Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.02-0013-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-02/2012/013-01
Наименование: Създаване на готовност за следващият програмен период
Бенефициент: Община Шумен
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.07.2013
Начална дата: 22.08.2013
Дата на приключване: 22.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Цел: Укрепване капацитета на Община Шумен за успешно усвояване на средства по ОПРР и структурните фондове Специфични цели: Генериране на проектна готовност; Създаване на база от готови технически проекти, включени в Интегрираният план за възстановяване и развитие на град Шумен Така формулираната обща цел на проектното предложение кореспондира пряко с основната цел на Oперация 5.3: „Изграждане на капацитет на бенефициентите на ОПРР”, а именно „Укрепване капацитета на Община Шумен за успешно усвояване на средства по ОПРР и структурните фондове” и ще доведе до постигане на заложените в операцията приоритети и резултати. Общата цел на проекта съответства изцяло и на основната цел на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Дейности: дейност 4 „Изработка на техническа документация, съгласуване на техническите проекти“
дейност 5 „Информация и публичност“
дейност 3 „Избор на най-добро обемно пространствено решение чрез процес на широко обществено обсъждане и изработване на технически задания“
дейност 6 „Одит на проекта“
дейност 1 „Организация и управление“
дейност 2 „Изработка на тръжна документация“
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 548 476 BGN
Общ бюджет: 486 577 BGN
БФП: 486 577 BGN
Общо изплатени средства: 356 509 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 486 577 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 191 967 BGN
2015 164 543 BGN
356 509 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 413 591 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 163 172 BGN
2015 139 861 BGN
303 033 BGN
В т.ч. Национално финансиране 72 987 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 28 795 BGN
2015 24 681 BGN
53 476 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой подготвени инвестиционни проекти
Индикатор 2 -Обща стойност на инвестиционните проекти, които са подготвени за кандидатстване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз