Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.07-0049-C0001
Номер на проект: 13-11-54
Наименование: Оптимизиране на структурата и функциите на община Крумовград
Бенефициент: Община Крумовград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2013
Начална дата: 19.08.2013
Дата на приключване: 19.08.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на дейността и предлаганите услуги на гражданите и бизнеса от община Крумовград
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта Изпълнението на дейността ще се извършва от Екип за управление на проекта на община Крумовград, в чийто състав са включени ръководител на проекта и счетоводител. Моля вижте приложените автобиографии на екипа. Дейността се изразява в навременно организиране на публична покана за избор на изпълнител по проекта, координиране и организиране на оценката на избор на изпълнител, сключване на договор с него и управление на договора, уведомяване, координиране и организиране на служителите на общината за предвидените дейности, контрол, мониторинг и отчитане на дейностите по проекта, публикуване на материали по проекта на Интернет страницата на общината, комуникация с Управляващия орган на ОПАК, изготвяне на документация по проекта, вкл. междинни и финален доклади, финансово управление на проекта, вкл. авансово, междинни и окончателно искане за плащане към УО на ОПАК, разплащане към избраните изпълнители и др.
Дейност 2 Провеждане на функционален анализ на структурата и функциите на община Крумовград Извършването на дейността ще се базира върху Единната методология за функционален анализ и Наръчника към нея, разработени по проекта на МДААР по подприоритет 1.1. на ОПАК. Това изискване ще бъде заложено в техническото задание към изпълнителя по проекта. За целите на изпълнение на дейността включително ще бъде направен анализ на релевантността, ефективността и ефикасността на структурата и функциите на община Крумовград, ще бъдат формулирани препоръки за подобрение и план за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрациията на общината, както и ще се проведе семинар сред служителите на общинската администрация за представяне на резултатите от функционалния анализ, изведените препоръки и предложените действия за изпълнението им. Под внимане при изпълнението на Дейност 3 по проекта ще бъдат взети всички мнения и препоръки дадени от страна на целевата група по проекта при провеждането на семинара. Разработеният функционален анализ ще включва преглед на всички структури и функции на община Крумовград.
Дейност 3 Изготвяне на необходимата документация за провеждане на оптимизация на структурата и функциите на община Крумовград За нуждите на изпълнение на дейността ще бъдат разработени нови или усъвършенствани вътрешните правила и процедури за работа на администрацията на община Крумовград, ще бъдат създадени набор от инструкции и наръчници за осъществяване на конкретни функции, за управление и развитие на организацията, методологии на работните процеси. Ще бъде разработена също така Стратегия за организационно развитие на общината, както и механизъм за оценка на ефикасността и ефективността на административните структури, чрез набор от индикатори за измерване на изпълнението на функциите на общината. Горните дейности ще бъдат изпълнени изцяло в съответствие, и на база на препоръките на изготвения функционален анализ по Дейност 2 на настоящото проектно предложение.
Дейност 4 Информация и публичност на проекта Предвижда се по тази дейност да бъдат организирани една входяща пресконференция при стартиране на проекта и една финална пресконференция при завършването му. На тях ще бъдат поканени граждани, журналисти от местни и регионални медии и ще бъде представен проекта, очакваните и постигнатите резултати, както и къде могат да бъдат намерени те с цел мултипликация. Материалите от проекта ще бъдат публикувани на Интернет страницата на община Крумовград, където ще бъде публикувано и кратко представяне на самия проект. В допълнение се предвижда да бъдат подготвени и отпечатани 2000 брошури. 1000 от тях ще бъдат отпечатани при стартиране на проекта, а останалите 1000 при приключване на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 83 583 BGN
Общ бюджет: 81 026 BGN
БФП: 81 026 BGN
Общо изплатени средства: 81 026 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 026 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 717 BGN
2014 64 310 BGN
2015 0 BGN
81 026 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 872 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 209 BGN
2014 54 663 BGN
2015 0 BGN
68 872 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 154 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 507 BGN
2014 9 646 BGN
2015 0 BGN
12 154 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 Дейност 1: Изпълнени дейности по проекта
Индикатор 4 Дейност 1: Проведени тръжни процедури с избран изпълнител
Индикатор 5 Дейност 1: Представени в УО технически и финансови доклади
Индикатор 6 Дейност 2: Разработен функционален анализ на ОбА Крумовград
Индикатор 7 Дейност 3: Разработен набор документи
Индикатор 8 Дейност 3: Разработена Стратегия за организационно развитие
Индикатор 9 Дейност 3: Разработен механизъм за оценка на ефективността на структурите на ОбА Крумовград
Индикатор 10 Дейност 4: Организационна пресконференция
Индикатор 11 Дейност 4: Подготвени и отпечатани брошури
Индикатор 12 Дейност 4: Публикувани материали на сайта на ОбА Крумовград


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз