Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.07-0011-C0001
Номер на проект: 13-11-36
Наименование: Подобряване на работата на Общинска администрация Поморие чрез оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността от дейността й
Бенефициент: ОБЩИНА ПОМОРИЕ
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2013
Начална дата: 19.08.2013
Дата на приключване: 19.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Постигане на по-добро функциониране на администрацията на Община Поморие за по-ефективно използване на бюджетните ресурси и по-качествено обслужване на гражданите и бизнеса на територията на Общината
Дейности: 1) Управление на проекта и провеждане на процедури за избор на изпълнители Тази дейност съпътства цялостната реализация на проекта и е гаранция за ефективно изпълнение. Тя се състои от всички основни стъпки, необходими за качественото провеждане и отчитане на проекта. 1.1. Сформиране на екипа за управление на проекта. Екипът се състои от трима души – ръководител, координатор и счетоводител. Видно от приложените автобиографии, това са специалисти, които разполагат с необходимия опит и качества за да могат успешно да управляват проекта. Конкретните им задължения са разписани в Методиката за изпълнение на проекта (т.4). Екипът на своята първа среща ще приеме детайлен план за изпълнението на проекта и ще следи и контролира всеки един етап, за да се минимизира риска от забавяне или неизпълнение на дейности. Той ще събира и отчита информацията за индикаторите и резултатите и ще подготвя и изпраща необходимите отчети до Управляващия орган. Друга важна негова задача е да осигури активното включване на заинтересованите страни с цел успеха на планираната оптимизация, както и да контролира качествената работа на изпълнителите, които ще бъдат избрани по реда ЗОП. 1.2. Подготовка на тръжна документация и избор на външни изпълнители Ще бъдат подготвени тръжни документации и ще бъдат избрани изпълнители за основните дейности. Предвижда се Дейности 2, 3, 4, 5, включително логистичното осигуряване на всички планирани мероприятия и обучения, както и дейностите за информация и публичност, да бъдат възложени на изпълнители.
2) Провеждане на функционален анализ на администрацията на Община Поморие чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация Дейността се състои в провеждането на функционален анализ на Общинска администрация Поморие, като в анализа, с оглед максимален ефект и пълнота, ще бъдат включени всички общински структури и кметствата. Анализът ще бъде проведен чрез прилагането на Единната методология за функционален анализ в държавната администрация при спазването на всички необходими етапи. Анализът ще даде оценка на релевантността на функциите, ефективността и ефикасността от дейността на общинската администрация, като ще премине през: • Планиране и подготовка на функционалния анализ • Провеждане на анализа • Приключване на анализа • Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението Планирането и подготовката на анализа ще започне със сформирането на екип и дефинирането на всички заинтересовани страни. Ще бъде осигурена ангажираността на ръководството на Общината, за да може резултатите от анализа да бъдат припознати и да се гарантира изпълнението на препоръките. По време на този етап ще бъде уточнен акцентът на анализа от гледна точка на: - Релевантност на функциите и организационното структуриране с оглед извеждане на слабости и евентуална промяна в организационната структура и функциите - Ефективност от дейността - Ефикасност от дейността от гледна точка на оценка на съотношението между влаганите ресурси и постигнатите резултати Ще бъде изготвен времевия график за провеждането на анализа и ще бъдат разпределени конкретните отговорности, както и ще бъде осигурена комуникацията със служителите. Вторият етап е същинското провеждане на анализа. Той се състои от анализ на текущото състояние – анализ на законодателството, на програмни и стратегически документи, идентифициране на областите на политика, анализ на целите на администрацията и на тяхното постигане, обезпеченост на функциите, постигнати резултати и използвани ресурси. В резултат на анализа ще се достигне до обобщени констатации и изводи, които дефинират идентифицираните слабости. На базата на това ще се набележат областите за подобрение и ще се формулират конкретните предложения за подобрение. Приключването на функционалния анализ е свързано с: - Разработване и съгласуване на доклад от анализа - Изготвяне на План за действие за изпълнение на препоръките - Комуникиране със заинтересованите страни. Последният етап е мониторинг на изпълненито на Плана за действие, реализиране на мерките от него, което ще доведе до изълнението на основната цел на проекта за постигане на по-добро функциониране на администрацията на Община Поморие за по-ефективно използване на бюджетните ресурси и по-качествено обслужване на гражданите и бизнеса на територията на Общината
3) Подготовка на необходими промени във вътрешни процедури, правила, правилници и други документи, регламентиращи структурата, функциите и работните процеси в Общината Дейността представлява изпълнение на мерките от Плана за действие, подготвен в резултат на функционалния анализ по Дейност 2. В зависимост от резултатите и изводите от анализа относно идентифицираните слабости, при необходимост ще се извършат промени в съответните: - Устройствения правилник на Общината - Вътрешни правила и процедури за организация на дейността - Длъжностно разписание и длъжностни характеристики на служителите - Правилници и наредби - Органиграма - Заповеди и други документи. Промените ще бъдат подготвени от консултанта, извършил функционалния анализ, с активното съдействие и участие на съответните служители на общината.
4) Провеждане на информационна кампания за активно ангажиране на заинтересованите страни Четвъртият етап от функционалния анализ е мониторинг, преглед и публичност на резултатите. Необходимото участие на целевите групи във формулирането и изпълнението на препоръките и мерките от анализа обаче следва да се осигури не само в края на процеса, но по време на цялостното му протичане. Разбира се, целевите групи на проекта ще бъдат активно консултирани в хода на провеждането на функционалния анализ чрез включването им във фокус групи, провеждането на интервюта и др. но е необходима целенасочена кампания за публично обсъждане на предлаганите промени и на мерките от Плана за действие. Затова тази дейност включва: - Провеждане на една кръгла маса за представяне и обсъждане на предварителния доклад от анализа за 50 участника - Провеждане на една кръгла маса за обсъждане на внедряването на мерките в резултат от анализа за 50 участника. Кръглите маси ще са с широко участие и ще се проведат на територията на общината като ще бъдат логистично осигурени.
5) Провеждане на съпътстващо обучение за служителите за прилагане на новите процедури и правила След приемането на промените в съответните документи, процедури и правила като част от изпълнението на мерките от Плана за действие в резултат от функционален анализ (в зависимост от резултатите от анализа - вътрешни правила и процедури за организация на дейността, длъжностно разписание и длъжностни характеристики на служителите, правилници и наредби, заповеди и други документи), съответните служители следва да се запознаят с тях, за да могат успешно да ги прилагат. Ще бъде проведено едно изнесено двудневно съпътстващо обучение за тази цел, на което служителите, чиято работа е най-повлияна от новите правила и процедури, ще бъдат запознати със същността на промените и как да ги прилагат. Обучението ще обхване 20 служители и ще осигури устойчивостта на резултатите по дейност 3.
6) Дейности за информация и публичност Ще бъдат организирани 2 пресконференции за местните медии: - 1 в началото на проекта за представянето му пред обществеността - 1 в края на проекта за оповестяване на резултатите от него Ще бъдат отпечатани и разпространени 300 брошури и 300 листовки, описващи проекта. Ще бъдат изработени 180 комплекта рекламни материали, които ще бъдат раздадени по време на кръглите маси и пресконференциите. Комплектът ще съдържа папка, химикалка, USB с качени съответните материали и презетации и блокнот. По дейността също така ще бъдат извършени 3 публикации в медиите Всички материали ще бъдат брандирани с логата на ЕС, на Европейския социален фонд и на ОПАК. На всички материали и публикации по проекта ще бъде поставяна информацията, че проектът се реализира с финансовата подкрепа на ЕС чрез ОПАК, съфинансиран от Европейския социален фонд.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 83 874 BGN
Общ бюджет: 73 607 BGN
БФП: 73 607 BGN
Общо изплатени средства: 73 607 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 73 607 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 775 BGN
2014 56 833 BGN
2015 0 BGN
73 607 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 62 566 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 259 BGN
2014 48 308 BGN
2015 0 BGN
62 566 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 041 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 516 BGN
2014 8 525 BGN
2015 0 BGN
11 041 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Проведени информационни кампании
Индикатор 3 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 4 Дейност 1: Брой членове на екипа за управление на проекта
Индикатор 5 Дейност 1: Брой работни срещи на екипа
Индикатор 6 Дейност 1: Брой междинни отчети
Индикатор 7 Дейност 1: Брой годишни отчети
Индикатор 8 Дейност 1: Брой окончателни отчети
Индикатор 9 Дейност 1: Брой тръжни документации
Индикатор 10 Дейност 1: Брой сключени договори с изпълнители
Индикатор 11 Дейност 2: Брой функционални анализи
Индикатор 12 Дейност 2: Брой препоръки от анализа
Индикатор 13 Дейност 2: Брой доклади от анализа
Индикатор 14 Дейност 2: Брой дефинирани предложения за подобрение
Индикатор 15 Дейност 2: Брой планове за действие
Индикатор 16 Дейност 3: Брой внедрени мерки за оптимизация в резултат на анализа
Индикатор 17 Дейност 3: Брой извършени и утвърдени промени във вътрешни документи, процедури и правила
Индикатор 18 Дейност 4: Брой проведени кръгли маси
Индикатор 19 Дейност 4: Общ брой участници
Индикатор 20 Дейност 5: Брой проведени обучения
Индикатор 21 Дейност 5: Брой обучени служители
Индикатор 22 Дейност 6: Брой проведени пресконференции
Индикатор 23 Дейност 6: Брой брошури
Индикатор 24 Дейност 6: Брой листовки
Индикатор 25 Дейност 6: Брой комплекти рекламни материали
Индикатор 26 Дейност 6: Брой публикации в медиите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз