Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.07-0026-C0001
Номер на проект: 13-11-18
Наименование: Подобряване на ефективността и ефикасността в дейността на община Цар Калоян
Бенефициент: Община Цар Калоян
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2013
Начална дата: 19.08.2013
Дата на приключване: 19.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Разград
                    Цар Калоян
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността и ефикасността в дейността на община Цар Калоян
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта Община Цар Калоян е определила екип от експерти, които отговарят за подготовката на предложението и впоследствие ще са пряко ангажирани в управлението на проекта. Екипът се състои от двама членове: ръководител на проекта, счетоводител на проекта. Ще бъдат организирани въвеждаща и регулярни междинни срещи на екипа, при които ще се съблюдава напредъка по проекта. Ще се прецизира плана за изпълнение на конкретните дейности и ще се предприемат корективни мерки при необходимост. В рамките на дейност 1 ще бъдат изготвени и всички процедури за избор на изпълнител, необходими за възлагане на дейностите по проекта. Екипът ще носи отговорността за техническото и финансово отчитане на проекта и предаване на необходимите отчети в срок.
Дейност 2 Провеждане на функционален анализ на община Цар Калоян Провеждането на фукционален анализ е първата и задължителна крачка в процеса на оптимизация на структурата и дейността на община Цар Калоян. В рамките на проекта ще се направи преглед на всички структури и функции на община Цар Калоян. Разработването на функционалния анализ ще се базира върху Единната методология за функционален анализ и Наръчника към нея, разработени по проекта на МДААР по подприоритет 1.1. на ОПАК. Това изискване ще бъде заложено в техническото задание към изпълнителя по проекта. За целите на изпълнение на дейността включително ще бъде направен анализ на релевантността, ефективността и ефикасността на структурата и функциите на община Цар Калоян, ще бъдат формулирани препоръки за подобрение и план за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрациията на общината, както и ще се проведе семинар сред служителите на общинската администрация за представяне на резултатите от функционалния анализ, изведените препоръки и предложените действия за изпълнението им.
Дейност 3 Оптимизиране на процедурите и документите за работа на общинска администрация Цар Калоян На база на изводите и препоръките от функционалния анализ ще бъдат променени или новоразработени вътрешни правила и процедури за работа на администрацията на община Цар Калоян, ще бъде създаден пакет от инструкции и наръчници за осъществяване на определените функции, за управление и развитие на организацията, методологии на работните процеси. Ще бъде разработена Стратегия за организационно развитие на общината. Особено важно за правилното вземане на управленски решения е да се създаде механизъм за оценка на ефикасността и ефективността на административните структури, който чрез набор от индикатори да измерва качеството/количеството на изпълнението на функциите на институцията.
Дейност 4 Обучение на общинска администрация Цар Калоян за прилагане на оптимизирани правила и процедури В рамките на тази дейност ще бъдат проведени обучения на всички служители на общинска администрация Цар Калоян за прилагане на разработените в предходните дейности нови процедури и правила. Поради големия брой обучаеми, както и поради спецификата на обучението, която зависи от функциите на съответните служители, са предвидени три обучения, които ще бъдат проведени в рамките на последния месец на изпълнение на проекта. Обученията ще бъдат проведени на място в община Цар Калоян, дву- или тридневни, в зависимост от обема и сложността на съдържанието на обучението. Обучението ще съчетава както теоритично запознаване с новите документи, така и практически упражнения за прилагането им.
Дейност 5 Публичност на проекта Дейности, насочени към популяризиране на целите, дейностите, очакваните резултати от проекта, за да се информира обществеността чрез различни комуникационни канали за приноса от Общността
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Беневент" ООД
АМИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 88 980 BGN
Общ бюджет: 83 913 BGN
БФП: 83 913 BGN
Общо изплатени средства: 83 913 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 83 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 796 BGN
2014 25 304 BGN
2015 40 813 BGN
83 913 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 71 326 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 127 BGN
2014 21 508 BGN
2015 34 691 BGN
71 326 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 587 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 669 BGN
2014 3 796 BGN
2015 6 122 BGN
12 587 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 Дейност 1: Изпълнени дейности по проекта
Индикатор 4 Дейност 1: Проведени тръжни процедури с избран изпълнител
Индикатор 5 Дейност 1: Представени в УО на ОПАК технически и финансови доклади
Индикатор 6 Дейност 2: Разработен функционален анализ на Оба Цар Калоян
Индикатор 7 Дейност 3: Разработен пакет документи
Индикатор 8 Дейност 3: Разработена Стратегия за организационно развитие
Индикатор 9 Дейност 3: Разработен механизъм за оценка на ефективността на структурите на Оба Цар Калоян
Индикатор 10 Дейност 4: Проведени обучения за служителите на общинска администрация Цар Калоян
Индикатор 11 Дейност 5: Проведени пресконференции
Индикатор 12 Дейност 5: Изработен банер
Индикатор 13 Дейност 5: Публикувани информационни материала в пресата за напредъка на проекта
Индикатор 14 Дейност 5: Изработени листовки
Индикатор 15 Дейност 5: Публикации на интернет- страницата на общината


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз