Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0053-C0001
Номер на проект: Д01-4314/13.08.2013
Наименование: "Повишаване качеството на образованието и на научните изслезвания в областта на бизнес-инженерството за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и финансите"
Бенефициент: Висше училище по застраховане и финанси
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 13.08.2013
Дата на приключване: 31.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Повишаване на общия образователен, изследователски и бизнес капацитет на докторската и пост-докторската степен за по-добра и конкурентоспособна професионална реализация на млади учените и техния принос за българската икономика. Осигуряване на високо академичното обучение, включващо изграждане на специфични умения и интердисциплинарни знания в областта на бизнес инженерството и икономика, основана на знанието и финансите.
Дейности: Подготовка на дейност 2
Изпълнение на дейност 4 Достъп до научни издания и подпомагане публикационната дейност в специализирани издания.
Изпълнение на дейност 1 Управление и мониторинг на проекта
Изпълнение на дейност 7 Комуникационна стратегия и публичност
Подготовка на дейност 4
Подготовка на дейност 3
Изпълнение на дейност 6 Национални докторантски конференции и семинари
Изпълнение на дейност 2 Интердисцип-линарна прог-рама по бизнес -инженерство
Изпълнение на дейност 5 Академична мобилност
Подготовка на дейност 1 Управление и мониторинг на проекта
Изпълнение на дейност 3 Подпомагане изследовател-ската дейност на целевата група
Подготовка на дейност 6
Подготовка на дейност 7
Подготовка на дейност 5
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 490 200 BGN
Общ бюджет: 278 863 BGN
БФП: 278 863 BGN
Общо изплатени средства: 248 714 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 278 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 98 000 BGN
2014 61 097 BGN
2015 89 617 BGN
248 714 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 237 033 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 83 300 BGN
2014 51 932 BGN
2015 76 174 BGN
211 407 BGN
В т.ч. Национално финансиране 41 829 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 700 BGN
2014 9 165 BGN
2015 13 443 BGN
37 307 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз