Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-1129-C0001
Номер на проект: ESF-2303-04-02007
Наименование: ""ПОДЕМ ГАБРОВО" ЕООД - с грижа за всеки работник"
Бенефициент: "ПОДЕМ ГАБРОВО" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 22.08.2013
Дата на приключване: 01.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: Недефиниран
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд на работното място.
Дейности: 1.Организация и провеждане на процедури за избор на изпълнители За целта, юриста по проекта ще подготви заданието и ще проведе процедурите за изпълнители на основните дейности по проекта. Така, излъчените фирми-изпълнители ще отговарят на достатъчно високи критерии и ще бъдат обвързани за спазването на качеството и сроковете на изпълнение. Процедурите по ПМС 69 ще бъдат съгласувани с Договарящия орган. Те са лесно проследими относно отчетността към финансиращата организация и са прозрачни, което е гаранция за доброто управление на безвъзмездна помощ.
2.Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Заданието за дейността ще включва съответен брой анализи от различно естество, необходими за установяване на състоянието на условията на работа във фирмата; ще се извърши необходимия брой допитвания и анкети до работниците, чиито резултати ще послужат за основа на доклада-анализ на състоянието; извършване на необходимите дейности по проектиране на организацията на трудовата дейност, което е на незадоволително ниво към момента на подаване на проектното предложение. Разработване и внедряване на система за превантивен контрол и мониторинг на рисковете за здравето и безопасността на работното място, както и за мотивация на работниците да спазват изискванията за безопасен труд; разработване на съответния наръчник в помощ на внедряването на системата и отпечатването му.
3.а Mодернизация и обезопасяване на производствената база, подобряване на микроклимата в производството, 3.б-Закупуване на ново работно облекло с висока степен на защита и подобрена функционалност Въвеждане на подобрения в организацията на производствените процеси, свързани с подобряване условията на труд и повишаване на безопасността чрез закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло и аспирационна система в бояджийното отделение, която ще осигури благоприятна и по-здравословна среда на работещите в предприятието. Дейностите пряко повлияват подобряването на условията на труд, създават повече комфорт за работещите. Повишена лична безопасност и реализирана грижа за личното здраве на работещите чрез закупените качествено нови лични предпазни средства и специално работно облекло със необходимите защити. Закупени защитни обувки и работно облекло от ново поколение за всички работници и служители с цел успешно осъществяване на проектните дейности. Намален риск от трудови злополуки с поне до 10%.
4. Разработване и придобиване на стандарти за безопасни условия на труд, Сертифициране по BS OHSAS 18001:2007 Ще бъдат избрани две различни фирми изпълнители, като първата ще разработи план за въвеждане на BS OHSAS 18001:2007, а втората ще сертифицира производствената база на «Подем Габрово» ЕООД за покриване на стандарта за безопасни условия на труд BS OHSAS 18001:2007. Въвеждането на система за безопасност и здраве при работа е свързана с намаляване на неефективните разходи вследствие на нерационално организиране и използване на работното време на интелектуалния и физическия капацитет на работещите; цялостно изпълнение на трудовите задължения и установената технология, включително и в областта на безопасността и здравето при работа; Разходите за осигуряването на по-високо ниво на защита в трудовата дейност и безопасните условия на труд са надеждна инвестиция, осигуряваща повишено и устойчиво качество, разширени пазари и повишени приходи.
5.Обучение на служители за безопасна работа Предвижда се провеждането на обучение на работниците и служителите /общо 34 души, включително управителя/ да бъде от три групи, като продължителността на модулите ще бъде съгласно утвърдена програма на обучаващата организация в съответствие с изискванията на Българското и Европейско законодателство в сферата на безопасността и здраве при работа. Общо обучението на всеки работник/служител ще бъде мин. 48 часа и ще се проведе в рамките на 4 месеца в удобно време, съобразено с натовареността на работния процес и личните ангажименти на обучаемите. Ще бъде проведено и 20 часа обучение на 6 служители за обучители на новопостъпващи работници по отношение организация на работа под въведения стандарт BS OHSAS 18001:2007, съгласно предложена програма от специализирания орган.
6. Публичност и информираност по проекта За подсигуряване на публичност и информираност за проекта ще бъдат реализирани следните дейности: Изработване и монтиране на две информационни табели, за производствената база в индустриалната зона на гр. Габрово, кв. Стефановци. В рамките на дейността ще бъде изработен наръчник (33 бр.) за участниците в обученията, както и рекламни папки и химикали. Ще бъде създадена уеб страница, на която ще се публикува информация за целите на проекта и актуална информация за напредъка. Дейностите по публичност ще подчертаят ролята на получената подкрепа от ОП «РЧР», ЕСФ и ЕФРР. Всички материали и публикации, ще бъдат съгласно правилата за визуализация на оперативната програма.
7. Одит Приключването на счетоводната работа по проекта с одиторски доклад, ще гарантира че счетоводството е било според счетоводните стандарти и изискванията на финансиращия орган. Одиторът ще бъде избран от списъка със сертифицирани одитори.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 143 369 BGN
Общ бюджет: 138 083 BGN
БФП: 138 083 BGN
Общо изплатени средства: 138 081 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 138 083 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 28 600 BGN
2015 109 481 BGN
138 081 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 117 370 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 24 310 BGN
2015 93 059 BGN
117 369 BGN
В т.ч. Национално финансиране 20 712 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 290 BGN
2015 16 422 BGN
20 712 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз