Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0195-C0001
Номер на проект: ESF-2303-08-01022
Наименование: "Безопасен труд в производственото предприятие на "Примо Трейд" ЕООД"
Бенефициент: "ПРИМО ТРЕЙД" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 22.08.2013
Дата на приключване: 01.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1 – Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовите дейности в „Примо трейд» ЕООД, гр. Сандански в съответствие действащата организационна структура. 1. Въведение 1.1. Описание на сегашното състояние на организация на трудовите дейности в дружеството, прилаганите схеми и принципи при изграждане на работните процеси; 1.2. Описание на управлението на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; 1.3. Показатели за ефективността на трудовата дейност; 1.4. Управление на персонала, в т.ч състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация 1.5. Условия на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физически условия (фактори на работната среда); социални и организационни фактори, източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, травматизъм и заболеваемост и др. 1.6. Управление на дейността по осигуряване на безопасност и здраве – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране. 1.7. Анализ на положителните резултати от прилаганата организация на труд по звена и технологични процеси. 2. Изложение и анализ 2.1. Извършване на SWОТ анализ (силните и слабите страни) на прилаганата организация на трудовите дейности общо за дружеството и в отделните звена. 2.2. Определяне на елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителността на труда. 2.3. Анализ и оценка нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ, документирането и др. 2.4. Определяне на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда, които да се поддържат и развиват. 2.5. Определяне на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда, които да се подобрят. 3. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност 3.1. Усъвършенстване на основни и спомагателни дейности: 3.2. Подобрения на условията на труд; 3.3. Мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда; 3.4. Предложения за прилагане на нови методи за анализ на трудовите процеси и проект за нова по-ефективна организационна схема на дружеството. 4. Заключение На база на обобщен анализ на резултатите ще се: 4.1. Направят изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; 4.2. Определят приоритетите и ще се препоръчат необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси.
Дейност 2 – Разработване и внедряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно международен стандарт BS (OHSAS) 18001:2007. Сегашно положение В предприятието няма въведена СУ на здравето и безопасността при работа съгласно международен стандарт BS (ОHSAS). Това не позволява на Ръководството на предприятието да управлява професионалните рискове на работните места, да снижи рисковете от производствени аварии, от производствен травматизъм и професионални заболявания, не позволява тяхното минимизиране, ликвидиране и ограничаване, което да повиши положителните резултати в предприятието в съответствие с политиката по БЗР, да позволи повишаването на специфичната (за отделен работник и работен пост) и общата производителност на труда (за предприятието). Предложение: Да се разработи и внедри в предприятието СУ на здравето и безопасността при работа съгласно международен стандарт BS (OHSAS) 18001:2007. Цялостното разработване и внедряване на СУ ще премине през следните основни етапи: Етап 1. Подготовка, планиране и организация на изпълнението 1. Окончателно определяне на графика за разра-ботване и внедряване на системата 2. Анализ на изискванията на съответните ди-рективи/закони, съотнесени към дейността на фирмата. 3. Диагностичен анализ на състоянието в предприятието 4. Планиране на системата, процес при който се поставят целите, планират на мерките, ко-ито да доведат до положителни резултати в съответствие с политиката на ЗБР; 5. Провеждане на обучения на ръководния и из-пълнителския състав на организацията Етап 2. Разработване на необходимите документите на системата и документацията. За точното спазване на установените стандарти е необходимо точното разписване на правилата и процедурите. За да се осигури това е необходимо създаването на необходимите Наръчници и допълнителни документи. През този етап трябва да се направи: 1. Разработване на Наръчници 2. Разработване на основни процедури; 3. Определяне и анализ на риска и специфичните процедури за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Етап 3. Цялостна проверка на документацията на системата Изработената документация по (OHSAS) е сложен интеграл. И постигането на целеното състояние на организацията и управлението на процесите в Предприятието може да се осъществи именно в рамките на този интеграл. Етап 4. Внедряване на разработената Система. Тя преминава през два основни под-етапа. 1. Организация на документацията (Съхраняване на оригиналите на документацията, изготвяне на контролирани и неконтролирани копия, разпространение на копия на документите на необходимите места, организация на електронните версии и др.) 2. Прилагане на системите в реални условия, т.е. прилагане на метода „направи”. При тези дейности се внедряват процеси и мерки за осигуряване на безопасни условия на труд. Етап 5. Провеждане на вътрешни одити и преглед от ръководството Завършващият етап от внедряването на системата е процес на осъществяване на мониторинг, измерване и изследване на процесите и резултатите, отнасящи се до политиките по ЗБР, съгласно изискванията, целите и задачите на законодателя и обявяване на резултатите, както и процес на „корекции”, т.е. предприемане на действия за постоянно подобряване на резултативността на дейността по ЗБР.
Дейност 3 – Сертифициране на Система за управление на здравето и безопасността при работа съгласно международен стандарт BS (OHSAS) 18001:2007 от Акредитиран орган и придобиване на сертификат Сегашно положение Предприятието няма работеща сертифицирана СУ на здравето и безопасността при работа съгласно международен стандарт BS (ОHSAS) 18001:2007. Това не позволява на Ръководството на предприятието да управлява професионалните рискове на работните места, да снижи рисковете от производствени аварии, от производствен травматизъм и професионални заболявания, не позволява тяхното минимизиране, ликвидиране и ограничаване, което да повиши положителните резултати в предприятието в съответствие с политиката по ЗБР. Предложение: Да се сертифицира внедрената в предприятието СУ на здравето и безопасността при работа съгласно международен стандарт BS (OHSAS) 18001:2007. Ръководителят на одитния екип изготвя Доклад от одита, в които се описва процеса на одита и изводите, наблюденията и възможностите за подобрение на системата. В заключението на доклада се препоръчва да бъде издаден сертификат по международен стандарт BS (OHSAS) 18001:2007 от упълномощен сертифициращ орган с Европейска акредитация. Процесът на сертификация включва с: 1. Подготовка за сертификационен одит; 2. Оказване на помощ за отстраняване на евентуални установени несъответствия по време на сертификационния одит. Вариант 1 - с контролен одит; Вариант 2 - без контролен одит
Дейност 4 – Обучение на служители за безопасна работа във връзка с нововъведен стандарт за здраве и безопасност при работа BS (OHSAS) 18001:2007 от Акредитиран орган и придобиване на сертификат Сегашно положение Предприятието няма внедрена и сертифицирана СУ на здравето и безопасността при работа съгласно международен стандарт BS (ОHSAS) 18001:2007. Това е причина работещите в предприятието на Дружеството да не могат да идентифицират опасностите, да не могат да направят реална оценка и контрол на риска, оценка на съответствието. Те не са запознати със законовите изисквания; цели и програми, организация и персонал. Обучението ще позволи да се запознаят с документите и записите; с оперативния контрол, с готовността за извънредни ситуации, наблюдение и измерване, разследване на инциденти и злополуки. Обучението на целевата група ще позволи Ръководството на предприятието да управлява професионалните рискове на работните места, да снижи рисковете от производствени аварии, от производствен травматизъм и професионални заболявания, да минимизира, ликвидира и ограничи трудовите злополуки и травми, с което да повиши положителните резултати в предприятието в съответствие с политиката по ЗБР. Предложение: Да се проведе обучение със служителите от Дружеството за безопасна работа във връзка с нововъведения стандарт за здраве и безопасност при работа BS (OHSAS) 18001:2007
Дейност 5 – Закупуване на по-качествено и устойчиво специално работно облекло I.РАБОТНО ОБЛЕКЛО Сегашно положение На работниците и служителите се осигуряват необходимите облекла и обувки, които са в по-ниския ценови сегмент. В момента на пазара се появи по-голямо разнообразие от работно облекло, осигуряващи по-голяма защита при работа. Предложение: За работниците, работещи на открито под въздействие на атмосферните влияния(9 шофьора) и при минусови температури - калибровчик, разфасовчик, опаковане, тумблеринст, щприцьор, формовчик, шокоджия, ръчна работа, работник дефростация (64) Сегашно положение На тези работници в момента е подсигурнено облекло от сатиниран памук - шуба с качулка. Предложение: Да се поръча ново студоустойчиво работно облекло за работещите на открито - ватирани гащеризони от водонепромокаема материя, шапки за глава с добра термоизолация, дебели ватирани блузи, качествени дъждобрани. II.ОБУВКИ Сегашно положение Сега осигуряваме на всички работници половинки и боти от естествена кожа с метално бомбе, но те са универсален тип и не са съобразени с особеностите на конкретните работни места. Предложение: 1. За работниците, работещи на открито, под въздействие на атмосферните влияния, заемащи длъжностите – (шофьор – 9 работника) и тези работещи при ненормални метеорологични условия (минусови температури) - калибровчик, разфасовчик, опаковане, тумблеринст, щприцьор, формовчик, шокоджия, ръчна работа, работник дефростация (64) да се закупят Обувки TRIUMPH S3 CI Категория: S3 Cl за работа при температура до -20°С Сая: водонепропусклива лицева кожа Подплата: мека, тип вълнена Стелка: филцова. Ходило модел 25: двуслоен полиуретан Бомбе: метално . ІІІ. Ръкавици За всички работници в предприятието да се закупят по един брой за месец - Ръкавици модел 10-2806 (73 бр.), изработени от цепена телешка кожа, с допълнително парче кожа на дланта, палеца и показалеца и плат с памучна подплата и подсилен маншет 7,5 см и дължина 26 см. Новите ръкавици ще са с много по-голяма издръжливост затова и месечното потребление ще е намалено.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 192 643 BGN
Общ бюджет: 172 058 BGN
БФП: 172 058 BGN
Общо изплатени средства: 172 038 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 172 058 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 38 529 BGN
2014 133 509 BGN
2015 0 BGN
172 038 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 146 249 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 32 749 BGN
2014 113 483 BGN
2015 0 BGN
146 232 BGN
В т.ч. Национално финансиране 25 809 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 5 779 BGN
2014 20 026 BGN
2015 0 BGN
25 806 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз