Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0016-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-02/2012/016-02
Наименование: "Подготовка на инвестиционни проекти включени в зоните за въздействие и постигане на готовност на Община Лом за кандидатстване през следващия програмен период 2014-2020г."
Бенефициент: Община Лом
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2013
Начална дата: 23.08.2013
Дата на приключване: 23.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Лом
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проектното предложение: "Подготовка на инвестиционни проекти включени в зоните за въздействие и постигане на готовност на Община Лом за кандидатстване през следващия програмен период 2014 -2020 г." -постигане на високо степен на проектна готовност на Община Лом и разаработване на 3 броя готови за финансиране интегрирани инвестиционни проекти през следващия програмен период за усвояване на финансов ресурс по Структурните Фондове на Европейския Съюз.
Дейности: Дейност 5. „Изготвяне на технически/работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба №4/21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти“
Дейност 7. „Осъществяване на външен финанов одит“.
Дейност 3. „Изготвяне на обследване за енергина ефективност по реда на чл.16 от ЗЕЕ“.
Дейност 2. Подготовка на техническа спецификация и документация за възлагане на обществена поръчка.
Дейност 1. Сформиране на екип за управление на проекта.
Дейност 4. „Изготвяне на Технически паспорти по реда на Наредба №5/2006."
Дейност 6 „Изработване на рекламни материали и осгуряване на публичност на проекта и обществено обсъждане"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 421 369 BGN
Общ бюджет: 335 852 BGN
БФП: 335 852 BGN
Общо изплатени средства: 273 890 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 335 852 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 162 186 BGN
2015 111 704 BGN
273 890 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 285 474 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 137 858 BGN
2015 94 948 BGN
232 806 BGN
В т.ч. Национално финансиране 50 378 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 24 328 BGN
2015 16 756 BGN
41 083 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти
Индикатор 2 (Д) Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване:12169942.00 лв. 1. градска среда 6374110.00 лв. 2. образователна инфраструктура 2547996 лв. 3. социална инфраструктура 1845240.00 лв. 4. културна инфраструктура 1402596.00


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз