Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.1.07-0017-C0001
Номер на проект: 13-11-39
Наименование: Организационно развитие и подобряване на ефективността и ефикасността на община Раковски
Бенефициент: Община Раковски
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2013
Начална дата: 16.08.2013
Дата на приключване: 31.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване на ефективността и ефикасността в дейността на общинската администрация
Дейности: Дейност 5: Управление на проекта Ще бъде сформиран екип за управление на проекта, който ще се състои от Ръководител, Kоординатор и Счетоводител, които разполагат с опит и квалификация, отговарящи на нуждите на проекта. В рамките на тази дейност ще бъдат организирани и проведени срещи на екипа за управление, за разпределяне на конкретните задачи и отговорности, както и за разработване на детайлизиран план за изпълнение на проекта. По време на изпълнението на проекта ще бъде провеждан ежемесечен мониторинг, като при констатация на отклонение от предварително планираните параметри, ще се извършва своевременно проучване на причините за него и ще се вземат мерки за отстраняването му. Част от задълженията на екипа за управление на проекта включват изготвянето на междинни технически доклади и финансови отчети за напредъка по проекта и финален технически доклад и финансов отчет след приключване на дейностите по проекта. С особено внимание ще се следи правилното попълване и поддържане на Досието на проекта.
Дейност 4: Информация и публичност В рамките на тази дейност се предвиждат следните поддейности: 1. Изработване на следните информационни материали: • брошури/дипляни с информация за проекта – тираж 200 бр. – 100 с целите на проекта и 100 с постигнатите резултати; • 200 папки, брандирани с необходимите лога, съгласно изискванията на УО на ОПАК; • 200 химикалки, брандирани с необходимите лога, съгласно изискванията на УО на ОПАК; • Един банер с лога 2. Организиране на 2 конференции до 50 човека в Раковски – една в началото, за запознаване на обществеността с целите на проекта и една в края на проекта, за представяне на резултатите. Конференциите ще се проведат в зала в сградата на общината. 3. Поддържане на актуална информация относно проекта и неговото изпълнение на интернет страницата на общината. Всички изготвени по проекта материали ще съдържат флага на ЕС и думите Европейски съюз, логото и слогана на ОПАК – „ОПАК. Експерти в действие” и логото и слогана на ЕСФ – „Европейски социален фонд. Инвестиции в хората”.
Дейност 2: Извършване на функционален анализ За изпълнението на тази дейност ще се приложи Единната методология за функционален анализ, разработена по ОПАК от МДААР. Анализът ще се проведе на 4 етапа: Етап 1: Планиране и подготовка. На този етап ще се сформира екипът, който ще проведе анализа, ще се идентифицират и дефинират заинтересованите страни, ще се уточни акцента на анализа. Екипът ще включва: членове на висшето ръководство на общината – 2-ма зам.-кмета, секретарят на общината, който е и ръководител на проекта и директорът на общата дирекция, както и експерти на Изпълнителя. След сформирането на екипа, ще се дефинират заинтересованите страни. Някои от предварително идентифицираните са: кметски наместници, НПО, бизнес, физически и юридически лица – потребители на административни услуги. Основна заинтересована страна в процеса на анализ в качеството си на целева група на проекта е общинската администрация. След като е сформиран екипа и са дефинирани заинтересованите страни, ще бъде уточнен акцентът на анализа. Акцентът зависи от целите и очакваните резултати и определя фокуса на анализа. Следващата стъпка на този етап е запознаване на служителите на общината и заинтересованите страни с целите на анализа, използваните методи и очакваните резултати. Етап 2: Провеждане. На този етап ще се извърши анализ на текущото състояние, който включва три взаимно обвързани дейности: анализ на релевантността на функциите, на ефективността и на ефикасността от дейността на общината. Независимо от избрания акцент на функционалния анализ, ще бъдат извършени и трите му компонента – за релевантност, ефективност и ефикасност. Методите, които ще се използват включват: събиране, проучване и анализ на документи и информация, попълване на въпросници, провеждане на интервюта, фокус групи. След като приключи анализа на състоянието, ще бъдат направени констатации и изводи, които ще очертаят основните области за подобрение и ще послужат за формулиране на препоръки за подобрения. Етап 3: Приключване. Идентифицираните области и предложенията за подобрения ще бъдат оценени от гледна точка на значимост, необходими ресурси и очаквани резултати. Ще се определят областите и предложенията с най-голям приоритет, които ще влязат в плана за действие. Планът ще бъде обсъден с ръководителите на общината и всички заинтересовани страни. Етап 4: Мониторинг, преглед и публичност на изпълнението. Наблюдението на изпълнението на изготвения план за действие е логичното продължение на функционалния анализ и е гаранция за устойчивост на постигнатите резултати. Мониторингът ще се извършва от служители на общината, определени от кмета. Те ще представят доклади за изпълнението на плана. Възможно е етап 4 да не е приключил, когато завърши изпълнението на проекта, но наблюдението и отчитането на мерките ще продължи и след това.
Дейност 1: Подготовка на тръжни документации за избор на изпълнители за дейности по проекта Кандидатът се явява Възложител по смисъла на ЗОП. По тази дейност ще бъдат избрани изпълнители за извършване на функционалния анализ и дейностите по информация и публичност. Разработването на документациите ще се извърши от външен изпълнител. За избор на изпълнител за извършване на функционалния анализ ще се прилагат разпоредбите на ЗОП. При определяне на реда на стартиране на процедурите, община Раковски ще се съобрази с изпълнението на сходни дейности по други проекти, които се изпълняват в момента или предстой да бъдат изпълнени в периода на изпълнение на настоящия проект.
Дейност 3: Прилагане на Плана за действие – разработване на вътрешните документи и обучение на служителите за тяхното прилагане Тази дейност логично следва като резултат от изпълнението на дейност 2. В зависимост от залегналите в плана за действие мерки, екипът, ангажиран с провеждането на анализа ще започне тяхното поетапно прилагане. Някои от мерките, които биха могли да залегнат в плана, по отношение на видовете анализ, са следните: • относно релевантността на функциите: - аутсорсинг на правомощия или функции извън структурата на общината; - промяна в организационната структура; - отпадане, допълване или преформулиране на функции; • относно ефективността от дейността: - разработване на стратегически и/или програмни документи в определени области; - подобряване на формулировката на целите на общината; - насоки за подобряване изпълнението на целите; • относно ефикасността от дейността: - разработване на измерими показатели за постигнатите резултати въз основа на конкретна методология; - разработване на методология за отчитане на разходите; - разработване на измерими показатели за наблюдение и оценка на съотношението между резултати и разходи; - разработване на оптимизационни критерии за оценяване на разходите; - въвеждане на по-съвършени технологии за изпълнение на различни дейности; - оптимизиране на доставките на оборудване, материали, енергия и други материални ресурси; - намаляване на разходите за конкретни дейности и програми, както и посочване на възможности за постигане на по-добри резултати; - оптимизиране на работните процеси; Бенефициентът ще започне прилагането на заложените мерки по реда на техния приоритет, така както са определени от екипа, провел анализа. Ще се променят и актуализират/оптимизират документи или разработят нови, когато мярката го изисква. След като бъдат приложени мерките за подобрение и бъдат актуализирани спрямо това документите на общината, ще се проведе обучение на всички служители. На обучението те ще бъдат запознати с резултатите от функционалния анализ, разработения план за действие, мерките за подобрение и актуализираните документи на общината. Обучението ще се проведе от експертите, които са участвали в анализа в сградата на общината.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 595 BGN
Общ бюджет: 85 913 BGN
БФП: 85 913 BGN
Общо изплатени средства: 85 913 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 85 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 17 919 BGN
2014 28 899 BGN
2015 39 095 BGN
85 913 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 73 026 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 15 231 BGN
2014 24 564 BGN
2015 33 230 BGN
73 026 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 887 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 688 BGN
2014 4 335 BGN
2015 5 864 BGN
12 887 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Функционални анализи, извършени от административни структури
Индикатор 2 Администрации, предприели мерки за оптимизация на процедури в резултат на функционалния анализ
Индикатор 3 Разработени препоръки и приет План за действие за оптимизиране на функциите и организационно преструктуриране на администрациите, за подобряване на ефективността, ефикасността и икономичността от дейността на администрациите
Индикатор 4 Разработени предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи
Индикатор 5 Брой проведени конференции, кръгли маси и дискусии, брой участници
Индикатор 6 Разработени документации за обществени поръчки
Индикатор 7 Сключени договори за изпълнение на дейности по проекта
Индикатор 8 Доклад за проведен мониторинг
Индикатор 9 Обучени служители на общината
Индикатор 10 Разработени брошури/ дипляни
Индикатор 11 Брой папки
Индикатор 12 Брой химикалки
Индикатор 13 Сключени договори за управление на проекта
Индикатор 14 Досие на проекта
Индикатор 15 Дейност 1: Разработени документации за обществени поръчки
Индикатор 16 Дейност 1: Сключени договори за изпълнение на дейности по проекта
Индикатор 17 Дейност 1: Сключен договор за разработка на документации
Индикатор 18 Дейност 2: Доклад за извършен функционален анализ
Индикатор 19 Дейност 2: Приет план за действие
Индикатор 20 Дейност 2: Доклад за проведен мониторинг
Индикатор 21 Дейност 3: Администрация, предприела мерки за оптимизация на процедури в резултат на ФА
Индикатор 22 Дейност 3: Актуализирани/оптимизирани или разработени нови вътрешни документи
Индикатор 23 Дейност 3: Обучени 60% от служителите на общината
Индикатор 24 Дейност 4: Проведени конференции
Индикатор 25 Дейност 4: Разработени брошури/дипляни
Индикатор 26 Дейност 4: Папки
Индикатор 27 Дейност 4: Химикалки
Индикатор 28 Дейност 4: Банер
Индикатор 29 Дейност 5: Сключени договори за управление на проекта
Индикатор 30 Дейност 5: Поддържано досие на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз