Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.09-0017-C0001
Номер на проект: ЦА12-22-49
Наименование: Повишаване знанията и уменията на служителите от НАП за работа със стандартен софтуер, използван за изчистване и зареждане на данни от Управленската информационна система (DataWarehouse) (УИС) в НАП
Бенефициент: Национална агенция за приходите
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 02.04.2013
Начална дата: 20.08.2013
Дата на приключване: 20.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване на знанията и уменията на служители на НАП, които използват Управленска информационна система (DataWarehouse) в НАП за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им.
Дейности: Дейност 1 : Провеждане на обществена поръчка с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането й, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки; Дейността включва следните поддейности: Поддейност 1: Подготовка на процедурата за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на поддейности 1 и 2 на дейност 2 по проекта, чрез изготвяне на пълно описание на предмета на обществената поръчка и документация за участие. Поддейност 2: Организиране и провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка чрез назначаване и работа на комисия за разглеждане и оценяване на подадени оферти в процедурите и издаване на решение за избор на изпълнител; Поддейност 3: Подготовка и сключване на договор за възлагане на обществената поръчка с избрания изпълнител.
Дейност 2: Провеждане на обучения за подобряване капацитета на служителите на НАП, които развиват Управленската информационна система (DataWarehouse) (УИС); В рамките на тази дейност ще бъдат проведени следните обучения: Поддейност 1: Провеждане на обучение за служители на НАП за работа със софтуерен продукт Informatica PowerCenter; Предвижда се в обучението да вземат участие 8 служители на НАП от дирекции „Анализи и прогнози” (АП) и „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси” (ИСМБП) в ЦУ на НАП. Планираната продължителност обучението следва да е 4 дни. Всички разходи за провеждане на обучението, включително разходите за командировки (дневни, пътни, нощувки) на служителите на НАП (в случаите, в които това е приложимо), наем на зала, лекторски възнаграждения, материали за обучение и др., следва да бъдат за сметка на фирмата-изпълнител, която организира и провежда обучението. Поддейност 2: Провеждане на обучение за служители на НАП за работа със софтуерен продукт Informatica DataQuality; Предвижда се в обучението да вземат участие 8 служители на НАП от дирекции „Анализи и прогнози” (АП) и „Информационни системи и моделиране на бизнес процеси” (ИСМБП) в ЦУ на НАП. Планираната продължителност обучението следва да е 4 дни. Всички разходи за провеждане на обучението, включително разходите за командировки (дневни, пътни, нощувки) на служителите на НАП (в случаите, в които това е приложимо), наем на зала, лекторски възнаграждения, материали за обучение и др., следва да бъдат за сметка на фирмата-изпълнител, която организира и провежда обучението. Поддейност 3: Провеждане на обучение на тема: „Анализиране на данни с Pivottable в MS Excel” (ИТО–13); Заложеното обучение е включено в каталога на Института по публична администрация (ИПА) и е насочено към служители, имащи нужда от инструмент за преобразуване на големи обеми от данни в обозрими анализи, подпомагащи подготовката на дадено управленско решение. Чрез обучението ще се придобият знания и умения за прилагането на PivotTable и PivotChart анализи при обработването на таблици с данни в MS Excel. В рамките на обучението ще бъдат разгледани следните основни теми: Изисквания към данните; Представяне на помощника; Изчисления; Прецизна настройка на анализа; Създаване на диаграма за представяне на резултата от анализа. Имайки предвид спецификата на обучението, проектът предвижда в това обучение да участват 8 служители на НАП от дирекция „Анализи и прогнози” в ЦУ на НАП.
Дейност 3: Дейности за информация и публичност Дейностите, свързани с информация и публичност ще се реализират по време на целия проект: от старта до края на проекта. Дейността включва следното: Поддейност 1: Провеждане на обществена поръчка с цел избор на изпълнител, при спазване на принципите, условията и реда за възлагането й, съгласно изискванията на нормативната уредба в областта на обществените поръчки Поддейността включва: Подготовка на процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнението на дейност 3 поддейност 2 по проекта, чрез изготвяне на пълно описание на предмета на обществената поръчка и документация за участие; Организиране и провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка; Сключване на договор с избрания изпълнител. Поддейност 2: Осигуряване на информация и публичност. Планират се следните дейности, свързани с осигуряването на информация и публичност на проекта: • Разработване и отпечатване на рекламни пакети по проекта (вкл. брандирани с флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК, папка, химикалка и бележник); • Разработване и отпечатване на информационни брошури по проекта Освен горепосочените поддейности, екипът на НАП ще предприеме и следните допълнителни действия при осигуряване на информация и публичност на проекта: • Създаване на специална Категория в Интернет и Интранет страниците на НАП, където да бъде публикувана информация относно изпълнението на проекта; На всички обучения ще се обяви, че проектът се съфинансира от ЕСФ чрез ОПАК, като използват флага на ЕС, логото и слогана на ЕСФ и ОПАК;
Дейност 4: Организация и управление на проекта Дейността включва: • Организиране на цялостното изпълнение на проекта; • Изготвяне на подробен план за действие за изпълнението на проекта; • Организирането и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки; • Управление на сключените договори – контрол на изпълнението на дейностите, постигането на резултатите и спазването на сроковете; • Следене на индикаторите за изпълнение на проекта; • Управление на рисковете и разрешаване на възникнали проблеми; • Управление на промените; • Контрол за изпълнението на дейностите за информация и публичност; • Изготвяне на технически доклади и финансови отчети за направените разходи; • Следене за нередности и уведомяване на УО на ОПАК при констатиране на такива.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ГЛОБАЛ КОНСУЛТИНГ" ЕООД
Рекламна агенция "ДЕЯ" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 026 BGN
Общ бюджет: 76 455 BGN
БФП: 76 455 BGN
Общо изплатени средства: 76 455 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 76 455 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 805 BGN
2014 59 650 BGN
2015 0 BGN
76 455 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 987 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 284 BGN
2014 50 702 BGN
2015 0 BGN
64 987 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 468 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 521 BGN
2014 8 947 BGN
2015 0 BGN
11 468 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 2 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 3 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 4 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 5 Дейност 1: Разработено пълно описание на предмет на обществена поръчка
Индикатор 6 Дейност 1: Подготвена документация за участие
Индикатор 7 Дейност 1: Проведена процедура за участие
Индикатор 8 Дейност 1: Сключен договор за изпълнение с избрания изпълнител
Индикатор 9 Дейност 2: Проведено обучение за служители на НАП за работа със софтуерен продукт Informatica PowerCenter
Индикатор 10 Дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 11 Дейност 2: Изготвени и раздадени 8 комплекта учебни
Индикатор 12 Дейност 2: Проведено обучение за служители на НАП за работа със софтуерен продукт Informatica DataQuality
Индикатор 13 Дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 14 Дейност 2: Изготвени и раздадени 8 комплекта учебни
Индикатор 15 Дейност 2: Проведено обучение на тема: "Анализиране на данни с Pivottable в MS Excel" (ИТО-13);
Индикатор 16 Дейност 2: Брой обучени служители
Индикатор 17 Дейност 2: Изготвени и раздадени 10 комплекта учебни
Индикатор 18 Дейност 3: Разработено пълно описание на предмет на обществена поръчка
Индикатор 19 Дейност 3: Подготвена документация за участие
Индикатор 20 Дейност 3: Проведена процедура за възлагане на обществена поръчка
Индикатор 21 Дейност 3: Сключен договор за изпълнение с избрания изпълнител
Индикатор 22 Дейност 3: Изготвени рекламни пакети
Индикатор 23 Дейност 3: Изготвени информационни брошури
Индикатор 24 Дейност 3: Създадена специална категория на проекта в Интернет и Интранет страниците на НАП
Индикатор 25 Дейност 4: Изготвен подробен план за изпълнението на проекта
Индикатор 26 Дейност 4: Приключили дейности в рамките на предвидените срокове
Индикатор 27 Дейност 4: Постигнати резултати по проекта
Индикатор 28 Дейност 4: Постигнати индикатори за изпълнение на проекта
Индикатор 29 Дейност 4: Изготвен и Риск регистър по проекта
Индикатор 30 Дейност 4: Проведени ежемесечни срещи на екипа по организация и управление


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз