Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.06-0060-C0001
Номер на проект: Д01-4312/13.08.2013
Наименование: "Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса"
Бенефициент: Нов български университет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 07.02.2012
Начална дата: 13.08.2013
Дата на приключване: 13.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: На територията на ЕС
Описание
Описание на проекта: Усъвършенстване на изследователски умения с цел повишаване ефективността на комуникацията с потребителите на научни изследвания; повишаване на квалификацията и подготовката за работа в интердисциплинарна среда; повишаване на квалификацията и подготовката за активно участие в публични комуникации; повишаване на квалификацията и мотивацията за научни изследвания за развитие на човешкия капитал и подкрепа на икономика, основана на знанието; вписване в европейското изследователско пространство и публичните комуникации за свързване на образование, наука и бизнес.
Дейности: Подготовка на дейност 4 Семинар за обучението на докторанти, постдокторанти и млади учени - споделяне на добри практики
Изпълнение на дейност 2 Виртуален информационен център» - страница на проекта в Интернет за информация и обучение
Подготовка на Дейност 1 Иновативна интердисциплинна образователна програма (визуална антропология и публични комуникации) за докторанти, постдокторанти и млади учени и провеждане на обучение
Подготовка на дейност 3 Подкрепа за осъществяване на научните изследвания и мобилността на младите хора
Изпълнение на дейност 8 Заключителна конференция
Изпълнение на дейност 7 Подготовка и публикуване на резултати от изследвания на докторанти, постдокторанти и млади учени
Изпълнение на Дейност 3 Подкрепа за осъществяване на научните изследвания и мобилността на младите хора
Изпълнение на дейност 5 Семинар за среща на участниците и заинтересованите страни – представители на бизнеса (София, Русе).
Подготовка на дейност 2 Виртуален информационен център» - страница на проекта в Интернет за информация и обучение
Изпълнение на дейност 9* Публичност и информационни събития
Изпълнение на Дейност 4 Семинар за обучението на докторанти, постдокторанти и млади учени - споделяне на добри практики
Подготовка на дейност 8 Заключителна конференция
Подготовка на дейност 5 Семинар за среща на участниците и заинтересованите страни – представители на бизнеса (София, Русе).
Изпълнение на дейност 1 Иновативна интердисциплинна образователна програма (визуална антропология и публични комуникации) за докторанти, постдокторанти и млади учени и провеждане на обучение
Подготовка на дейност 6 Изграждане на Център по визуална антропология за постигане на устойчивост на проекта
Подготовка на дейност 7 Подготовка и публикуване на резултати от изследвания на докторанти, постдокторанти и млади учени
Подготовка на дейност 9* Публичност и информационни събития
Изпълнение на дейност 6 Изграждане на Център по визуална антропология за постигане на устойчивост на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 545 859 BGN
Общ бюджет: 440 898 BGN
БФП: 440 898 BGN
Общо изплатени средства: 379 478 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 440 898 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 109 172 BGN
2014 36 750 BGN
2015 233 556 BGN
379 478 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 374 763 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 92 796 BGN
2014 31 237 BGN
2015 198 523 BGN
322 556 BGN
В т.ч. Национално финансиране 66 135 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 16 376 BGN
2014 5 512 BGN
2015 35 033 BGN
56 922 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени, включени в програми за развитие на научния потенциал


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз