Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0252-C0001
Номер на проект: ESF-2303-06-11022
Наименование: "Подобряване на условията на труд в "СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ" ЕАД"
Бенефициент: "СКФ БЕРИНГС БЪЛГАРИЯ" ЕАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 19.08.2013
Дата на приключване: 19.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд на работното място.
Дейности: Дейност 1: Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност в предприятието. Описание на дейността. Анализът ще съдържа най-малко следните раздели: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудо-вата дейност”, „Заключение”. І. В раздел „Въведение” ще бъдат представени използваните изход-ни данни, описание на характеристиките и състоянието на предприятието и организацията на трудовата дейност към момента, в т.ч.: - съдържание и характеристики на основните и спомагателни тру-дови дейности, използвани технологии, използвани суровини и материали и произвеждани продукти, работни помещения и работни места, работно оборудване, съоръжения с повишена опасност и др; - управление на основните и спомагателните дейности (планиране, изпълнение, наблюдение и контрол на изпълнението, анализ и по-добрения), процедури, вътрешни трудови стандарти и документи; - показатели за ефективност на трудовата дейност; - управление на персонала, в т.ч.: състав, квалификационна струк-тура, здравно състояние, рискови групи, заплащане, социално парт-ньорство, колективно трудово договаряне и социални придобивки, мотивация; - условията на труд при изпълнение на основните и спомагателните трудови дейности, които влияят на качеството и ефективността на трудовата дейност, вкл. физични условия (фактори на работната среда), изисквания на задачата и трудовия процес, социални и организационни фактори - източници на опасности за безопасността и здравето, основни рискови фактори, оценки на риска, средства за колективна защита, лични предпазни средства, санитарно-битови условия, травматизъм и заболеваемост и др.; - управление на дейността по осигуряване на безопасността и здра-вето – законови и други изисквания, оценки за съответствия, доку-ментиране, докладване, информиране и консултиране и др., проце-дури и практики. ІІ. В раздел „Изложение и анализ” ще бъдат описани силните и сла-бите страни на организацията на трудовата дейност и работната среда в предприятието; ще бъдат определени елементите на органи-зацията на трудовия процес и работната среда, които имат ключово значение за ефективността на производството и производителност-та на труда. Подробно ще бъде анализирано и оценено нивото на организацията и ефективността на трудовите процеси, иновациите, управлението на човешките ресурси, условията на труд, организацията на дейностите по осигуряване на ЗБУТ и доку-ментирането и др. Въз основа на анализ на силните и слабите страни (SWOT – анализ) на елементите на организацията и проектирането на трудовия процес и работната среда се определя кои от тях следва да се поддържат и развиват и за кои е необходимо да се предприемат допълнителните мерки за подобрения. Силните и слабите страни на вътрешната среда се разглеждат в съчетание с възможностите и опасностите, произтичащи от външната среда. Съставят се SWOT-матрици, -таблици и -диаграми, илюстриращи съотношението на характеристиките на трудовата дейност. ІІІ. В раздел „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност” ще бъдат обосновани и описани при кои елементи на организацията на основните и спомагателни дейности има необходимост от усъвършенстване и подобрения и какви; подобрения на условията на труд и други мерки за повишаване и поддържане на работоспособността и производителността на труда и как ще се постигне това; какви методи и средства ще бъдат използвани за постигането на целите на проекта. ІV. В раздел „Заключение” въз основа на обобщения анализ на ре-зултатите ще бъдат направени изводи за състоянието на предприя-тието и организацията на трудовия процес, ще бъдат определени приоритетите и ще бъдат препоръчани необходимите действия и съответно необходимите за всяко от тях ресурси. Обосновка на дейността. Анализът ще даде обективна оценка на състоянието на организаци-ята на трудовата дейност в предприятието и ще обоснове разработ-ването на Проект за усъвършенстване на организацията на труда и създаване на предпоставки за повишаване на производителността на труда и за намаляване на трудовите злополуки и професионал-ните заболявания. Дейността е задължителна по настоящата процедура и съответства на общите и специфични цели, заложени в проекта.
Дейност 2: Информиране и публичност на дейностите в проекта. Описание на дейността. Проектът предвижда информиране на широката общественост за финансовото подпомагане в рамките на оперативната програма „Развитие на човещките ресурси”, финансирана /съфинансирана от ЕСФ и ЕФРР, посредством следните инструменти: 1. Поставяне на информационни табла на местата, където се извър-шват дейности по проекта. 2. Отпечатване на информационни брошури 3. Организиране на информационна прес-съобщения за медиите при стартиране и при завършване на дейностите по проекта. 4. Изработване на банери – подвижни информационни пана (със стойки), които се поставят в залите, в които се провеждат конфе-ренции, работни срещи, семинари и др. Обосновка на дейността: Изискването е всички бенефициенти да отбелязват финансовия принос на Общността и да поставят логото на ЕС и на ОП РЧР на всеки продукт по проекта, включително: бланки; интернет страници, слайдове; бюлетини, каталози, брошури, листовки; банери, табели или специални знаци или стикери; прес-съобщения, реклами. Широката общественост следва да бъде информирана за целите на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” - да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване.
Дейност 3: Закупуване на лични предпазни средства с по-добри защитни и ергономични свойства. 1. Описание на дейността: Ще бъдат закупени лични предпазни средства и специално работно облекло. 2. Обосновка на дейността. Заложената дейност в проектното предложение има за цел да надхвърли минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място и да осигури по-качествени, с по-добри защитни свойства и по-ергономични лични предпазни средства и специално работно облекло на работещите във фирмата.
Дейност 4: Организация и управление на проекта. Описание на дейността: Управление и организация на дейностите за изпълнение на проекта относно: - вътрешен мониторинг/наблюдение на изпълнение на дейностите по проекта; - процедури при избор на изпълнител за доставка/предоставяне на услуги; - изготвяне и предоставяне на доклади; - управление на процедурите съгласно изискванията при отчитане извършването на проектни дейности (анализ на състоянието и про-ектиране на организацията на трудовата дейност, закупуване на предпазни средства и специално работно облекло); - финансово изпълнение на проекта и счетоводно отчитане на съот-ветните дейности. Обосновка на дейността: Дейностите по управление и организация са елемент от проекта и осигуряват успешно изпълнение на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по схема „Безопасен труд” от Опе-ративна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР).
Дейност 5: Одит на изпълнението на проекта. Описание на дейността: Одиторският ангажимент включва проверка на междинни и окон-чателни финансови отчети по проекта за съответствие с всички изисквания на Договарящия орган, съгласуване на счетоводната система, която ще се прилага при изпълнението на проекта, уточня-ване на всички реквизити на първичните счетоводни документи. Обосновка на дейността: Правилата за управление на проекти, финансирани от Структурни-те фондове, препоръчват независим финансов одит на финансовите отчети от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 199 001 BGN
Общ бюджет: 197 975 BGN
БФП: 69 291 BGN
Общо изплатени средства: 69 291 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 69 291 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 69 291 BGN
2015 0 BGN
69 291 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 58 897 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 58 897 BGN
2015 0 BGN
58 897 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 394 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 10 394 BGN
2015 0 BGN
10 394 BGN
Финансиране от бенефициента 161 689 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите
Индикатор 2 Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания при подкрепените работодатели


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз