Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0775-C0001
Номер на проект: ESF-2303-01-07035
Наименование: "Подобряване условията на труд в ЕТ "Иван Петков"
Бенефициент: "ИВАН ПЕТКОВ" ЕТ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 22.08.2013
Дата на приключване: 01.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1 . Проектен старт. Организация и управление на проекта. Дейност 1 ще обхване дейности по: 1.1. Сформиране на проектния екип, първоначални срещи за разпределение на отговорностите по изпълнение на проекта. Ще бъдат проведени толкова срещи, колкото са необходими за да: - се разпределят задълженията и отговорностите между членовете на екипа; - се изготви система за контрол върху изпълнението на проекта; - се уточни и детайлизира план-графика на предстоящите дейности; - се обсъдят предстоящите дейности за избор на подизпълнители и да се съгласува график за планираните процедури за избор на изпълнители. 1.2. Управлението на проекта ще включва дейности като: - провеждане на процедури по избор на изпълнители и доставки съгласно изискванията на ПМС 69; - финансова и техническа отчетност; - финансов мениджмънт, включително осчетоводяване на дейностите по проекта; - осъществяване на вътрешен контрол върху дейностите по проекта; - комуникация с различните заинтересовани страни; - архивиране и друга всекидневна работа, свързана с управлението. 1.3. Действия за подготовка на тръжна документация за избор на организации, които да осъществят предвидените по проекта дейности, които ще бъдат възложени на външни изпълнители, както и изпълнение на самите тръжни процедури съгласно изискванията заложени в Постановление на Министерски Съвет 69 от 11.03.2013 г. Документацията ще бъде структурирана и подборът ще бъде осъществен по правилата на Постановление 69 на Министерски Съвет и съгласно указанията и изискванията на Договарящия орган – Агенция по заетостта. В рамките на дейността ще бъдат подготвени и подписани договори с изпълнители, след което ще се пристъпи към изпълнение на отделните дейности. В изискванията на ПМС №69/11.03.2013 г. е заложено условието за спазване принципите на равнопоставеност. Проведените процедури за избор на изпълнители ще гарантират принципа на лоялна и честна конкуренция, като изпълнителите ще бъдат подбирани в зависимост от техните умения, ефективност, опит и надеждност за реализация на конкретните услуги и доставки. Дейността ще допринесе за установяване на система за управление и вътрешен мониторинг на проекта и проследимост на резултатите от всяка дейност, което ще позволи оценка на дейностите на всеки един етап от проекта и ще допринесе за качествено изпълнение на проекта като цяло. Дейността включва също така одит на финансовия отчет на проекта, който ще бъде извършен от регистриран одитор -дипломиран експерт счетоводител (ДЕС), за удостоверяване, че предоставените от безвъзмездната помощ средства са изразходвани съгласно условията на Договора за безвъзмездна помощ. Дейността ще послужи за оценка на постигнатите резултати от проекта, както и за оценка на ефективността на реализираните дейности. Дейността ще спомогне за съпоставка на заложените по проекта и постигнатите след неговата реализация цели, както и за оценка на използваните методи и подходи и постигане на максимална прозрачност и отчетност на разходваните средства. Качественият анализ при финализиране на проекта ще подпомогне проектния екип при бъдещо реализиране на проектни инициативи.
Дейност 2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност. Анализът на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност ще се реализира от компетентна фирма и консултантски екип. При избор на компетентна фирма ще бъдат приложени правилата за избор на изпълнител, регламентирани в Постановление на Министерски Съвет №69/11.03.2013 г., като по този начин ще бъде избран качествен и надежден изпълнител на услугата. Анализът ще съдържа следните раздели: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”, „Заключение”. Раздел „Въведение” В тази част ще бъдат представени използваните изходни данни, ще бъдат описани характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.: - съдържание и характеристики на основните и спомагателни трудови дейности, използвани технологии, използвани материали и реализация на услугите, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; - управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и подобрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - показатели за ефективност на трудовата дейност; - управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна структура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално партньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - управление на дейността по осигуряване на безопасността и здравето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, документиране, докладване, информиране и консултиране и др., процедури и практики. Раздел „Изложение и анализ” В тази ще бъдат описани силните и слабите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието; Ще бъдат определени елементите на организацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на предоставените услуги и производителността на труда. Подробно ще бъдат анализирани и оценени нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и документирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда ще се определя кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда ще се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Ще бъдат съставени SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките (силните и слабите страни) на трудовата дейност. Раздел „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” В тази част се обосновава и описва надлежно при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. Раздел „Заключение” Въз основа на обобщен анализ на резултатите: - ще направят изводи за състоянието на предприятието и организацията на трудовия процес; - ще определят приоритетите и ще препоръчат необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси.
Дейност 3. Подобряване на условията на труд чрез реконструкция на вентилационната и климатичната инсталация. Изграждане на пожароизвестителна инсталация Работещите в заведения за обществено хранене са изложени на риск от температурни стресове в следствие на температурни флуктуации със значителна амплитуда, произтичащи както от пребиваването и преминаването през различни помещения с температурни разлики, така и от извършване на различни работни операции - разтоварването на доставки, работа в кухненски помещения и обслужване на клиенти. Допълнително в резултат от едновременната работа на множество кухненски уреди работната среда в кухненските помещения се характеризира с повишена влажност и прегряващ микроклимат, особено през топлия период на годината. Предвид тези обстоятелства в „Програмата на дейността по намаляване на риска” в ЕТ „Иван Петков” са заложени технически мерки за подобряване условията на труд чрез реконструкция и осигуряване на адекватна на нуждите на обекта вентилационна и климатичната инсталация в ресторант-пицарията в ж.к. „Стрелбище”, ул. „Деде Агач” № 19-21. Посредством планираните инвестиции ще бъде осигурено съответствие с изискванията на БДС 14776-87 по отношение на всички компоненти на микроклимата /температура, влажност, скорост на движение на въздуха/ както през студения така и през топлия годишен период. Тези инвестиции освен, че пряко ще намалят риска от простудни заболявания на дихателната система и на периферната нервна система, косвено ще спомогнат и за намаляване на стреса при работа, за който е установена ролята на неблагоприятния микроклимат като стресогенен фактор на работната среда. Продължителната работа в условията на прегряващ микроклимат е свързана с възникването остри и хронични неблагоприятни ефекти върху организма и различни заболявания. Топлинните обриви и припадането /колапс/ са първите симптоми на прекомерно топлинно натоварване. Ако не се вземат мерки срещу топлинния стрес в ранните му стадии, той може да има сериозни ефекти върху организма, водещи до топлинни удари, топлинно изтощение и топлинни крампи. В по-дългосрочен план може да се очаква повишена заболеваемост от сърдечно-съдови заболявания, бъбречно-каменна болест, ранно развитие на атеросклероза в резултат на пренапрежение на компенсаторните механизми на организма. Характерът на дейността в заведенията за обществено хранене е свързан с пребиваването на много хора в затворено помещение /капацитетът на търговската зала е 50 места/. Това създава условия за насищане на въздуха с биологични агенти, основно причинители на въздушно-капкови инфекции и повишен риск от инфекциозни заболявания на дихателната система. Устройването на адекватна на капацитета на обекта вентилация ще редуцира концентрацията на болестотворни микроорганизми в дихателната зона на работната среда и ще допринесе за опазване на здравето и работоспособността на работещите, особено в есенно-зимния период на годината. Във връзка с настъпила промяна в нормативната уредба и обнародването на Наредба № із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, е преразгледана оценката на риска за здравето и безопасността на работещите. Отчита се фактът, че при работа на кухненските електрически и газови уреди съществува значим риск от пожар. Изграждането на пожароизвестителна инсталация и своевременното известяване при настъпил пожар ще ограничи и намали неблагоприятните последици за безопасността и здравето както на работещите, така и на посетителите.
Дейност 4. Разработване (внедряване) на стандарт за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System) Разработването и внедряването на Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд (СУЗБУТ) съгласно стандарт OHSAS 18001:2007 ще се реализира от компетентна фирма и консултантски екип. Разработването и въвеждането на СУЗБУТ ще бъдат възложени на консултантска фирма, като внедрената система ще бъде синхронизирана с българското законодателство в сферата на изискванията към условията на труд и европейските практики. Разработването и внедряването на СУЗБУТ, съгласно международен стандарт OHSAS 18001:2007, включва следните основни етапи и дейности: Етап: Диагностичен доклад Ще бъде извършен предварителен оглед и събрана информация за текущите работни условия и основни процеси във фирмата. Ще бъде направен одит на съществуваща документация по ЗЗБУТ (включително и преглед на актуалността на оценката на риска на работното място), както и на контрола по осигуряване на здраве и безопасност при работа. Етапът завършва с доклад за резултатите: обща оценка за ефективността на управление, несъответствия спрямо клаузите на стандарт OHSAS 18001:2007, констатации и препоръки, предложение за подходяща структура на документацията на СУЗБУТ (набор от взаимосвързани документи: наръчник, процедури, инструкции, правила и документи). Етап: Разработване на СУЗБУТ Консултантът в партньорство с наши представители, ще идентифицират всички дейности на предприятието, оказващи влияние на ЗБУТ. Опорни точки за разработването на системата ще бъдат: - Структура и отговорности; - Обучение и компетенции; - Идентифициране на опасностите и оценка на риска - Комуникация и консултации - Реакция при спешни случаи и извънредни ситуации - Управление на инциденти, злополуки, несъответствия - Оперативен контрол - Мониторинг на изпълнението - Управление на документи и записи На тази основа, консултантът ще разработи документацията на СУЗБУТ (политика, процедури, наръчник, програми и др.). Разработените документи ще се дискутират и съгласуват с ръководството на фирмата. Етапът завършва с предложение към фирмата за предварително одобрение и пробно въвеждане на разработените документи на системата. Етап: Въвеждане на системата Консултантът ще съдейства на фирмата в практическото приложение на разработените в предишната фаза документи. По време на въвеждането и тестването на системата, консултантът прави подобрения и допълнения в документите и дискутира предложени от ръководството и служители промени. Етапът включва краен вътрешен одит на внедрената СУЗБУТ, който ще се извърши от представител на избраната по съответния ред външна фирма-изпълнител. Консултантът ще съдейства на ръководството на фирмата при крайния преглед на внедрената система и декларира готовност за сертификация. Етапът завършва с внедрена и работеща СУЗБУТ, готова за сертифициране от оторизиран сертифициращ орган. Стремежът към постоянно подобрение на условията за труд и концентрацията на усилията по посока превенция на инцидентите на работното място са основен приоритет на ЕТ „Иван Петков”, като организация стремяща се към повишаване на производителността на труда, чрез грижа за работоспособността и здравето на работниците. Освен това, компанията желае да демонстрира ангажираност по отношение безопасността на труда, да управлява и минимизира рисковете за трудовото здраве на своите служители, и тези, към които е насочена дейността й. Основните предимства и ползи, до които ще доведе внедряването на СУЗБУТ в организацията са подобряване управлението и контрола на спазването на правилата за здраве и безопасност по време на работа; възможност ръководството да насочи ресурси и усилия към намаляването и/или ограничаването на дейностите с висок риск; осигуряване на механизми за самоконтрол по познаването и спазването на приложимите законови и други външни изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.
Дейност 5. Сертифициране на стандарт за здравословни и безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007 (Ocupational Health and Safety System) След успешно приключване на дейностите по внедряване на СУЗБУТ, ЕТ „Иван Петков” ще пристъпи към сертификацията й съгласно международен стандарт OHSAS 18001:2007. След достигане на фаза за готовност, ще бъде извършен сертификационен одит от сертифицикационна организация, акредитирана от акредитиращ орган, който е член на Международния акредитационен форум (International Accreditation Forum - Multilateral Recognition Agreement (IAF MLA) съгласно ISO/IEC 17021:2006. Процесът на сертификация ще премине през следните етапи: 1) Заявление за сертификация Дейността се състои в подготовка и подаване на заявление за сертификация към сертификационна акредитирана организация. Сертификационната организация избира подходящ одиторски екип и планира извършването на сертификациония одит 2) Сертификационен одит Дейността се състои в провеждане и изготвяне на първоначална оценка, която включва два етапа: Одит Етап 1 - ще се проведе на място в ЕТ „Иван Петков”, като одитът включва следните дейности: - Обиколка на работната площадка, за да се запознае одиторския екип с дейностите и процесите в ЕТ „Иван Петков”. - Обсъждане и потвърждаване на предложения от ЕТ „Иван Петков”, обхват на сертификация и предмет на дейност. - Преглед на документираната СУЗБУТ, за да се провери дали цялата документация, която се изисква от стандарта и се отнася до организацията, е разработена, внедрена и контролирано документирана. - Потвърждение, че СУЗБУТ е ефективно внедрена и има категорични предпоставки за преминаването към Одит Етап 2 и определяне заедно с екипа на ЕТ „Иван Петков” на дата за одит Етап 2. - Доклад от одитора за етап 1 с крайно становище за готовност за преминаване към Етап 2, установени несъответствия (ако има такива), констатации и препоръки. При открити несъответствия се изготвя план за прилагане на адекватни коригиращи действия. Одит Етап 2 - ще се проведе на място в ЕТ „Иван Петков” и включва следните дейности: - Обсъждане на ефективното внедряване на коригиращи действия за несъответствията, повдигнати по време на Одит Етап 1 (ако има такива). - Оценка на степента на ефективно внедряване на СУЗБУТ и потвърждение, че тя съответства на изискванията на стандарт OHSAS 18001:2007 и предмета на дейност. - Преглед на основните процеси и дейности на фирмата – одиторският екип извършва оглед на технологични, производствени, управленски и спомагателни процеси и дейности, интервюта с ключови служители и работници и преглед на документи и записи. Оценява се тяхното съответствие спрямо стандарта, СУЗБУТ и нормативните изисквания. - Преглед на Програми, Доклади и протоколи за Вътрешен одит и Преглед от Ръководството, за да се потвърди, че са съставени и проведени така, че да гарантират ефективността на внедрената СУЗБУТ. - Доклад от Етап 2 и резюме от водещия одитор, относно несъответствията (ако има такива) и препоръките за подобряване. Крайното решение на водещия одитор за препоръка към сертифициращата организация за издаване на сертификат ще бъде основано върху доказателствата, които са събрани по време на одит Етап 1 и Етап 2. След преглед на препоръките на водещия одитор и след приемането на предложените коригиращи действия спрямо евентуално повдигнатите несъответствия, сертифициращата организация следва да одобри сертификация спрямо OHSAS 18001:2007 и да издаде сертификат на ЕТ „Иван Петков”. Едно от най-важните задължения на работодателите е да осигурят условия за безопасен труд на своите служители, стремейки се към минимален толеранс на рисковете за здравето и безопасността на хората. Безопасните условия на труд са регламентирани в редица национални нормативни актове, които в настоящия момент се хармонизират с изискванията на Европейския Съюз. Сертификацията съгласно стандарта OHSAS 18001:2007 е безспорно доказателство за ангажимента на ръководството при осигуряване на безопасни условия за труд, нещо повече, тя е начин да покажем на служителите и контролните органи усилията и инвестициите на ръководството за подобряване на работната среда и стремежа към минимизиране на трудовите злополуки.
Дейност 6. Обучение на служители във връзка с нововъведения стандарт за здравословни и безопасни условия на труд. Във връзка с внедряването на стандарт за здравословни и безопасни условия на труд се предвижда провеждането на обучения на служителите в ЕТ „Иван Петков”– общо 15 на брой. Програмата на обученията ще бъде изпълнена по график, разработен от външния изпълнител – обучаваща организация и утвърден от работодателя. Обучението ще бъде в рамките на 46 учебни часа, със следните теми, в пряка връзка с нововъведения стандарт за здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007: 1. Параметри и изисквания на стандарта OHSAS 18001:2007 - 4 часа 2. Условия за въвеждане на СУЗБУТ във фирмата – 8 часа 3. Видове документи изискуеми по стандарта – Наръчник, процедури, правила за използването им – 8 часа 4. Вътрешни одити, одитори - подготовка, организация, провеждане и документиране на вътрешните одити – 6 часа 5. Коригиращи и превантивни действия. Видове несъответствия, начини за отстраняването им – 8 часа 6. Безопасни и здравословни условия на труд според стандарта – 6 часа 7. Как моята лична безопасност зависи от самия мен и как да се науча да спазвам изискванията на стандарта? – 4 часа 8. Психологични основи и превенция на риска според изискванията на стандарта. - 2 часа По време на обучението ще се придобият умения и компетенции за:  разбиране на принципите, процедурите, техниките и видовете одити;  използване и попълване на документите, съгласно регламентираните процедури, документи и записи на внедрената СУЗБУТ за покриване изискванията на стандарта OHSAS 18001:2007 ;  прилагане на изискванията на съответните процедури и нормативни документи;  идентифициране и оценка на рисковете за здравето и безопасността на работещите;  запознаване с правилата за извършване на одит  видове процедури и използване на работни документи;  изготвяне на документи във връзка с коригиращи и превантивни действия, идентифицирани несъответствия съгласно СУЗБУТ След преминаване на пълния курс от обучения на участниците ще бъдат връчени сертификати. Изпълнението на тази дейност ще осигури спазване на редица нормативни изисквания и удовлетворяване потребността на работниците от информиране и повишаване на собствената компетентност по отношение на безопасността при работа.
Дейност 7. Информация и публичност Дейността ще обхване разнообразни действия, целящи популяризиране на проекта, както и информиране на обществеността за ползите от инвестирането в здравословните и безопасни условия на труд, както за самите служители, така и за работодателите. В рамките на дейността ще бъде направена специална публикация в печатно издание и ще бъдат изработени, отпечатани и разпространени 1000 брошури – цветни - гланц, А4 формат, съдържащи информация относно провежданите дейности и резултатите от тях. Публикацията в печатно издание, както и брошурите ще съдържат информация за проекта, целите и дейностите по проекта и планираните резултати, както и информация относно полученото финансиране по ОП „РЧР”, както и препоръки към работещите и работодателите за следване принципите на стандарта като гаранция за устойчива заетост и ефективност на труда. Брошурите ще бъдат разпространени на публични места, включително на място в ресторант-пицарията, чрез което ще достигнат до най-голям брой хора. Освен това, те ще бъдат разпространени и сред партньори и работодатели от района, както и в местни институции и неправителствени организации. В допълнение към тези дейности, ще бъде изработена информационна табела, която ще бъде поставена на видно място в ЕТ „Иван Петков”. Дейностите за информация и публичност представляват съпътстващи изпълнението на проекта дейности, които ще допринесат като цяло за разпространение на резултатите от настоящия проект, както и за популяризиране на Оперативна Програма „Развитие на човешките ресурси”. В рамките на тези дейности ще бъдат реализирани редица публикации и мерки за визуализация и информация. Предлаганите дейности са разнообразни и разнородни като с това се цели достигане до максимален брой представители на целевите групи и заинтересовани страни. Ще бъдат издадени брошури, ще бъде направена и публикация, което представлява изпитан метод за повишаване на информираността, както и за популяризиране и разпространение на проектните резултати.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 143 356 BGN
Общ бюджет: 142 618 BGN
БФП: 142 618 BGN
Общо изплатени средства: 142 605 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 142 618 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 28 671 BGN
2014 48 000 BGN
2015 65 934 BGN
142 605 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 121 225 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 24 371 BGN
2014 40 800 BGN
2015 56 044 BGN
121 215 BGN
В т.ч. Национално финансиране 21 393 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 301 BGN
2014 7 200 BGN
2015 9 890 BGN
21 391 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз