Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.3.03-0646-C0001
Номер на проект: ESF-2303-06-16007
Наименование: "Подобряване на условията на труд в "Златолес" ЕООД"
Бенефициент: "Златолес" ЕООД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 22.05.2013
Начална дата: 22.08.2013
Дата на приключване: 01.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Смолян
                    Златоград
Описание
Описание на проекта: Подобряване на условията на труд на работното място
Дейности: 1. Организация и управление на проекта Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се осигури ефективно и ефикасно управление на проекта и да се гарантира, че очакваните резултати ще бъдат постигнати. Описание: Ще бъде назначен екип за управление на проекта, който ще се състои от ръководител, координатор и счетоводител. Те ще разполагат с обособено офис пространство в общия административен офис на предприятието, както и с необходимото оборудване за ефективното изпълнение на задълженията си – компютър, принтер, достъп до телефон и интернет. Основните задължения на екипа: - Планиране и контрол на дейностите в съответствие с обявения график - Подготовка на документите за процедури за възлагане на дейности на подизпълнители - Контрол по изпълнението на договорите - Контрол на разходите - Изготвяне на месечни справки за включените в проекта лица - Подготовка на доклади за напредъка на проекта - Подготовка на междинен и заключителен доклад по проекта.
2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност Обосновка на дейността: Дейността е необходима, за да се установи актуалното състояние на процесите, свързани с БЗР в предприятието, и на базата на задълбочен анализ да се препоръчат комплекс от мерки за цялостно и устойчиво подобряване на условията на труд в предприятието. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да подготви анализа. Анализът ще съдържа най-малко следната информация по раздели: „Въведение”, „Изложение и анализ”, „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”, „Заключение”., разписани съгласно посочените изисквания в Насоките за кандидатстване.
3. Закупуване на ЛПС от по-висок клас Обосновка: В процеса на оценка на риска са идентифицирани работните места, за които се изискват лични предпазни средства и те са осигурени от работодателя, съгласно списъка с ЛПС. По проекта е предвидено закупуването на ЛПС, които са с по-добро качество в сравнение с осигурените от работодателя в момента и осигуряват по-висока степен на защита. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да достави необходимите ЛПС.
4. Модернизация на системата за отопление чрез изграждане на инсталация за отопление с биомаса в цеха в гр. Неделино Обосновка: Към момента съществуващото отопление в дърводелския цех не е достатъчно ефективно и не осигурява необходимите параметри на микроклимата през студения период на годината за работещите в цеха 12 човека. Отоплението през студените месеци се осъществява чрез печка, което е пожароопасно, предвид дейностите, извършвани в цеха и използваните материали и суровини. Отоплението с печка не осигурява необходимия микроклимат на работната среда през зимните месеци, в частност не може да се поддържа в цялото работно пространство температура и влажност на въздуха в нормални граници. За подобряване условията на труд на работещите през студените месеци, е наложително да се извърши модернизация на начина на отопление в дърводелския цех чрез изграждане на отоплителна система, а от гледна точка на пожаробезопасност най-подходяща е инсталация за отопление с биомаса. Същата ще има като вторичен ефект постигането на екологична устойчивост. С модернизирането на съществуваща система за отопление ще се подобри микроклимата в цеха през студения период на годината и ще се намали риска от професионални заболявания в следствие на охлаждащия микроклимат, както и ще бъде подобрен комфорта на работа в цеха. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител, който да достави и монтира инсталация за отопление с биомаса.
5. Разработване на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 Обосновка: Постигането на съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007 е необходимо, за да се гарантира, че всички други предприети действия по непрекъснато подобряване на БЗР ще бъдат управлявани в синхрон, планирано в една цялостна система за управление в предприятието. Чрез прилагането на процедурите за формулиране на политики и цели, програми за управление, оперативен контрол, вътрешни одити, оценки на съответствието с нормативните изисквания, прегледи от ръководството, коригиращи и превантивни действия ще се гарантира непрекъснатото подобряване на системата за управление на БЗР в Златолес ЕООД. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да разработи система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001.
6. Сертификация на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001 Обосновка: Оценката от трета независима страна (акредитиран орган за сертификация) ще даде възможност за независима компетентна оценка на внедрената система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001. В допълнение одитът ще идентифицира и допълнителни възможности за подобрения в системата. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да проведе сертификационен одит за съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007 и да издаде сертификат за съответствие.
7. Осигуряване на публичност на резултатите от проекта Обосновка: Дейността се изисква по силата на Регламент (ЕК) № 1828/2006 на Европейската комисия относно начина и реда на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета и на Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета. Описание: Ще бъде проведена процедура за избор на подизпълнител, който да осигури необходимите материали за осигуряване на публичност в съответствие с цитираните по-горе разпоредби: - Информационна табела – 1 бр. - Прес съобщения – 2 бр. - Информационни брошури с информация за дейностите и постигнатите резултати с цел разпространяване на добрите практики - 400 бр. Информационната табела ще бъде доставена и монтирана през месец 2 от изпълнението на проекта. Златолес ЕООД също така ще се погрижи за разпространението на брошурите, отпечатани в рамките на проекта като ги предостави на: • Клиенти – 250 бр. • ИА ГИТ –25 бр. • Общинска администрация – 50 бр. • Регионални синдикални и браншови организации – 75бр. Разпространението на брошурите ще се извърши през месец 11 и 12 от изпълнението на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 133 936 BGN
Общ бюджет: 129 299 BGN
БФП: 129 299 BGN
Общо изплатени средства: 129 298 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 129 299 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 26 787 BGN
2014 69 747 BGN
2015 32 764 BGN
129 298 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 109 904 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 769 BGN
2014 59 285 BGN
2015 27 849 BGN
109 903 BGN
В т.ч. Национално финансиране 19 395 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 4 018 BGN
2014 10 462 BGN
2015 4 915 BGN
19 395 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой работодатели (предприятия), получили подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз