявания. Това ЛПС е предвидено да бъде закупено за всички служители на фирмата. 5. Термо яке /зимно/ - Водо- и топлозащитна шуба, РVС/ПЕ. Осигуряват защита на тялото при честа работа на открито през зимните месеци. Спомага за избягване на риска от измръзване и резпективно от появата на чести простудни заболявания, които могат да прерастнат и в хронични заболявания. Това ЛПС е предвидено да бъде закупено за служителите заемащи следните длъжности: Оксиженист, Електрончик, Общ работник, Шофьор тежкотоварен автомобил, Шофьор товарен автомобил, Товарач, Работник товаро-разтоварна дейност, Резач, Началник склад, Шофьор ръководител. 6. Термо гащеризон /зимен/ - Топлозащитен и водозащитен полугащеризон, РVС/РЕ. Осигуряват защита на тялото при честа работа на открито през зимните месеци. Спомага за избягване на риска от измръзване и резпективно от появата на чести простудни заболявания, които могат да прерастнат и в хронични заболявания. Това ЛПС е предвидено да бъде закупено за служителите заемащи следните длъжности: Оксиженист, Електрончик, Общ работник, Шофьор тежкотоварен автомобил, Шофьор товарен автомобил, Товарач, Работник товаро-разтоварна дейност, Резач, Началник склад, Шофьор ръководител. 7. Фанела - тип Пуловер (70% акрил, 30% вълна). Осигуряват защита на тялото при честа работа на открито през зимните месеци. Спомага за избягване на риска от измръзване и респективно от появата на чести простудни заболявания, които могат да прерастнат и в хронични заболявания. Това ЛПС е предвидено да бъде закупено за служителите заемащи следните длъжности: Оксиженист, Електрончик, Общ работник, Шофьор тежкотоварен автомобил, Шофьор товарен автомобил, Товарач, Работник товаро-разтоварна дейност, Резач, Началник склад, Шофьор ръководител. 8. Предпазно наметало от дъжд /дъждобран/ - от ПВХ/полиамид. С качулка с пристягаща се с шнур, в областта на китките допълнително пристягане с ластик. Защитава от механични въздействия, прах, вода, въздушни течения и пръски агресивни течности. Подходящ за работа на открито при неблагоприятни метеорологични условия – дъжд, сняг, суграшица. Това ЛПС е предвидено да бъде закупено за служителите заемащи следните длъжности: Общ работник, Товарач, Работник товаро-разтоварна дейност, Шофьор тежкотоварен автомобил, Шофьор товарен автомобил, Началник склад, Електрончик, Шофьор ръководител 9. Защитни предни престилки - 100% естествена кожа. Осигурава защита за тялото и дрехите на служителите при работа с машини и оборудване, които са огнеопасни и/или изхвърлят силно нагорещени метални стружки. Това ЛПС е предвидено да бъде закупено за служителите заемащи следните длъжности: Оксиженист, Резач 10. Предпазна каска - от полиетилен, 370 гр., пластмасова регулируема околожка /през 2мм/, Начелникът е от обработена овча кожа 20 см. Осигурява защита на главата от удари и падащи предмети. Тя е задължително лично предпазно средство за работа на открито и при СМР дейности. Във фирмата не са закупувани такъв тип предпазни средства от 2007, което е довело до пълна амортизация на наличните каски и нуждата от закупуването на нови. Това ЛПС е предвидено да бъде закупено за служителите заемащи следните длъжности: Общ работник, Товарач, Работник товаро-разтоварна дейност, Шофьор тежкотоварен автомобил, Шофьор товарен автомобил, Началник склад, Електрончик, Шофьор ръководител 11. Каска с шлем Осигурява защита на главата и лицето от удари, падащи предмети и летящи метални стружки и огнени искри. Тя е задължително лично предпазно средство за работа с машини и оборудване, което при извършване на работния процес разпръсква отпадни елементи. Във фирмата не са закупувани такъв тип предпазни средства от 2007, което е довело до пълна амортизация на наличните каски и нуждата от закупуването на нови. Това ЛПС е предвидено да бъде закупено за служителите заемащи следните длъжности: Оксиженист, Резач 12. Защитни средства за китките при тежка работа Осигурява защита от изкълчване, изваждане на китките и счупване при работа с големи тежести. Това ЛПС е предвидено да бъде закупено за служителите заемащи следните длъжности: Оксиженист, Електрончик, Общ работник, Товарач, Работник товаро-разтоварна дейност, Резач 13. Колан при тежка работа - 100% кожа Осигурава защита за кръста и гръбначния стълб от прищипвания и счупвания при работа с големи тежести. Това ЛПС е предвидено да бъде закупено за служителите заемащи следните длъжности: Шофьор ръководител, Оксиженист, Общ работник, Товарач, Електрончик, Работник товаро-разтоварна дейност, Резач 14. Оборудване за предотвратяване от падане от височина - Позициониращ колан с раменно-бедрен колан(сбруя), с две предпазни точки, въжета и карабини. Изготвен съобразно стандарт EN 358; EN 361 При извършване на работния процес се налагат полеви дейности по обекти извън базата на фирмата. Много често се извършват дейности по рязане, разделяне и преработка на отпадни вещества от фабрики, заводи и други промишлени обекти. Това налага необходимостта от защита на работниците, които ще извършват тази дейност (резачите) при работа на височина. Това ЛПС е предвидено да бъде закупено за служителите заемащи следните длъжности: Резач 15. Наколенници - 100% гумени Осигурява защита от изкълчване, изваждане на коленете и счупване при работа с големи тежести. Това ЛПС е предвидено да бъде закупено за служителите заемащи следните длъжности: Оксиженист, Общ работник, Електрончик, Товарач, Работник товаро-разтоварна дейност, Резач 16. Обувки половинки /летни/ от естествена телешка кожа с метално бомбе и пластина - кат. S3, с модерен дизайн, хидрофобна сая, комфортни, антиалергични, абсорбираща потта подплата, масло-киселинно устойчиво, противохлъзгащо, антистатично, полиуретаново ходило. Осигуряват защита на долните крайници като осигуряват защита от пробождане, порязване и падане на тежки предмети и нараняване на крайниците. Водоустойчиви при работа на открито, абсорбиращи подта. Това ЛПС е предвидено да бъде закупено за служителите заемащи следните длъжности: Оксиженист, Шофьор товарен автомобил, Шофьор тежкотоварен автомобил, Електрончик, Общ работник, Товарач, Работник товаро-разтоварна дейност, Резач, Началник склад,Шофьор ръководител 17. Обувки цели /зимнии/ от естествена телешка кожа с метално бомбе и пластина - кат. S3, хидрофобна сая, комфортни, антиалергични, абсорбираща потта подплата, масло-киселинно устойчиво, противохлъзгащо, антистатично, полиуретаново ходило. Осигуряват защита на долните крайници като осигуряват защита от пробождане, порязване и падане на тежки предмети и нараняване на крайниците. Имат и термо ефект като позволяват продължителна работа на открито през зимата. Това ЛПС е предвидено да бъде закупено за служителите заемащи следните длъжности: Оксиженист, Шофьор товарен автомобил, Шофьор тежкотоварен автомобил, Електрончик, Общ работник, Товарач, Работник товаро-разтоварна дейност, Резач, Началник склад,Шофьор ръководител 18. Подвижни ортопедични стелки - Латексова основа, слой от активен въглен. Осигуряват защита на долните крайници при продължителна работа в работна поза „Прав“ и поза „Седнал“. Тези пози крият сериозни рискове за появата на сериозни хронични заболявания на долните крайници и се налага вземането на мерки, които осигуряват максимална защита на служителите. Това ЛПС е предвидено да бъде закупено за служителите заемащи следните длъжности: Всички служители 19. Противопрахова гумена маска с филтри - силиконов клапан за издишване, гумена лента за поставяне на главата. Осигурява защита за дихателните пътища и белите дробове при работа в запрашена среда. Това ЛПС е предвидено да бъде закупено за служителите заемащи следните длъжности: Общ работник, Товарач, Работник товаро-разтоварна дейност 20. Гамаш - 100% естествена кожа, необходими за предпазване на работните обувки. Осигурява защита за краката и обувките на служителите при работа с машини и оборудване, които са огнеопасни и/или изхвърлят силно нагорещени метални стружки. Това ЛПС е предвидено да бъде закупено за служителите заемащи следните длъжности: Оксиженист, Резач, Подвижни ортопедични стелки
Дейност 8 Доставка и монтаж КПС и ДМА, които спомагат за повишаване на безопасността и здравословната работна среда Фирма "Булкредо" ЕООД планира да инвестира в закупуването на преносими газови печки, които ще затоплят въздуха на служителите при продължителна работа на открито през зимните месеци. Те ще бъдат поставяни в производствените халета и/или под навесите за разделяне и обработване на отпадните материали. По този начин ще се избегнат рискове от измръзване на служителите и възникване на простудни и хронични заболявания. Планира се да бъдат закупени по 2 броя газови печки за всяка една база, поради малкия капацитет на печките спрямо големината на помещенията.  Дозиметър-радиометър за откриване и локализация на йонизиращи лъчения 1 Фирмата планира да закупи дозиметър-радиометър за откриване и локализация на йонизиращи лъчения 1, който е универсален прибор-лаборатория за работа в полеви условия, предназначен за измерване на различни видове йонизиращи лъчения, търсене, локализация и експресна идентификация на радиоактивни и ядерни материали. Приборът представлява обработващ блок с малки размери и тегло, който може да се сложи в джоб или на кръста и с набор от пет външни детектора. Планира се да бъде закупен един брой дозиметър-радиометър за откриване и локализация на йонизиращи лъчения 1, който ще се намира в Централно административно помещение, но ще бъде използван от всички бази при работа на полеви условия извън базите, за която първоначалните очаквания са да има трудноустановима радиация.  Дозиметър-радиометър за откриване и локализация на йонизиращи лъчения 2 „Булкредо“ ЕООД възнамерява да закупи и дозиметър-радиометър за откриване и локализация на йонизиращи лъчения 2, които са по-леки и по-мобилни, но в същото време имат по-малък диапазон в сраднение с дозиметър-радиометър за откриване и локализация на йонизиращи лъчения 1. Планира се да бъдат закупени по два броя дозиметър-радиометър за откриване и локализация на йонизиращи лъчения 2 на база, за да има възможност едновременно да се проверяват товарите, които пристигат на базите и да се осъществява контрол на полеви обекти за наличие или липса на йонизиращи лъчения. Дозиметър-радиометър за откриване и локализация на йонизиращи лъчения 2 дава възможност да се установи евентуално превишаване на програмираните прагови стойности; Разполага с осветен цифров дисплей, наличие на пет независими измерителни канала с поредно извеждане на информацията на един дисплей. Дозиметърът се използва за контрол на радиационната чистота на сгради и закрити помещения в базите, на полеви обекти и при проверка на транспортните средства, които пристигат със товари за обработка; Използване: - Измерване на мощността на еквивалентната доза на гама-лъчение; - Измерване на еквивалентната доза на гама-лъчение; - Оценка на повърхностното замърсяване с бета-радионуклиди; Дозиметър-радиометър за откриване и локализация на йонизиращи лъчения 2 е по-малък и компактен и дава възможност за постоянна работа с него. Той е лесно преносим, но отчита от по-близко разстояние спрямо гореразгледания. Не е обемист и не нарушава трудовия процес.
Дейност 9 Информиране и публичност на проекта Програмата за медийно отразяване предвижда: 1. PR-кампания, включваща задължително провеждане на две официални пресконференции – за представянето на Проекта при стартирането му и за отчитане изпълнението му след приключване на заложените дейности. Планира се да бъдат поканени представители на ресорните министерства и журанлисти от регионалните и националните медии. 2. Изготвяне на презентационни брошури и плакати с цел популяризирането на Проекта и ползата от него за фирмата бенефициент "Булкредо" ЕООД и заетите в нея лица; 3. Публикуване на информация в уеб сайта на бенефициента; 4. Публикации в медиите – вестници и/или списания Очаква се средствата за масова информация текущо да отразяват поетапното изпълнение на Проекта, като за целта непрекъснато ще им бъде подавана актуална информация (посредством брифинги, съобщения, интервюта от страна на Ръководителя на Проекта и/или оторизирани представители на Водещата организация).
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 120 654 BGN
Общ бюджет: 117 056 BGN
БФП: 117 056 BGN
Общо изплатени средства: 117 055 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 117 056 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 000 BGN
2014 22 459 BGN
2015 70 596 BGN
117 055 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 99 498 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 20 400 BGN
2014 19 090 BGN
2015 60 007 BGN
99 497 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 558 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 600 BGN
2014 3 369 BGN
2015 10 589 BGN
17 558 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз