Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.04-0048-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Повишаване на конкурентоспособността на МУ-Варна чрез извършване на научно-изследователска и развойна дейност с приложен характер във факултети "Медицина" и "Дентална медицина""
Бенефициент: Медицински университет - Варна
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.07.2013
Начална дата: 20.08.2013
Дата на приключване: 20.02.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: "Повишаване на конкурентоспособността на МУ-Варна чрез извършване на научно-изследователска и развойна дейност с приложен характер във факултети "Медицина" и "Дентална медицина""
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за организация и изпълнение на дейностите по проекта
Дейност 2: Управление и наблюдение на изпълнението на проекта
Дейност 3: Обновяване на научно-изследователската инфраструктура на факултет „Медицина“ на Медицински университет - Варна – инвестиция в ДМА
Под-дейност 3.1: Подготовка и провеждане процедура за избор на доставчик/ци на оборудване - инвестиция в ДМА за факултет „Медицина“ на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
Под-дейност 3.2. Закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване (ДМА )за създаване на лаборатория за клетъчна терапия и лаборатория по молекулярна медицина
Дейност 4: Обновяване на научно-изследователската инфраструктура на факултет „Дентална медицина“ на Медицински университет - Варна – инвестиция в ДМА
Под-дейност 4.1: Подготовка и провеждане процедура за избор на доставчик/ци на оборудване - инвестиция в ДМА за факултет „Дентална медицина“ на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
Под-дейност 4.2. Закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на оборудване (ДМА) за факултет „ Дентална медицина“
Дейност 5: Осигуряване на визуализация, информиране и публичност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 388 655 BGN
Общ бюджет: 2 809 421 BGN
БФП: 2 388 008 BGN
Общо изплатени средства: 3 376 538 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 388 008 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 195 203 BGN
2015 1 181 335 BGN
3 376 538 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 029 807 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 1 865 922 BGN
2015 1 004 135 BGN
2 870 057 BGN
В т.ч. Национално финансиране 358 201 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 329 280 BGN
2015 177 200 BGN
506 481 BGN
Финансиране от бенефициента 597 998 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой подкрепени проекти за обновяване на оборудването за приложни цели в изследователски организации
Индикатор 3 Брой сформирани екипи по проекта..
Индикатор 4 Брой проведени процедури за избор на доставчик/ци на оборудване - инвестиция в ДМА за факултет „Медицина“
Индикатор 5 Брой закупено, инсталирано и въведено в експлоатация на оборудване (ДМА) за факултет „Медицина“
Индикатор 6 Брой проведени процедури за избор на доставчик/ци на оборудване - инвестиция в ДМА за факултет „ Дентална медицина“
Индикатор 7 Брой закупено, инсталирано и въведено в експлоатация на оборудване (ДМА) за факултет „Дентална медицина“
Индикатор 8 Брой изработени визуализационни табели..
Индикатор 9 Брой изработени стикери..


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз